797/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) 2 § 4 punkten,

ändras 2 § 6 och 37 punkten, 18 § 4 mom., 56 § 5 mom., 76 och 86 §, 88 § 5 mom., 89 § och 90 § 1 mom. samt

fogas till 2 § en ny 38 punkt, till lagen en ny 97 a § och till 110 § ett nytt 8 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar tryckbärande anordningar vars överensstämmelse med kraven visas i enlighet med denna lag och som till sin konstruktion, sin drift och sina periodiska besiktningar motsvarar transportabla tryckbärande anordningar,


37) effekttal det tal som erhålls genom att produkterna av talvärdena av det högsta tillåtna drifttrycket och effekten i de olika ång- och hetvattenpannor som är i drift i en pannanläggning räknas samman,

38) tryck den tryckbärande anordningens inre tryck jämfört med det yttre atmosfärtrycket, dvs. övertryck; följaktligen uttrycks undertryck med ett negativt värde.

18 §
Bruksanvisningar, säkerhetsinformation, märkningar och kontaktuppgifter

Märkningarna, säkerhetsinformationen och bruksanvisningarna samt de dokument som följer med den tryckbärande anordningen ska finnas på finska eller svenska. På tryckbärande anordningar som är avsedda för eller som i väsentlig grad används för enskild konsumtion ska de märkningar och bruksanvisningar och den säkerhetsinformation som avses ovan samt de dokument som följer med den tryckbärande anordningen dock alltid finnas på finska och svenska. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte uppgifter på märkskyltar.


56 §
Följande periodiska besiktningar

Tidpunkten för en periodisk besiktning kan flyttas med högst 13 månader, om det inte nedan föreskrivs om kortare intervaller. Flyttningen påverkar inte tidpunkterna för följande periodiska besiktningar.


76 §
Installations-, reparations- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning

Vid installations-, reparations- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning samt sådan sammanfogning av tryckbärande anordningar vars överensstämmelse med kraven inte har visats ska de allmänna säkerhetskraven enligt 5 § iakttas. Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska även dessa krav iakttas vid installations-, reparations- och ändringsarbeten. Överensstämmelsen med kraven för sådan svetsning, värmebehandling eller annan slags ändring av egenskaperna som påverkar trycktåligheten vid sammanfogning av tryckbärande anordningar ska visas med lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid installations-, reparations- och ändringsarbeten som påverkar trycktåligheten samt om tillämpning av förfarandet på visande av i 1 mom. avsedd överensstämmelse med kraven vid sammanfogning av tryckbärande anordningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

86 §
Bestämmelser som tillämpas på tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på påfyllning, tömning och annan användning av tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar. Lagen om transport av farliga ämnen tillämpas på periodisk besiktning av tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar.

88 §
Grundläggningsplan för påfyllningsanläggning och idrifttagning av anläggning

Besiktning behövs inte efter idrifttagningsbesiktningen, om Säkerhets- och kemikalieverket utför periodiska besiktningar vid påfyllningsanläggningen avseende påfyllning av ämnet i fråga med stöd av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

89 §
Påfyllning av transportabla tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar

En transportabel tryckbärande anordning ska fyllas på i en påfyllningsanläggning som avses i 87 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

1) får en transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 450 liter fyllas på från en annan transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 450 liter,

2) får en flaska för andningsapparater som är gjorda för att bäras eller hållas av en person eller för användning i räddningsverksamhet fyllas på vid en påfyllningsplats som avses i 90 §, och

3) en gasflaska vars volym är högst 15 liter fyllas på vid en påfyllningsplats som avses i 90 §.

Före påfyllningen ska det säkerställas att den transportabla tryckbärande anordningen och dess utrustning är i användbart skick och att fristen för följande besiktning inte gått ut.

En transportabel tryckbärande anordning får fyllas på endast med ett ämne som den har godkänts och märkts för. Risken för överfyllning av den tryckbärande anordningen ska vara förhindrad på ett tillförlitligt sätt.

90 §
Påfyllningsplats

Ägaren eller innehavaren av den utrustning som används för påfyllning av i 89 § 2 mom. 2 och 3 punkten avsedda transportabla tryckbärande anordningar eller tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar ska begära att ett besiktningsorgan bedömer påfyllningsplatsen innan utrustningen tas i drift. Efter idrifttagningen ska påfyllningsplatsen bedömas med minst sex års intervaller.


13 kap.

Militära tryckbärande anordningar samt tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens och försvarsministeriets särskilt skyddade objekt

97 a §
Försvarsmaktens register över tryckbärande anordningar

Försvarsmakten för ett register över tryckbärande anordningar, vilket omfattar militära tryckbärande anordningar samt tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens eller försvarsministeriets särskilt skyddade objekt. Försvarsmakten svarar för de uppgifter som avses i 77 § 1 mom. när det gäller registret. I försvarsmaktens register över tryckbärande anordningar antecknas de uppgifter som avses i 77 § 2 mom. I fråga om tryckbärande anordningar i försvarsmaktens fartyg ska dock inte namn på och personbeteckning för de driftsövervakare som avses i 77 § 2 mom. 4 punkten antecknas i registret. I fråga om andra tryckbärande anordningar ska driftsövervakarens födelsetid antecknas i registret i stället för personbeteckningen.

110 §
Ikraftträdande

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller i beslut som meddelats med stöd av den gamla lagen hänvisas till den gamla lagen, ska hänvisningen anses avse en hänvisning till denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 88/2017
EkUB 14/2017
RsV 110/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.