793/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010) 2 § 3 mom., 3 §, 5 § 1 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 9 § 3 mom., 12 § 2 mom. och 13 § och

fogas till 2 § ett nytt 4 mom., till 5 § ett nytt 5 mom. och till 14 §, sådan den lyder i lag 804/2015, ett nytt 7 mom. som följer:

2 §
Besvärsnämndens medlemmar

Ordföranden och vice ordförandena har en gemensam suppleant på vilken tillämpas det som i denna lag föreskrivs om vice ordförande. Ett tillräckligt antal suppleanter ska förordnas för de övriga medlemmarna med iakttagande av bestämmelserna i 5 § om förordnande av medlemmar. Vad som i denna lag föreskrivs om medlemmarna i besvärsnämnden och om behörigheten för dem tillämpas på suppleanterna.

Ordföranden, vice ordförandena och de övriga medlemmarna handlar under domaransvar.

3 §
Behörighetsvillkor för medlemmarna

Ordföranden, vice ordförandena och de lagfarna medlemmarna ska ha avlagt examen som ger behörighet för domartjänst och vara förtrogna med socialförsäkringsfrågor. Ordföranden och vice ordförandena ska dessutom vara förtrogna med i synnerhet de förmånssystem som behandlas i nämnden. Ordföranden ska ha i praktiken visad ledarförmåga. Läkarmedlemmarna ska vara legitimerade läkare. De övriga medlemmarna ska vara förtrogna med socialförsäkringsfrågor.

5 §
Förordnande av besvärsnämnden

På framställning av social- och hälsovårdsministeriet utnämner statsrådet besvärsnämndens ordförande tills vidare och de övriga medlemmarna för högst fem år i sänder.


Medlemmarna i besvärsnämnden är skyldiga att lämna redogörelse för sina bindningar på det sätt som det i 17 kap. 17 § i domstolslagen (673/2016) föreskrivs om sakkunnigledamöters skyldighet att lämna redogörelse för sina bindningar.

6 §
Domarförsäkran och avgångsålder

Besvärsnämndens medlemmar ska när de tillträder sitt uppdrag avge domarförsäkran, om de inte har gjort det tidigare. Bestämmelser om domarförsäkran finns i 1 kap. 7 § i domstolslagen.

Medlemmarna är skyldiga att avgå vid utgången av den månad under vilken de fyller 70 år.

7 §
Föredragande

Föredragandena ska ha avlagt examen som ger behörighet för domartjänst. Närmare bestämmelser om föredragandenas uppgifter finns i arbetsordningen.

9 §
Beslutförhet i en sektion

En sektion är beslutför också när sektionens ordförande och minst två andra medlemmar är närvarande, förutsatt att de av sektionens medlemmar som inte är närvarande skriftligen eller genom en anteckning i det elektroniska systemet för behandling av ärenden före sammanträdet har meddelat att de förenar sig om föredragandens framställning och beslutsförslag och även de närvarande medlemmarna intar samma ståndpunkt.

12 §
Plenum

Plenum är beslutfört när ordföranden eller en vice ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. I ärenden som gäller fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningssektionen är plenum beslutfört när minst hälften av de ojäviga medlemmarna är närvarande. En förutsättning för plenums beslutförhet är dessutom att minst en medlem förordnad på förslag av arbetsgivarorganisationerna och en medlem förordnad på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens organisationer samt en medlem förordnad på förslag av lantbruksföretagarorganisationerna är närvarande. Vid behandlingen av ärenden som gäller sökande av ändring får högst hälften av de närvarande medlemmarna vara medlemmar med kännedom om förhållandena i arbetslivet och på arbetsmarknaden och medlemmar med kännedom om lantbruksföretagarnas verksamhet. Om avgörandet av ett ärende i väsentlig grad beror på medicinska aspekter ska också en läkarmedlem vara närvarande.

13 §
Förvaltningssektionen

Förvaltningsärendena behandlas i förvaltningssektionen. Ordförande i sektionen är besvärsnämndens ordförande och övriga medlemmar är besvärsnämndens vice ordförande. Till förvaltningssektionen hör dessutom tre medlemmar med kännedom om förhållandena i arbetslivet och på arbetsmarknaden, vilka utses så att de medlemmar som förordnats på förslag av arbetsgivarorganisationerna bland sig utser en medlem, de medlemmar som förordnats på förslag av arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna bland sig utser en medlem och de medlemmar som förordnats på förslag av lantbruksföretagarorganisationerna bland sig utser en medlem. Plenum fastställer valet av de föreslagna medlemmarna i förvaltningssektionen.

14 §
Behandlingen av ärenden

Försäkringsanstalterna är skyldiga att avgiftsfritt sända besvärsnämnden handlingar i den form som besvärsnämnden kräver.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På den som förordnats till medlem av nämnden före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 3 § i den lydelse den hade vid lagens ikraftträdande.

Lagens 14 § 7 mom. tillämpas från och med den 1 april 2018.

RP 74/2017
ShUB 8/2017
RSv 97/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.