788/2017

Helsingfors den 30 november 2017

Statsrådets förordning om de numeriska värdena på energiformsfaktorerna för byggnader

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 117 g § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådant det lyder i lag 1151/2016:

1 §

De i 117 g § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedda numeriska värdena på energiformsfaktorerna för byggnader är

1)  1,20 för el,

2)  0,50 för fjärrvärme,

3)  0,28 för fjärrkyla,

4)  1,00 för fossila bränslen,

5)  0,50 för förnybara bränslen som används i en byggnad.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om energiformsfaktorerna för byggnader (9/2013).

På projekt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EUT L 153, 18.6.2010, s.13
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (32009L0028); EUT L 140, 5.6.2009, s. 16

Helsingfors den 30 november 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Byggnadsråd
Pekka Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.