778/2017

Helsingfors den 21 november 2017

Arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om Konkurrens- och konsumentverkets prestationer eller grupper av prestationer som är avgiftsbelagda, om grupper av prestationer för vilka avgifterna bestäms enligt självkostnadsvärdet och om prestationer som prissätt enligt företagsekonomiska grunder samt om de avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka Konkurrens- och konsumentverket tar ut fasta avgifter som baserar sig på det genomsnittliga självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan, är

1) behandling av anmälan om registrering av en idkare av paketreserörelse,

2) kontroll av en registrerad idkare av paketreserörelse, samt

3) utdrag ur registret över paketreserörelser.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Konkurrens- och konsumentverket bestämmer avgifterna på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) publikationer, undersökningar och utredningar, med undantag för sådana fall där prestationerna direkt stöder Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsfria verksamhet,

2) användning av personalen för tjänsteuppdrag i externa utbildnings-, konsult- och andra sakkunniguppgifter, med undantag för sådana uppgifter som stöder Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsfria verksamhet,

3) produktion och överlåtelse av data ur datasystemen när begäran om information kräver särskilda åtgärder,

4) kopior och utskrifter,

5) sändning och postning av handlingar och annat material, samt

6) andra prestationer som kan jämföras med de ovan nämnda.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 34 § 3 mom. i nämnda lag beslutar Konkurrens- och konsumentverket med iakttagande av vad som sägs i 34 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till den 31 december 2020.

Ärenden som gäller företagsekonomiska prestationer och som är anhängiga när denna förordning träder i kraft ska behandlas och avgöras i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av förordningen.

Helsingfors den 21 november 2017

Arbetsminister
Jari Lindström

Konsultativ tjänsteman
Sari Alho

Bilaga

AVGIFTSTABELL

KONKURRENS- OCH KONSUMENTVERKETS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Ett beslut med anledning av en ansökan är avgiftsbelagt även då behandlingen av ansökan har inletts och ansökan förfaller eller ansökan avslås. I avgifterna ingår inte de kostnader som hänför sig till faktureringen och som tas ut skilt.

Avgifterna är som följer:

1) beslut om registrering av en idkare av paketreserörelse 150,00 €
2) årlig kontroll av säkerheter för dem som antecknats i registret över paketreserörelser:
  - avgiftsklass I (kalkylerad säkerhet högst 10 000 €, de som är befriade från skyldigheten att ställa säkerhet och reseförmedlare) 300,00 €/år
  - avgiftsklass II (kalkylerad säkerhet 10 001 €–50 000 €) 700,00 €/år
  - avgiftsklass III (kalkylerad säkerhet 50 001 €–200 000 €) 1 000,00 €/år
  - avgiftsklass IV (kalkylerad säkerhet 200 001 €–1 000 000 €) 1 500,00 €/år
  - avgiftsklass V (kalkylerad säkerhet 1 000 001 €–3 000 000 €) 2 000,00 €/år
  - avgiftsklass VI (kalkylerad säkerhet 3 000 001 €–10 000 000 €) 2 500,00 €/år
  - avgiftsklass VII (kalkylerad säkerhet över 10 000 000 € 3 000,00 €/år
3) utdrag ur registret över paketreserörelser 30,00 €

I fråga om den årliga kontrollen av säkerheter bestäms avgiftsklassen utgående från det största kalkylerade beloppet av säkerheter för en registrerad idkare av paketreserörelse det år som föregår året för betalning av avgiften. Kontrollavgiften för registreringsåret bestäms utgående från det belopp av säkerheter som beräknats i registreringsbeslutet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.