775/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 24 november 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2018

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 4 § i lagen om biblioteket för synskadade (638/1996), av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lagen om grunderna för avgifter till staten 348/1994 och 34 § sådan den lyder i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 495/2005:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Sådan avgiftsfri service som avses i 4 § 1 mom. i lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) är

1) lån ur bibliotekets egna samlingar till privatpersoner, bibliotek och andra inrättningar,

2) lån till och från utlandet,

3) information till användarna om bibliotekets lånesamling,

4) handlednings- och rådgivningsservice, samt

5) sändande av lån till användarna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Om inte annat följer av 1 §, är läromedelstjänster sådana prestationer som biblioteket prissätter enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Biblioteket för synskadade tar ut fast avgift för följande prestationer:

1) överföring till punktskrift och utskrift av inträdesprov och andra provtexter 2,6 euro per sida punktskrift, sammanlagt dock minst 20 euro per beställning,

2) överföring till punktskrift och utskrift av duplicerat och annat extra material som delas ut eller används på lektionerna 2,6 euro per sida punkt skrift, lösa 3–5 euro per sida, sammanlagt dock minst 20 euro per beställning.

Dessutom kan biblioteket ta ut avgift för kostnaderna för fakturering och postning av de prestationer som avses i denna paragraf.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

2) försäljning av bandnings- och punktskriftstjänster,

3) utbildnings- och konsultservice,

4) uthyrning av lokaler och utrustning,

5) andra beställda prestationer.

Biblioteket för synskadade beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till den 31 december 2018.

Helsingfors den 24 november 2017

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Äldre regeringssekreterare
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.