763/2017

Helsingfors den 16 november 2017

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1579/2015) 2 § 9, 10, 13 och 15 punkten, i bilagan rubriken för avgiftstabellen och punkterna 6.4, 8.3, 13, 16, 18 och 20 samt i föreskrifterna för tillämpning av avgiftstabellen punkt 1 underpunkterna 1–2 och 1–5 och punkt 2 underpunkt 2–1 samt

fogas till 2 § nya 16 och 17 punkter, till 3 § ett nytt 6 mom., varvid nuvarande 6–8 mom. blir 7–9 mom., samt till bilagan nya 22 och 23 punkter som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är


9) godkännanden, tillstånd, anmälningar och ändringar som nämns i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller

a) besiktningsorgan,

b) tryckbärande anordningar,

10) sådana godkännanden av ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman, visande av behörighet, anmälningar, beviljande av certifieringsrätt, fastställande av krav samt ändringar och återkallelser av dessa som nämns i elsäkerhetslagen (1135/2016) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) arbeten inom elbranschen,

b) ibruktagande och användning av elanläggningar,

c) elektrisk utrustnings och elanläggningars elektromagnetiska kompatibilitet,


13) anmälningar och ändringsanmälningar, godkännanden, intyg och förnyanden av intyg som nämns i miljöskyddslagen (527/2014) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) anordnande av ett behörighetsprov inom branscherna för släckanläggningar, elektriska brytare och luftkonditioneringsanläggningar i fordon samt inom branschen för lösningsmedel,

b) installation, underhåll, service, reparation och nedmontering av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, inklusive kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat, släckanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar i fordon och elektriska brytare samt tillvaratagande av lösningsmedel,


15) beslut och utlåtanden enligt lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005), till den del de gäller ackreditering och därmed jämförbar kompetensbedömning,

16) sådana anmälningar, examina och godkännanden samt ändringar och återkallelser av dessa som nämns i hissäkerhetslagen (1134/2016) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) arbeten inom hissbranschen,

b) hissäkerhetsexamen,

c) kompetensbedömningsorgan, auktoriserade organ eller auktoriserade besiktningsmän,

17) sådana i 33 § i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) avsedda inspektioner som nämns i konsumentsäkerhetslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

3 §
Bestämmelser om vissa avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer

Grundavgiften för prestationer kan sänkas, om den arbetsinsats som behövs för genomförandet av prestationen på ett betydande sätt avviker från den arbetstid som använts som grund för självkostnadspriset.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

Helsingfors den 16 november 2017

Arbetsminister
Jari Lindström

Specialsakkunnig
Anne Hyartt

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Säkerhets- och kemikalieverkets avgifter Grund-avgift, € Tilläggs-avgift, €/h Maximi-avgift för presta- tionen, €
— — — — — — — — — — — — — —
6.4 Anmälningar
Anmälan om tillhandahållande på marknaden av produkter som godkänts i enlighet med det förenklade produktgodkännandeförfarandet (art. 27.1) * 960
Anmälan om utsläppande på marknaden av en produkt som hör till en biocidproduktfamilj (art. 17.6) 1 500 95 3 000
Anmälan om försöksverksamhet (art. 56.2) 700 95 3 000
— — — — — — — — — — — — — —
8.3 Förnyat tillstånd för preparat
Zonutvärdering, Finland som rapportör (art. 28, 36.1, 43) 45 000 95 85 000
Zonutvärdering, Finland som rapportör, exempelpreparat i bedömning av verksamt ämne (art. 28, 36.1, 43) 25 000 95 60 000
Zonutvärdering, Finland icke som rapportör (art. 28, 36.2, 43) 6 000 95 15 000
Ömsesidigt tillstånd (art. 40) 6 000 95 15 000
Preparat som huvudsakligen är avsett för användning i annat syfte än som växtskyddsmedel eller lågriskpreparat (art. 47) 1 100 95 10 000
Preparat som är färdigt utspätt 2 500 95 15 000
Identiskt preparat 1 100
Tillstånd för parallellpreparat (art. 52) 1 100
På basis av dokument 2 300
Utvärdering av tilläggsundersökningar 95
— — — — — — — — — — — — — —
13 Mätinstrument
Godkännande av en servicefirma 530
Tillstånd, utlåtande eller liknande 95
— — — — — — — — — — — — — —
16 Elanläggningar
Anmälan om anläggning 100
Anmälan om anläggning, ändring 60
Anmälan om elarbete 100
Anmälan om elarbete, ändring 60
Anmälan om elarbete, objektbestämd 60
Anordnande av säkerhetsexamen, frågeserie 845
Utlåtande eller liknande 95
— — — — — — — — — — — — — —
18 Branschen för kylmedier
Kylanläggningrörelse, intyg 150
Kylanläggningsrörelse, ändringsanmälan 75
Kylbranschen, behörighetsintyg eller ändring av det 75
Kylbranschen, godkännande av behörighetsprovanordnare 400
— — — — — — — — — — — — — —
20 Besiktningsverksamhet
Besiktningsorgan, godkännande 335 95
Besiktningsorgan, ändring 95
Auktoriserad besiktningsman, godkännande 335 95
Auktoriserad besiktningsman, ändring 95
Besiktningsrörelse 200 95
Godkännande av kompetensbedömningsorgan 335 95
— — — — — — — — — — — — — —
22 Hissar
Anmälan om hissarbete 100
Anmälan om hissarbete, ändring 60
Hissäkerhetsexamen 165
Utlåtande eller liknande 95
23 Konsumentsäkerhet
I 33 § i konsumentsäkerhetslagen avsedd inspektion 450 95

FÖRESKRIFTER FÖR TILLÄMPNING AV AVGIFTSTABELLEN

RABATTER OCH FÖRHÖJNINGAR

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1–2 Biocider

De grundavgifter, andra än avgifter som baserar sig på priset per timme, som i punkterna 6.2 och 6.4 har märkts ut med en asterisk (*) fördubblas, om det är fråga om godkännande av en produktfamilj.

Av avgiften för godkännande av examinator för utbildning i skadedjursbekämpning i punkt 7.10 tas det ut 25  % om sökanden redan har ett godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram. Om sökanden redan har ett godkännande av examinator tas på motsvarande sätt ut 25  % av avgiften för godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram. Om sökanden samtidigt ansöker om dels godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram, dels godkännande av examinator tas för det ena godkännande ut en fullständig avgift och för det andra 25  % av avgiften.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1–5 Elanläggningar

Det ges 20 % rabatt på prestationen anordnande av säkerhetsexamen, frågeserie under punkt 16, om kunden beställer mer än en frågeserie åt gången.

FÖRSKOTTSAVGIFTER

2–1 Biocider

För alla prestationer i punkterna 6, 7.1, 7.6 och 7.7 i avgiftstabellen faktureras en förskottsavgift när ansökan lämnas in. Som förskottsavgift tas ut grundavgiften för prestationen. Säkerhets- och kemikalieverket kan av särskilda skäl ta ut en förskottsavgift som är lägre än grundavgiften.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.