755/2017

Helsingfors den 17 november 2017

Lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013) 3, 5 och 9–12 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 326/2016, som följer:

3 §
Byggnader som omfattas av skyldigheten att skaffa energicertifikat och att använda det

Skyldigheten enligt 2 § att skaffa energicertifikat och använda certifikatet omfattar byggnader där det används energi i syfte att upprätthålla ändamålsenliga förhållanden avseende inomhusklimat i byggnadens lokaler.

Det som föreskrivs i 1 mom. ska dock inte tillämpas på

1) byggnader som avses i 117 g § 2 mom. 1 och 3–7 punkten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

2) byggnader som används som semesterbostäder och som inte används för bedrivande av inkvarteringsverksamhet,

3) byggnader som används av försvarsförvaltningen och vilka som sådana eller vid användning har anknytning till sekretessbelagd information.

5 §
Energicertifikat för nybyggnader

Vid ansökan om i 125 § i markanvändnings- och bygglagen avsett bygglov för nybyggnad ska byggnadens beräknade energiprestanda visas med energicertifikat. Om certifikatet är bristfälligt eller uppgifterna preciseras när projektet framskrider, ska certifikatet ersättas med ett kompletterat och preciserat certifikat innan byggnaden tas i bruk. Byggnaden anses ha tagits i bruk när den vid en slutsyn enligt 153 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen har godkänts att tas i bruk.

Det som föreskrivs i 1 mom. ska dock inte tillämpas på reparation av eller ändringsarbete på byggnaden eller på utbyggnad eller ändring av användningsändamålet för byggnaden.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som krävs i energicertifikatet vid ansökan om bygglov och innan byggnaden tas i bruk får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

9 §
Uppgifter som ska ingå i energicertifikat

I energicertifikatet anges byggnadens energiprestanda med en beteckning som beskriver var på klassificeringsskalan byggnadens beräknade jämförelsetal för energiförbrukning (E-tal) ligger. Byggnaderna delas in i kategorier enligt användningsändamålet, och varje kategori har en egen klassificeringsskala. E-talet för en byggnad beräknas genom att den beräknade och med energiformsfaktorer viktade årliga förbrukningen av inköpt energi för standardanvändningen av byggnaden divideras med byggnadens yta.

I energicertifikatet ska dessutom anges den beräknade förbrukningen av inköpt energi vid standardanvändning av byggnaden. Den faktiska förbrukningen av inköpt energi ska anges om uppgiften finns tillgänglig.

I certifikatet ska det ges rekommendationer om åtgärder genom vilka byggnadens energiprestanda kan förbättras kostnadseffektivt, om det inte är fråga om en nybyggnad eller en byggnad där sådana åtgärder är ogenomförbara. I certifikatet kan dessutom meddelas andra uppgifter om byggnadens energiegenskaper och miljömässiga egenskaper.

Om energicertifikatet upprättas för en del av en byggnad, tillämpas det som ovan gäller byggnaden på delen av byggnaden.

Närmare bestämmelser om fastställandet av byggnadens yta i förfarandet med energicertifikat, de klassificeringsskalor och beteckningar som ska användas i energicertifikat, om indelningen av byggnader i kategorier med avseende på klassificering, om utfärdande av rekommendationer, om andra uppgifter som kan meddelas i certifikatet och om formuläret för energicertifikatsblanketten får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

10 §
Bestämning av energimängden

Den som upprättar energicertifikatet ska bestämma E-talet och den beräknade förbrukningen av inköpt energi vid standardanvändning av byggnaden med beaktande av byggnadens tekniska system och byggnadsdelarnas egenskaper. E-talet för en byggnad bestäms genom att den beräknade förbrukningen av inköpt energi vid standardanvändningen av byggnaden viktas med energiformsfaktorer som anges i bestämmelser som utfärdas med stöd av markanvändnings- och bygglagen. När energimängden bestäms kan de närmare regler för beräkningar som utfärdas med stöd av markanvändnings- och bygglagen tillämpas i enlighet med vad som närmare bestäms genom förordning av miljöministeriet.

Närmare bestämmelser om bestämning av E-talet och den beräknade förbrukningen av inköpt energi vid standardanvändning får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

11 §
Utredning av en byggnads egenskaper

För utredning av den energimängd som behövs vid standardanvändning av en byggnad samt för utarbetandet av rekommendationer ska den som upprättar energicertifikatet utreda de egenskaper som påverkar en befintlig byggnads energiförbrukning med hjälp av handlingar, iakttagelser på plats av föremålet för certifikatet samt vid behov genom intervjuer med byggnadens användare eller underhållspersonal. Den som upprättar energicertifikatet har rätt att få de behövliga uppgifterna av byggnadens ägare eller innehavare.

Vid bestämning av den energimängd som behövs vid standardanvändning av en nybyggnad ska 1 mom. iakttas i tillämpliga delar.

Närmare bestämmelser om utredning av den energimängd som behövs vid standardanvändning i fråga om byggnadsdelar och tekniska system får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

12 §
Behörigheten hos den som upprättar energicertifikat

Energicertifikat får upprättas av en person vars behörighet är konstaterad och i kraft och som är registrerad i registret över dem som upprättar energicertifikat och för vars del de allmänna förutsättningarna för bedrivande av verksamhet föreligger.

Den som upprättar energicertifikat ska ha examen inom teknikbranschen som motsvarar kravnivån för uppgiften att upprätta energicertifikatet, eller arbetserfarenhet som ersätter den samt med godkänt resultat i ett prov för dem som ska upprätta energicertifikat ha visat sig vara förtrogen med hur energicertifikat upprättas och med den lagstiftning som gäller energicertifikat.

På erkännande av formell behörighet och yrkeskompetens som förvärvats utomlands tillämpas lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).

Närmare bestämmelser om kravnivåer, förutsättande av sådana vid upprättande av energicertifikat samt lämpliga examina i enlighet med dem, godkänd ersättande arbetserfarenhet och innehållet i provet för dem som ska upprätta energicertifikat får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

Om en ansökan om bygglov blivit anhängig före ikraftträdandet av denna lag, ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på skyldigheten att skaffa energicertifikat för byggnaden fram till dess att byggnaden tas i bruk.

Av en beteckning som anger energieffektivitet i en försäljnings- och hyresannons ska det framgå om det är fråga om en beteckning enligt ett energicertifikat som upprättats med stöd av den upphävda lagen om energicertifikat för byggnader (487/2007), med stöd av den lag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag eller med stöd av denna lag.

RP 86/2017
MiUB 12/2017
RSv 103/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EUT L 153, 18.6.2010, s. 13

Helsingfors den 17 november 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.