748/2017

Helsingfors den 16 november 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2018–2019

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, 6 § i lagen om Nationella audiovisuella institutet (1434/2007) sådan paragrafen lyder i lag 671/2013, 29 § i lagen om bildprogram (710/2011) sådan den lyder i lag 673/2013 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga prestationer uppbär Nationella audiovisuella institutet en fast avgift som framgår av den avgiftstabell som bifogas denna förordning.

För sändande av sådana avgiftsbelagda prestationer som avses i 1 mom. tas dessutom ut en ersättning som bestäms med stöd av gällande porton och kostnader som kan jämställas med dessa.

2 §
Avgift med anledning av rättelseyrkande

För beslut till följd av begäran om omprövning av klassificering enligt 30 § i lagen om bildprogram (710/2011) uppbärs en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt bifogade avgiftstabell.

3 §
Uppbärande eller efterskänkande av avgifter i vissa fall 

Den avgift som avses i 1 och 2 § tas ut även då ansökan avslås.

En avgift som bestäms enligt 1 § kan nedsättas eller efterskänkas om prestationen är riktad till statens eller en kommuns utbildnings- eller kulturverksamhet eller sådan allmännyttig verksamhet som främjar den allmänna kulturverksamheten.

4 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Sådana övriga prestationer enligt 7  § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) som Nationella audiovisuella institutet för mediefostran och bildprogram prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) klassificeringstjänst,

2) informations- och kopieringstjänster,

3) lån av filmkopior och digitala kopior,

4)  kataloger och andra publikationer avsedda för försäljning,

5) fotografitjänster,

6) spedition,

7) användning av lokaler och utrustning,

8) sakkunnigtjänster och utredningar,

9) annan utbildning än sådan som avses i 13 § i lagen om bildprogram,

10) användning av räddningskopior,

11) andra beställda prestationer.

5 §
Avgifter för visningsverksamhet

Nationella audiovisuella institutet fattar beslut om beloppet på avgifterna för användning av visningsrum, användning av biografer samt försäljning av användnings- och visningsrättigheter. Av skäl som anknyter till allmän kulturverksamhet får avgiften tas ut till ett belopp som understiger självkostnadsvärdet.

6 §
Övriga avgifter

Om avgifter som uppbärs för framtagning av en sådan uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämning av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Centralen för mediefostran och bildprogram med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet är sådana som endast föranleder mindre kostnader, såsom:

1) överlåtelse av lagstadgade och frivilliga upptagningar för deponentens eget behov,

2) tjänster i samband med internationellt kulturutbyte och samarbete,

3) lokallån som ges ur bibliotekets samlingar och användning av samlingarna i bibliotekets lokaler samt användning av kataloger,

4) begränsade informations-, handlednings- och rådgivningstjänster,

5) användning av Nationella audiovisuella institutets digitala material i form av självbetjäning vid för ändamålet anvisade arbetsstationer,

6) tittande på kort- eller stumfilmer som förmedlas till allmänheten via en webbtjänst,

7) elevföreställningar och verkstadsverksamhet,

8) beslut som fattas av bildprogramsnämnden som första besvärsinstans.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till den 31 december 2019.

Helsingfors den 16 november 2017

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Äldre regeringssekreterare
Rami Sampalahti

Bilaga

AVGIFTSTABELL 1.1.2018

1. Klassificering och anmälning av bildprogram genom systemet vid Nationella audiovisuella institutet
A. Klassificering och anmälning av bildprogram1 13 euro / program2
B. Anmälning av bildprogram som klassificerats inom EU:s område (t.ex. PEGI-klassificerat spel) 3,50 euro / program
2. Utbildning
2.1 Utbildning av klassificerare av bildprogram 1 500 euro
2.2 Repetitionsutbildning för klassificerare av bildprogram 480 euro
3. Intyg över godkännande som klassificerare av bildprogram 70 euro
4. Tillstånd att vid ett särskilt evenemang tillhandahålla bildprogram som inte är klassificerade eller märkta (förevisningstillstånd)4.1 Tillstånd som beviljas allmännyttiga samfund4.2 Tillstånd som beviljas övriga ingen avgift160 euro
5. Bibliotekets fjärrlåneservice A. För fjärrlåneservice, som ges eller förmedlas till statliga och kommunala bibliotek och bibliotek som får statsunderstöd samt statliga och kommunala myndigheter 8,30 euro
B. För fjärrlåneservice, som ges eller förmedlas till utländska bibliotek samt inhemska och utländska företag. 15,50 euro
6. Beslut till följd av begäran om omprövning 90 euro 

1 Program är till exempel en film, en filmtrailer och ett avsnitt av en programserie.

2 Avgiften omfattar klassificering och anmälning av så kallade reklamspottar för ett televisionsprogram.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.