737/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 9 november 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 7 § 1 mom. 1 och 3 punkten,

ändras 2 § 9 punkten, 5 §, det inledande stycket i 7 § 1 mom., 7 § 1 mom. 5 punkten och 7 § 2 mom., det inledande stycket i 8 § 1 mom., 8 § 1 mom. 7 punkten och 8 § 4 mom., 11 § 1 och 3–5 punkten, det inledande stycket i 13 §, 13 § 4 och 8 punkten, det inledande stycket i 14 a, 14 a § 1 mom. 3 och 6 punkten, 25 § 3 mom. och 26 § 1 mom.,

av dem 2 § 9 punkten sådan den lyder i förordning 774/2015, 5 § och 26 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 125/2015, 8 § 1 mom. 7 punkten sådan den lyder i förordning 263/2009, 13 § 8 punkten sådan den lyder i förordning 474/2013, 14 a § 1 mom. 3 och 6 punkten och 25 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 399/2011, samt

fogas till förordningen nya 26 a–26 d § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


9) bulkcontainer ett behållarsystem som är avsett för transport av fasta ämnen i direkt kontakt med behållarsystemet,


5 §
Klassificering av farliga ämnen

Kriterierna för klassificering av farliga ämnen och till dem hörande tester anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen.

Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de tester som behövs eller andra behövliga uppgifter för att utreda klassificeringen.

För säkerställande av transportsäkerheten kan Säkerhets- och kemikalieverket klassificera ett farligt ämne eller godkänna en klassificering, om

1) det inte finns en lämplig benämning för det explosiva ämnet i den förteckning över farliga ämnen som ingår i de föreskrifter om klassificeringen som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

2) det är fråga om detaljerade särskilda föreskrifter i den förteckning över farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, där ämnen eller föremål försetts med transportvillkor som anknyter till klassificeringen,

3) ett explosivt ämne som levereras till Finland inte har en klassificering enligt ADR-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till ADR som försändelsen ankommer till,

4) klassificeringstabellen för fyrverkerier har använts vid klassificeringen av en fyrverkeriartikel och tester enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen inte har gjorts på fyrverkeriartikeln,

5) det med hjälp av testresultat och definitionen i klassen explosiva ämnen vill visas att det explosiva ämnet inte hör till klassen explosiva ämnen,

6) det är fråga om ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som inte nämnts i de med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen meddelade föreskrifternas

a) förteckningar över klassificering som gäller redan klassificerade självreaktiva ämnen eller organiska peroxider av typ F,

b) förteckningar som gäller förpackningssätt eller tankinstruktioner som tillämpas i fråga om självreaktiva ämnen eller organiska peroxider av typ F,

7) ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som levereras till Finland inte har en klassificering enligt ADR-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till ADR som försändelsen ankommer till.

Om det är fråga om ett explosivt prov som ännu inte klassificerats under en benämning i förteckningen över farliga ämnen i de föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen och provet transporteras för testning, klassificering, forskning, utveckling, kvalitetskontroll eller som kommersiellt prov, ska prov av nya eller existerande explosiva ämnen, med undantag av tändämne, riskgrupp och samhanteringsgrupp, definieras på det sätt som Säkerhets- och kemikalieverket förutsätter.

Om det radioaktiva ämnets klassificering är felaktig, kan Strålsäkerhetscentralen ge det radioaktiva ämnet en ändamålsenlig klassificering för säkerställande av transportsäkerheten. Om det radioaktiva ämnets klassificering är oklar, kan Strålsäkerhetscentralen ge eller godkänna en ändamålsenlig klassificering för det radioaktiva ämnet för säkerställande av transportsäkerheten.

Säkerhets- och kemikalieverket och, när det gäller radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen, kan också godkänna klassificeringen av ett farligt ämne enligt klassificeringskraven, om ämnets egenskaper på basis av testresultaten inte motsvarar den klassificering som definierats för transport av ämnet och de detaljerade krav som utgör en förutsättning för godkännande och som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen uppfylls.

En fastställd eller godkänd klassificering ska bekräftas skriftligen.

En klassificering av ett ämne och ett godkännande av den klassificering som utförts av den behöriga myndighet som avses i ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet eller av ett annat organ som denna myndighet bemyndigat är i kraft i Finland.

7 §
Avsändare

Bestämmelser om avsändarens allmänna skyldigheter finns i 8 § i TFÄ-lagen. Dessutom ska avsändaren


5) se till att tömda, ej rengjorda tankar som inte har tömts på gaser samt tömda, ej rengjorda fordon och containrar som använts för transport i bulk är korrekt märkta och försedda med korrekta etiketter, storetiketter och märkningar samt att tömda, ej rengjorda tankar är väl förslutna och att de är lika täta som när de ovan avsedda tankarna, fordon och containrarna är fyllda.

Om avsändaren nyttjar tjänster som bjuds ut av andra parter ska avsändaren säkerställa tillräckligt väl att försändelsen uppfyller kraven i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11 c, 11 d, 12, 13, 13 a, 14 och 14 a § samt 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. Avsändaren kan dock i de fall som avses i 1 mom. 2 och 5 punkten och i 8 § 1 och 2 mom. i TFÄ-lagen förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till avsändarens förfogande av andra parter.


8 §
Transportör och förare

Bestämmelser om transportörens och förarens skyldigheter finns i 9 och 10 § i TFÄ-lagen. När transportören och föraren tar sig an transport av farliga ämnen ska de på avsändningsplatsen


7) försäkra sig om att den utrustning som enligt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11 c § 4 mom. och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen ska medföras i transportenheten finns i transportenheten.


Om transportören på någon av de punkter som avses i 1 mom. konstaterar försummelser eller andra överträdelser av de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11, 11 c, 11 d, 13, 13 a, 14 eller 14 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen får transportören inte låta försändelsen transporteras vidare förrän överträdelserna har rättats till.


11 §
Lastare

Lastaren har följande skyldigheter


1) får överlämna farliga ämnen till transportören endast om det enligt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 3 a §, 14 a § 3 mom. och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen är tillåtet att transportera ämnena på väg,


3) ska uppfylla kraven enligt de särskilda föreskrifter om lastning och hantering som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

4) ska efter lastning av farliga ämnen i en container iaktta de krav som gäller storetiketter, märkningar och orangeskyltar som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

5) ska vid lastning av kollin beakta de samlastningsförbud som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, även med avseende på farliga ämnen som redan finns i fordonet eller storcontainern, samt de föreskrifter om separering av livsmedel, njutningsmedel och djurfoder som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen.


13 §
Fyllare av tankar samt av fordon och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt fordon och containrar för bulkgods har följande skyldigheter. Fyllaren


4) ska vid fyllning av en tank iaktta de föreskrifter avseende farliga ämnen i angränsande tankfack som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,


8) ska vid förberedande av farliga ämnen för transport förvissa sig om att de storetiketter och orangeskyltar eller varningsetiketter och andra märkningar som krävs har fästs på tankar, fordon med bulkgods och containrar,


14 a §
Lossare

Lossaren har följande skyldigheter. Lossaren ska


3) uppfylla de krav på lossning och hantering som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,


6) se till att inga storetiketter, märkningar eller orangeskyltar längre är synliga på fullständigt tömda och rengjorda containrar eller på containrar för vilkas del de riskfaktorer som hänför sig till det transporterade ämnet har eliminerats.


25 §
Tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

På tanken ska märkningen "-40°C" eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 9 § 1 mom. i statsrådets förordning (124/2015) om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta.

26 §
Handlingar

När farliga ämnen överlåts för transport ska avsändaren i de fall som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen till transportören överlämna en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken de uppgifter som krävs enligt föreskrifterna i fråga har antecknats om det ämne som ska transporteras. Om havstransport följer på vägtransporten av ett farligt ämne i en container, ska avsändaren till godsdeklarationen eller till motsvarande följesedel foga ett sådant stuvningsintyg för containrar som överensstämmer med IMDG-koden.


26 a §
Transport av levande djur som infekterats med farlig smitta

Levande djur får inte användas för att transportera smittförande ämnen. Regionförvaltningsverket kan godkänna transporten, om det smittförande ämnet inte kan transporteras på något annat sätt eller om djuret avsiktligt infekterats med en farlig sjukdom. För säkerställande av djur- och transportsäkerheten ska i samband med godkännandet hänsyn tas till de krav för transport av farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a §, 14 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. Godkännandet ska omfatta behövliga villkor för transporten.

Bestämmelser om de allmänna kraven på djurtransporter finns i lagen om transport av djur (1429/2006) och i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

26 b §
Transport av oförpackade farliga föremål som förutsätter myndighetsgodkännande

För säkerställande av transportsäkerheten kan det förutsättas godkännande för oförpackade farliga föremål. För transport av följande föremål krävs det godkännande:

1) stora, stadiga och hållbara föremål som inte kan förpackas enligt de föreskrifter om förpackning som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

2) litiumbatterier eller litiumceller, om deras produktionsserie består av högst 100 batterier eller celler,

3) produktionsprototyper till litiumbatterier och litiumceller, om de transporteras till testning.

Säkerhets- och kemikalieverket och, när det gäller radioaktiva ämnen och föremål, Strålsäkerhetscentralen kan godkänna transport av i 1 mom. avsedda oförpackade farliga föremål.

En förutsättning för godkännande är att de detaljerade krav som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen uppfylls.

26 c §
Godkännande av separationsmetoder för samlastade explosiva ämnen

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna de separationsmetoder som ska användas vid separation av explosiva ämnen och om vilka det med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen meddelats detaljerade föreskrifter för säkerställande av transportsäkerheten.

26 d §
Transport av explosiva ämnen i mobila enheter för tillverkning av explosiva ämnen

Transport av explosiva ämnen i mobila enheter för tillverkning av explosiva ämnen förutsätter Säkerhets- och kemikalieverkets godkännande för säkerställande av transportsäkerheten. Säkerhets- och kemikalieverket kan meddela godkännande, om kraven enligt de detaljerade föreskrifter som gäller enheter för tillverkning av explosiva ämnen, explosiva ämnen och lastning och som meddelats med stöd av 3 a, 7 a och 13 a § samt 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen uppfylls.

Särskilda utrymmen för kollin med explosiva ämnen och föremål i en mobil enhet för tillverkning av explosiva ämnen ska vara konstruerade så att de effektivt förebygger risk för detonation. Konstruktionen och separationsmetoden ska vara godkända av Säkerhets- och kemikalieverket.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2017.

Kommissionens direktiv 2016/2309/EU (32016L2309); EUT L 345, 20.12.2016, s. 48

Helsingfors den 9 november 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.