731/2017

Helsingfors den 31 oktober 2017

Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli (162/2015) 2 § 2 mom., 5 § 2 mom., 8 §, 9 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 43 § 2 mom., av dem 5 § 2 mom., 9 § 2 mom. och 13 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 842/2016, som följer:

2 §
Avdelningen för EU-ärendens uppgifter

Vid avdelningen finns enheten för allmänna EU-frågor, enheten för EU-politik, enheten för EU-informationsförvaltning och sekretariatet för EU-ordförandeskapet.

5 §
Statsrådets förvaltningsenhets uppgifter

Statsrådets förvaltningsenhet ansvarar dessutom för ärenden gällande beviljande av partistöd samt andra sådana ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till statsrådets kansli och som inte hör till någon annan avdelning eller till någon enhet som inte hör till en avdelning.

8 §
Sektorn för lokaler och säkerhets uppgifter

Till sektorn för lokaler och säkerhets uppgifter hör

1) sammanställande av en gemensam lägesbild för statsrådet och en förvaltningsgemensam analys av den övergripande säkerheten,

2) hybridanalys,

3) allmän samordning av hanteringen av störningssituationer,

4) statsrådets gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningssituationer,

5) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma säkerhet och datasäkerhet,

6) statsrådets och ministeriernas säkerhetstjänster,

7) förvaltning av statsrådets och ministeriernas lokaler och representationslokaler i Finland och tjänster i anknytning till dem,

8) ämbetsverkstjänster,

9) transporttjänster.

9 §
Personal- och ekonomisektorns uppgifter

Till personal- och ekonomisektorns uppgifter hör dessutom ärenden som gäller beviljande av partistöd.

13 §
Uppgifter för de enheter som inte hör till en avdelning

Till sessionsenhetens uppgifter hör samordning av regeringens och riksdagens arbete och övriga kontakter mellan dem, åtgärder i anslutning till regeringsskifte och regeringens arbete, regeringens årsberättelse, statsrådets beslutsprocesser och praktiska arrangemang samt ordnande av statsrådets allmänna sammanträden och föredragningar för republikens president. Till dess uppgifter hör också för stödet till rådet för bedömning av lagstiftningen, regeringens lagstiftningsplan, lagstiftningsärenden som gäller republikens presidents kansli och ärenden som gäller titlar som förlänas av republikens president samt allmänna frågor som hänför sig till ibruktagandet av beredskapslagen i statsrådet.


43 §
Resor

Understatssekreteraren ger statsministern, ministern, chefen för en avdelning, chefen för en enhet som inte hör till en avdelning och dem som hör till statsministerns delegation på arbetsresor reseförordnanden för tjänsteresor.Denna förordning träder i kraft den 13 november 2017.

Helsingfors den 31 oktober 2017

Statsminister
Juha Sipilä

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.