705/2017

Helsingfors den 26 oktober 2017

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 7 § 17 punkten, sådan den lyder i förordning 396/2017, samt

ändras 2 §, 4 § 14 punkten, 6 § 12 punkten, rubriken för och det inledande stycket i 7 §, 7 § 4 punkten, det inledande stycket i 7 a §, 9 §, 18 § 4 mom., 19 § 2 och 3 mom., 26 § 2 mom. och 57 §,

sådana de lyder, 2 §, rubriken för och det inledande stycket i 7 §, 7 § 4 punkten samt det inledande stycket i 7 a § i förordning 396/2017, 4 § 14 punkten i förordning 1253/2014, 6 § 12 punkten i förordning 209/2016, 9 § i förordningarna 18/2007 och 1253/2014, 18 § 4 mom., 19 § 2 och 3 mom. och 26 § 2 mom. i förordning 184/2017 samt 57 § i förordning 1271/2011, som följer:

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen,

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen,

4) finansmarknadsavdelningen,

5) avdelningen för utveckling av statsförvaltningen,

6) kommun- och regionförvaltningsavdelningen,

7) informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT),

8) utvecklings- och förvaltningsfunktionen.

Finansmarknadsavdelningen är direkt underställd understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT) är direkt underställda understatssekreteraren för förvaltningspolitik.

Dessutom har finansministeriet en finanscontrollerfunktion i anslutning till vilken det finns en intern revision, som är direkt underställd statssekreteraren såsom kanslichef. Vid avdelningen för utveckling av statsförvaltningen finns statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk), som är direkt underställd statssekreteraren såsom kanslichef.

Stabsorgan för ministeriets ledning är EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden, som är direkt underställa understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Statssekreteraren som kanslichef tillsätter befattningen som överdirektör, som är underställd ledningen. Statssekreteraren som kanslichef kan separat tillsätta även andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer.

Vad som i denna arbetsordning sägs om avdelningar, gäller utöver de i 1 mom. nämnda verksamhetsenheterna i tillämpliga delar även de i 3 mom. nämnda funktionerna och de i 4 mom. avsedda stabsorganen.

4 §
Budgetavdelningen

Budgetavdelningen bereder ärenden som gäller


14) revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin,


6 §
Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen bereder ärenden som gäller


12) Statens pensionsfond, med beaktande av vad som föreskrivs i 7 § 7 punkten,


7 §
Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen bereder ärenden som gäller


4) de statsanställdas rättsliga ställning samt utvecklingen av den högsta ledningen, anställningsvillkoren och andra förmåner,


7 a §
Statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk)

I anslutning till avdelningen för utveckling av statsförvaltningen finns statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk). Statens arbetsgivarfunktion bereder ärenden som gäller


9 §
Finanscontrollerfunktionen

Om finanscontrollerfunktionens uppgifter föreskrivs i lagen om statsbudgeten (423/1988) och i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

I lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och i lagen om samarbete över de yttre gränserna (657/2015) föreskrivs om revisionsmyndigheten för strukturfondsprogrammen i anslutning till finanscontrollerfunktionen.

I anslutning till finanscontrollerfunktionen finns finansministeriets interna revision, om vilken det föreskrivs i ministeriets stadga för intern revision.

18 §
Lednings- och styrningsansvar

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder resultatstyrningen vid ämbetsverken och inrättningarna inom verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen. Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder resultatstyrningen vid ämbetsverken och inrättningarna inom verksamhetsområdet för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen samt informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen samt beredningen av ärenden som gäller Senatfastigheter. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder resultat-styrningen vid de övriga ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt ägarstyrningen av bolagen inom förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef leder beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten.


19 §
Resultatmål

Statssekreteraren som kanslichef för resultatdiskussionerna om de strategiska målen med understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt controllern vid statsrådet. Statssekreteraren som kanslichef samt understatssekreterarna ingår ledningsavtalen med avdelningscheferna för sina underlydande avdelningar om de årliga målen.

Understatssekreterarna för resultatdiskussionerna om de strategiska målen med de ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet vars styrning ankommer på de underlydande avdelningarna samt ingår ledningsavtalen om de årliga målen med cheferna för dessa ämbetsverk och inrättningar. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören för resultatdiskussionerna med de övriga ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet och statssekreteraren som kanslichef ingår ledningsavtalen med cheferna för dessa ämbetsverk och inrättningar.


26 §
Understatssekreterarnas uppgifter

Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef beredningen av de ärenden inom verksamhetsområdena för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen som hör till förvaltningspolitiska samordningsområdet.

57 §
Avgörandet av ärenden som hör till verksamhetsområdet för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen samt statens arbetsgivarfunktion

Chefen för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen avgör ärenden som gäller tjänsternas avlöning, naturaförmåner och övriga ekonomiska förmåner som fastställs med stöd av 5 § 4 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal samt löner som fastställs med stöd av lagen om anställningsvillkoren för presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen (196/1991). Den tjänsteman vid avdelningen för utveckling av statsförvaltningen som ministern förordnat avgör de pensionsrättsfrågor som ska avgöras av finansministeriet.

Chefen för statens arbetsgivarfunktion avgör ärenden som gäller

1) statens ämbetsverks och inrättningars tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar, ärenden som enligt förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) annars ska avgöras av statens förhandlingsmyndighet, statsanställdas anställningsförhållande, lön och andra anställningsvillkor samt meddelande av bestämmelser och anvisningar för tillämpningen av dessa, dock inte om ärendet enligt 1 mom. ska avgöras av chefen för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen eller enligt 52 § 5 punkten av förvaltnings- och utvecklingsdirektören,

2) ärenden som avses i lagen om rättegång i arbetsdomstolen (646/1974) och som ankommer på finansministeriet i dess egenskap av förhandlingsmyndighet samt förande av förhandlingar som avses i 11 § 2 mom. i nämnda lag.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

Helsingfors den 26 oktober 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.