704/2017

Helsingfors den 26 oktober 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 2 § 14 och 23 punkten, 3 § 1 mom., 4 § 2 och 5 mom. samt 5 § 6 punkten,

sådana de lyder, 2 § 14 och 23 punkten och 3 § 1 mom. i förordning 1333/2015, 4 § 2 mom. i förordning 263/2011, 4 § 5 mom. i förordning 455/2013 samt 5 § 6 punkten i förordning 837/2015, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör


14) Keva,


23) SoteDigi Oy.

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen,

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen,

4) finansmarknadsavdelningen,

5) avdelningen för utveckling av statsförvaltningen,

6) kommun- och regionförvaltningsavdelningen,

7) informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT),

8) utvecklings- och förvaltningsfunktionen.


4 §
Ledande tjänstemän

Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna, chef för ministeriets utvecklings- och förvaltningsfunktion är förvaltnings- och utvecklingsdirektören, chef för den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning (OffICT) är ICT-direktören och chef för finanscontrollerfunktionen är controllern vid statsrådet.


Avdelningscheferna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren och ICT-direktören har titeln överdirektör, chefen för den avdelning som ansvarar för statsbudgeten har dock titeln budgetchef.

5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är


6) för förhandlingsdirektören, ekonomidirektören, informationsdirektören, kommunikationsdirektören och andra direktörer, finansråd, budgetråd och andra råd samt konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

Helsingfors den 26 oktober 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.