682/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 6 oktober 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 32 b, 32 d och 32 f–32 h § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), sådana de lyder i lag 532/2017:

1 kap.

Studerandeår

1 §
Dagar som ingår i ett studerandeår

Som dagar som ingår i ett studerandeår enligt 32 b § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) räknas inte den ferieperiod på minst fyra veckor utan avbrott som utbildningsanordnaren beslutat om till den del som ferietiden överskrider fyra veckor.

Vid fastställande av den andel enligt 32 b § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som motsvarar studiedagar anses en regelbunden studievecka omfatta fem studiedagar. Som en sådan studiedag som avses i det momentet räknas en dag under vilken en studerande i enlighet med vad som i övrigt avtalats i den utbildning som avses i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet eller i 8 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) deltar i

1) målinriktade och handledda studier som utbildningsanordnaren ordnar i olika inlärningsmiljöer, eller

2) utbildning som ordnas på arbetsplatsen och som baserar sig på ett läroavtal eller ett utbildningsavtal.

2 kap.

Basfinansiering och prestationsbaserad finansiering

2 §
Viktkoefficienter för examina och annan utbildning

Examina som ingår i examensstrukturen enligt 6 § i lagen om yrkesutbildning indelas i kostnadsgrupper utifrån de genomsnittliga kostnaderna för att ordna examen i enlighet med bilagan till denna förordning.

Viktkoefficienterna för de olika kostnadsgrupperna är

1) 0,70 för kostnadsgrupp 1,

2) 0,99 för kostnadsgrupp 2,

3) 1,23 för kostnadsgrupp 3,

4) 1,59 för kostnadsgrupp 4,

5) 2,33 för kostnadsgrupp 5.

Viktkoefficienten för utbildning som handleder för yrkesutbildning samt utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv är 1,98. Viktkoefficienten för övrig yrkesutbildning som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning är 1,20. Viktkoefficienten för studier som stöder studiefärdigheterna enligt 63 § i lagen om yrkesutbildning är 1,98.

3 §
Fastställande av kostnadsgruppen för studerandeår

Kostnadsgruppen för studerandeår inom examensutbildning bestäms i enlighet med den examen som den studerande avlägger.

Om en studerande har som mål att avlägga endast en examensdel eller vissa examensdelar, bestäms kostnadsgruppen för studerandeår inom examensutbildning i enlighet med den examen i vilken examensdelen eller examensdelarna ingår i enlighet med examensgrunderna. Om examensdelarna hör till olika kostnadsgrupper eller examensdelen i enlighet med examensgrunderna kan ingå i flera examina som hör till olika kostnadsgrupper, bestäms kostnadsgruppen för studerandeår inom examensutbildning i enlighet med den lägsta kostnadsgruppen för examensdelarna, dock alltid minst i enlighet med kostnadsgrupp 2.

Om en studerande slutför handledande utbildning bestäms viktkoefficienten för studerandeår i enlighet med 2 § 3 mom.

Antalet studerandeår viktas med den i 2 § 3 mom. avsedda viktkoefficient för studier som stöder studiefärdigheterna för den tid då studeranden i huvudsak slutför studier som stöder studiefärdigheterna. För varje enskild studerande kan studerandeåren viktas på den grund som nämns ovan, dock högst för en tid på 0,5 studerandeår.

4 §
Fastställande av kostnadsgruppen för examina och examensdelar

Kostnadsgruppen för en examensdel bestäms i enlighet med den examen i vilken examensdelen ingår i enlighet med examensgrunderna. Gemensamma examensdelar som avses i 13 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning hör dock till kostnadsgrupp 1.

Om en examensdel i enlighet med examensgrunderna kan ingå i flera examina som hör till olika kostnadsgrupper, bestäms kostnadsgruppen för examensdelen i enlighet med den examen som den studerande avlägger. Om studeranden har som mål att avlägga endast en examensdel eller vissa examensdelar hör den examensdel som avses i detta moment till kostnadsgrupp 1.

5 §
Viktkoefficienter för examenstyper samt utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning

Inom basfinansieringen är viktkoefficienten för yrkesinriktad grundexamensutbildning 1,0 och viktkoefficienten för yrkesexamensutbildning och specialyrkesexamensutbildning 0,72.

Inom den prestationsbaserade finansieringen är viktkoefficienten för yrkesinriktad grundexamen 1,0 och viktkoefficienten för yrkesexamen och specialyrkesexamen 0,50.

6 §
Höjningskoefficienter för ordnande av särskilt stöd

Höjningskoefficienten för ordnande av särskilt stöd enligt 64 § i lagen om yrkesutbildning är 0,53 inom examensutbildning och 0,90 inom handledande utbildning.

Höjningskoefficienten för ordnande av krävande särskilt stöd enligt 65 § i lagen om yrkesutbildning är 1,99 inom examensutbildning och 1,98 inom handledande utbildning. För studerande med en svår funktionsnedsättning är höjningskoefficienten dock 4,03 inom examensutbildning och 4,58 inom handledande utbildning. Om ordnandet av utbildning förutsätter att den studerande har en personlig skolgångsassistent är höjningskoefficienten 9,03 inom examensutbildning och 10,94 inom handledande utbildning.

Studerandeåren viktas med de höjningskoefficienter som avses i 1 mom. för de dagar då ett beslut om särskilt stöd enligt 64 § i lagen om yrkesutbildning är i kraft för den studerande. Med de höjningskoefficienter som avses i 2 mom. viktas studerandeåren för alla de dagar som ingår i ett studerandeår.

En examen eller en examensdel anses ha avlagts av en studerande som fått särskilt stöd, om beslutet om särskilt stöd enligt 64 § i lagen om yrkesutbildning är i kraft den dag då examen eller examensdelen avläggs.

7 §
Höjningskoefficienter för ordnande av inkvartering

Höjningskoefficienten för ordnande av inkvartering enligt 103 § i lagen om yrkesutbildning är 0,44. Inom utbildning som ordnas vid en internatskola är höjningskoefficienten dock 0,58 och för inkvartering som ordnas i samband med krävande särskilt stöd är höjningskoefficienten 1,86.

Studerandeåren viktas med höjningskoefficienterna för ordnande av inkvartering för tiden mellan de dagar då en studerandes har rätt att bo i ett internat som avses i 103 § i lagen om yrkesutbildning.

8 §
Koefficienter för personalutbildning, arbetskraftsutbildning och fängelseundervisning

Minskningskoefficienten för personalutbildning enligt lagen om yrkesutbildning är -1,0. Om utbildning som avses i 8 § i den lagen ordnas som personalutbildning är minskningskoefficienten dock -0,50.

Höjningskoefficienten för arbetskraftsutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning är 0,35.

Om utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning ordnas som fängelseundervisning är höjningskoefficienten 0,90.

9 §
Beräkning av basfinansiering

Det antal prestationer som används som grund för beviljande av basfinansiering erhålls så att det målinriktade antalet studerandeår enligt 32 c § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet multipliceras med viktkoefficienten för varje utbildningsanordnare. Viktkoefficienten för varje utbildningsanordnare beräknas så att det vägda antalet studerandeår som föreskrivs i 2 mom. divideras med det faktiska antalet studerandeår under året före det år som föregår finansåret.

Det vägda antalet studerandeår erhålls genom att för året före det år som föregår finansåret räkna samman

1) de faktiska studerandeåren vägda med koefficienterna för kostnadsgrupperna enligt 2 § 2 mom. samt med koefficienterna enligt 5 § för examenstyper och utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning,

2) de faktiska studerandeåren inom handledande utbildningar, övrig yrkesutbildning samt studier som stöder studiefärdigheterna vägda med koefficienterna enligt 2 § 3 mom.,

3) de faktiska studerandeåren vägda med koefficienterna enligt 6 § för ordnande av särskilt stöd,

4) de faktiska studerandeåren vägda med koefficienterna enligt 7 § för ordnande av inkvartering,

5) de faktiska studerandeåren inom personalutbildningen vägda med koefficienterna för personalutbildning enligt 8 § 1 mom. och med de koefficienter som avses i 1 punkten i detta moment eller med koefficienten för övrig yrkesutbildning enligt 2 § 3 mom.,

6) de faktiska studerandeåren inom utbildning för yrkesexamen och specialyrkesexamen som ordnas i form av arbetskraftsutbildning vägda med koefficienten för arbetskraftsutbildning enligt 8 § 2 mom. och de koefficienter som avses i 1 punkten i detta moment eller de faktiska studerandeåren inom övrig yrkesutbildning vägda med koefficienten enligt 2 § 3 mom., och

7) de faktiska studerandeåren inom utbildning som ordnas i form av fängelseundervisning vägda med koefficienten enligt 8 § 3 mom.

10 §
Beräkning av prestationsbaserad finansiering

Det antal prestationer som används som grund för beviljande av prestationsbaserad finansiering erhålls genom att räkna samma de prestationer som avses i 2 och 3 mom.

Det antal prestationer som bestäms på basis av examensdelar erhålls genom att räkna samman

1) de med koefficienterna för kostnadsgrupperna enligt 2 § 2 mom. och med koefficienterna enligt 5 § för examenstyper vägda kompetenspoängen för examensdelarna, och

2) de med koefficienterna enligt 6 § för ordnande av särskilt stöd vägda kompetenspoängen för examensdelarna.

Det antal prestationer som bestäms på basis av examina erhålls genom att räkna samman

1) de med koefficienterna för kostnadsgrupperna enligt 2 § 2 mom. och med koefficienterna enligt 5 § för examenstyper vägda examina, som multipliceras med 72, om den studerande i slutet av månaden före den månad då examen började avläggas har saknat yrkesexamen efter grundstadiet, och annars multipliceras med 18, och

2) de med koefficienterna enligt 6 § för ordnande av särskilt stöd vägda examina, som multipliceras med 72.

3 kap.

Genomslagsfinansiering

11 §
Fördelning av genomslagsfinansiering

Av den genomslagsfinansiering som avses i 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beviljas 2/3 på basis av studerandenas sysselsättning och övergång till fortsatta studier, 1/6 på basis av studeranderesponsen och 1/6 på basis av arbetslivsresponsen.

12 §
Viktkoefficienter för sysselsättning och övergång till fortsatta studier

Med den som fått arbete eller övergått till fortsatta studier avses en person som har avlagt en examen eller examensdel under det kalenderår som upphörde tre år innan finansåret inleddes och som var sysselsatt eller slutförde studier vid en högskola i slutet av det kalenderår som upphörde två år innan finansåret inleddes.

Om den som avlagt examen och fått arbete eller övergått till fortsatta studier har varit sysselsatt vid utgången av det år som föregick det år då examen började avläggas är viktkoefficienten 2. Om den som avlagt examen och fått arbete eller övergått till fortsatta studier inte har varit sysselsatt vid utgången av det år som föregick det år då examen började avläggas är viktkoefficienten 4.

Om den som avlagt en examensdel och fått arbete eller övergått till fortsatta studier har varit sysselsatt vid utgången av det år som föregick det år då examen började avläggas är viktkoefficienten 1. Om den som avlagt en examensdel och fått arbete eller övergått till fortsatta studier inte har varit sysselsatt innan examen började avläggas är viktkoefficienten 2.

I 2 och 3 mom. avses med det år då examen började avläggas det år då den studerande började avlägga den examen eller den examensdel eller de examensdelar som han eller hon har som mål att avlägga i enlighet med vad som avtalats i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. Om den som fått arbete eller övergått till fortsatta studier har avlagt både en examen och en del eller delar av en examen under det kalenderår som avses i 1 mom. bestäms viktkoefficienten i enlighet med 2 mom.

Vid fastställandet av vad en person som avlagt en examen eller examensdel har gjort efter examen används de nyaste uppgifterna i Statistikcentralens individbaserade statistik och de klassificeringar som används där.

13 §
Beräkning av studerandes sysselsättning och övergång till fortsatta studier

Antalet prestationer för genomslagsfinansieringen som beviljas på basis av de studerandes sysselsättning och övergång till fortsatta studier erhålls genom att räkna samman utbildningsanordnarens antal prestationer som avses i 12 § 2 och 3 mom. och som är viktade

1) i fråga om varje enskild grupp som avses i 12 § 2 och 3 mom. med motsvarande grupps korrigeringskoefficient för varje utbildningsanordnare enligt 2 mom. i denna paragraf, och

2) i fråga om dem som fått arbete med den regionala korrigeringskoefficient som anges i 3 mom.

Korrigeringskoefficienten för varje utbildningsanordnare beräknas så att antalet personer som avlagt en examen, en examensdel eller flera examensdelar under det kalanderår som upphörde tre år innan finansåret inleddes divideras med det totala antalet personer som varit sysselsatta, övergått till fortsatta studier eller varit arbetslösa vid utgången av det kalenderår som upphörde två år innan finansåret inleddes. På avläggande av en examen eller examensdel tillämpas 12 § 4 mom.

Den regionala korrigeringskoefficienten beräknas så att andelen sysselsatta finländare med yrkesexamen av det totala antalet sysselsatta och arbetslösa finländare med yrkesexamen divideras med den andel som antalet sysselsatta med yrkesexamen som bor i det huvudsakliga landskapet inom det verksamhetsområde som anges i utbildningsanordnarens tillstånd att ordna utbildning utgör av det totala antalet sysselsatta och arbetslösa med yrkesexamen i det nämnda området.

4 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. Denna förordning tillämpas första gången på den finansiering av utbildning enligt lagen om yrkesutbildning som beviljas för finansåret 2018.

15 §
Övergångsbestämmelser som gäller viktkoefficienter för utbildning och examenstyper

Finansåren 2018 och 2019 är, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 § 2 mom., viktkoefficienten 0,99 vid beräkningen av basfinansieringen för som läroavtalsutbildning avlagd utbildning inom kompetensområdet för mejeribranschen som ingår i grundexamen inom livsmedelsbranschen, grundexamen inom gruvbranschen, grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen i idrott, utbildning inom kompetensområdet för transportservice som ingår i grundexamen i logistik, grundexamen inom lantmäteribranschen, utbildning inom kompetensområdet för schaktningsmaskintransport som ingår i grundexamen inom byggnadsbranschen, yrkesexamen för fordonskranförare, yrkesexamen för yrkesdykare, yrkesexamen inom transportbranschen, yrkesexamen i flygplatsservice, yrkesexamen inom markanläggningsbranschen och specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen och 1,23 för som läroavtalsutbildning avlagd grundexamen inom hästhushållning, grundexamen inom skogsbranschen, utbildning inom kompetensområdet för körning av skogsmaskiner som ingår i grundexamen inom skogsbranschen, grundexamen i musik och yrkesexamen för skogsmaskinsförare.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. är viktkoefficienten för grundexamen inom lantbruksbranschen 1,23 finansåren 2018 och 2019.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 § 3 mom. är viktkoefficienten för handledande utbildning 1,04, viktkoefficienten för övrig yrkesutbildning 0,63 och viktkoefficienten för studier som stöder studiefärdigheterna 0 finansåren 2018 och 2019. Finansåret 2020 är viktkoefficienten för handledande utbildning 1,41, viktkoefficienten för övrig yrkesutbildning 0,86 och viktkoefficienten för studier som stöder studiefärdigheterna 1,41. Finansåret 2021 är viktkoefficienten för handledande utbildning 1,65, viktkoefficienten för övrig yrkesutbildning 1,0 och viktkoefficienten för studier som stöder studiefärdigheterna 1,65.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. är viktkoefficienten för yrkesexamensutbildning och specialyrkesexamensutbildning 0,85 finansåren 2018 och 2019 samt 0,77 finansåren 2020 och 2021. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 § 2 mom. är viktkoefficienten för yrkesexamen och specialyrkesexamen 0,60 finansåren 2018 och 2019 samt 0,54 finansåren 2020 och 2021.

16 §
Övergångsbestämmelser som gäller höjningskoefficienter för ordnande av särskilt stöd

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. är höjningskoefficienten för ordnande av särskilt stöd 0,47 inom examensutbildning och 0,47 inom handledande utbildning finansåren 2018 och 2019. Finansåret 2020 är höjningskoefficienten för ordnande av särskilt stöd 0,50 inom examensutbildning och 0,64 inom handledande utbildning. Finansåret 2021 är höjningskoefficienten för ordnande av särskilt stöd 0,50 inom examensutbildning och 0,75 inom handledande utbildning.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 2 mom. är höjningskoefficienten för ordnande av krävande särskilt stöd 1,42 inom examensutbildning och 1,04 inom handledande utbildning finansåren 2018 och 2019. För studerande med en svår funktionsnedsättning är höjningskoefficienten dock 2,85 inom examensutbildning och 2,47 inom handledande utbildning. Om ordnandet av utbildning förutsätter att den studerande har en personlig skolgångsassistent är höjningskoefficienten 6,32 inom examensutbildning och 5,94 inom handledande utbildning.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 2 mom. är höjningskoefficienten för ordnande av krävande särskilt stöd 1,67 inom examensutbildning och 1,41 inom handledande utbildning finansåret 2020. För studerande med en svår funktionsnedsättning är höjningskoefficienten dock 3,38 inom examensutbildning och 3,27 inom handledande utbildning. Om ordnandet av utbildning förutsätter att den studerande har en personlig skolgångsassistent är höjningskoefficienten 7,57 inom examensutbildning och 7,81 inom handledande utbildning.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 2 mom. är höjningskoefficienten för ordnande av krävande särskilt stöd 1,78 inom examensutbildning och 1,65 inom handledande utbildning finansåret 2021. För studerande med en svår funktionsnedsättning är höjningskoefficienten dock 3,60 inom examensutbildning och 3,82 inom handledande utbildning. Om ordnandet av utbildning förutsätter att den studerande har en personlig skolgångsassistent är höjningskoefficienten 8,05 inom examensutbildning och 9,12 inom handledande utbildning.

17 §
Övergångsbestämmelser som gäller höjningskoefficienterna för ordnande av inkvartering

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 7 § 1 mom. är höjningskoefficienten för ordnande av inkvartering enligt 103 § i lagen om yrkesutbildning 0,23, för utbildning som ordnas vid en internatskola 0,31 och för inkvartering som ordnas i samband med krävande särskilt stöd 0,98 finansåren 2018 och 2019. Finansåret 2020 är höjningskoefficienten för ordnande av inkvartering 0,31, för utbildning som ordnas vid en internatskola 0,41 och för inkvartering som ordnas i samband med krävande särskilt stöd 1,33. Finansåret 2021 är höjningskoefficienten för ordnande av inkvartering 0,37, för utbildning som ordnas vid en internatskola 0,48 och för inkvartering som ordnas i samband med krävande särskilt stöd 1,55.

18 §
Övergångsbestämmelser som gäller koefficienter för personalutbildning, arbetskraftsutbildning och fängelseundervisning

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 § 1 mom. är minskningskoefficienten för personalutbildning inom examensutbildning -0,53 finansåren 2018 och 2019, -0,71 finansåret 2020 och -0,83 finansåret 2021.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 § 2 mom. är höjningskoefficienten för arbetskraftsutbildning 0,25 finansåret 2020 och 0,29 finansåret 2021.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 § 3 mom. är höjningskoefficienten för fängelseundervisning 0,64 finansåret 2020 och 0,75 finansåret 2021.

19 §
Övergångsbestämmelse som gäller fördelning av genomslagsfinansiering

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 11 § ska finansåren 2020 och 2021 av den genomslagsfinansiering som avses i 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 3/4 beviljas på basis av sysselsättning av och övergång till fortsatta studier bland dem som avlagt en hel examen och 1/4 på basis av studeranderesponsen.

Helsingfors den 6 oktober 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Antti Randell

Bilaga

Kostnadsgrupp 1:

Grundexamen inom företagsekonomi (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i affärsverksamhet (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom finansbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning (i kraft 1.8.2017)

Yrkesexamen inom fastighetsförmedling (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i affärsverksamhet (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för arbete som teamledare

Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i försäljning (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för sekreterare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i ekonomiförvaltning (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom tullbranschen

Yrkesexamen inom utrikeshandeln (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen för expeditionsvakt (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för företagare

Specialyrkesexamen inom fastighetsförvaltning (i kraft 1.8.2017)

Specialyrkesexamen i ledarskap (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i affärsverksamhet (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i företagsledning (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

Kostnadsgrupp 2:

Grundexamen inom bilbranschen

Grundexamen inom livsmedelsbranschen

Grundexamen i tandteknik

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen (i kraft 1.1.2018)

Grundexamen inom hårbranschen (slopas 31.7.2018)

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen inom skönhetsbranschen (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i ur- och mikromekanik (slopas 31.7.2018)

Grundexamen inom fastighetsservice

Grundexamen inom maskin- och metallbranschen (slopas 31.7.2017)

Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik (i kraft 1.8.2017)

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice (slopas 31.7.2018)

Grundexamen inom laboratoriebranschen

Grundexamen i barn- och familjearbete (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i flygledning (slopas 31.12.2017)

Grundexamen i logistik

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

Grundexamen inom turismbranschen

Grundexamen i plast- och gummiteknik (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i grafisk kommunikation (slopas 31.7.2017)

Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Grundexamen inom processindustrin

Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen inom träbranschen (slopas 31.7.2018)

Grundexamen inom träindustrin (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Grundexamen inom el- och automationsbranschen (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen inom el- och automationsteknik (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i husteknik

Grundexamen i teknisk planering

Grundexamen inom textil- och modebranschen (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Grundexamen inom säkerhetsbranschen

Grundexamen i båtbyggnad (slopas 31.7.2018)

Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen inom tapetsering och inredning (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i teckenspråkshandledning (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i instrumentvård (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen inom fordonsbranschen (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen för kontakttolk (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i kontakttolkning (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen för arbetsledning inom bil- och transportbranschen (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för billackerare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för automationsmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för bilförsäljare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för digital tryckare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för livsmedelsförädlare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i livsmedelsförädling (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin

Yrkesexamen inom energibranschen (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen för personbilsmekaniker (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för massör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i massage (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för hissmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för svetsare (slopades 31.12.2016)

Yrkesexamen inom hårbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för hotellreceptionist (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för ventilationsmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom skobranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i fotvård (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen inom gruvbranschen

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för fjärrvärmemontör (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Yrkesexamen inom kemisk industri (slopas 31.7.2017)

Yrkesexamen i fastighetsservice (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen i gipsning (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom stenbranschen (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för stenarbetare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för konditor (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för maskinmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för verkstadsmekaniker (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i hemarbetsservice (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom gummibranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom underhåll (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för kylmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen (i kraft 31.12.2018)

Yrkesexamen för anstaltsvårdare (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i glaskeramik (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom lasthantering

Yrkesexamen för golvläggare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom bageribranschen (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen inom bageriindustrin (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för bagare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i flygplansmekanik

Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom skivbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i plåtteknik (slopades 31.12.2016)

Yrkesexamen för köttförädlare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i köttkontroll (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen inom köttindustrin (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i idrott (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i idrott och träning (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för låssmed (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för målare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

Yrkesexamen i landsbygdsturism (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen för mjölkförädlare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i programtjänster för turism (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i turismservice (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för guide (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom resebyråbranschen (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen inom meijeriindustrin (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i sjöfart (i kraft 1.1.2018)

Yrkesexamen i metallförädling (slopas 31.7.2017)

Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen för mätare och kalibrerare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för plastmekaniker (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för läderberedare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för sotare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för obduktionspreparator (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i guideservice (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för optisk slipare

Yrkesexamen för tryckare (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen i servicelogistik (i kraft 1.1.2018)

Yrkesexamen inom pappersindustrin (slopas 31.7.2017)

Yrkesexamen för familjedagvårdare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen inom processindustrin (i kraft 1.8.2017)

Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (i kraft 1.1.2018)

Yrkesexamen för rörmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom träbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom träindustrin (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i byggproduktion (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter

Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för restaurangkock (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i kundservice på restaurang (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen inom däckbranschen (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för instruktör i romkultur (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i matservice (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen inom sågbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen för kyrkvaktmästare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för planeringsassistent (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för kock i storhushåll (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för elmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom elindustrin (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för elnätsmontör (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen

Yrkesexamen i husteknik (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för servitör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för teknisk isolerare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom textil- och modebranschen (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen inom textilbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i textilvård (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för industriytbehandlare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för rörmontör inom industrin (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Yrkesexamen i produktionsteknik (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för körsnär (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen (i kraft 1.1.2018)

Yrkesexamen för vindkraftsmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för verktygstillverkare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för avgjutare (slopas 31.7.2017)

Yrkesexamen för tränare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för reservdelsförsäljare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen inom lagerbranschen (slopas 31.7.2017)

Yrkesexamen för väktare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

Yrkesexamen inom vattenförsörjning (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för operatör vid kraftverk (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för instrumentskötare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom miljöbranschen (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen i miljövård (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för billackerarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för automationsövermontör (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för bilmekaniker (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för barmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för dietkock (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen (i kraft 1.1.2018)

Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom energibranschen (i kraft 1.8.2018)

Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för faktor (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen för massör (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i massage (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för svetsarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen inom hårbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för ventilationsmontör (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i immobilisationsvård (i kraft 1.8.2018)

Specialyrkesexamen inom skobranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom kemisk industri (slopas 31.7.2017)

Specialyrkesexamen i fastighetsservice (slopas 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för gipsningsmästare (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för konditormästare (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för verkstadsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom underhåll (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i rehabiliterings- stöd- och handledningstjänster (i kraft 1.8.2018)

Specialyrkesexamen för kylmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för fartygselmästare

Specialyrkesexamen inom lasthantering (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för golvmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom bageribranschen (i kraft 1.8.2018)

Specialyrkesexamen för bagarmästare (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

Specialyrkesexamen för skivmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för trafikförman (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för låssmedsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för målarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i plastteknik (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för läderberedarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för sotarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för rättstolk (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i rättstolkning (i kraft 1.8.2018)

Specialyrkesexamen för tryckarmästare (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen i servicelogistik (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen inom pappersindustrin (slopas 31.7.2017)

Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom processindustrin (i kraft 1.8.2017)

Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (i kraft 1.1.2018)

Specialyrkesexamen för rörmontör (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom träbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom träindustrin (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för arbetsledningen inom byggnadsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i byggproduktion (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för rotationsmästare (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen för matmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för sågmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för städtekniker (slopas 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete (slopas 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen inom elnätsbranschen (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för elövermontör (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen

Specialyrkesexamen i husteknik (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen i teknik (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen inom textilbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i textilvård (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin

Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Specialyrkesexamen i produktionsteknik (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete

Specialyrkesexamen för körsnärsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för verktygsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för avgjutarmästare (slopas 31.7.2017)

Specialyrkesexamen i träning (i kraft 1.8.2018)

Specialyrkesexamen för tränare (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Specialyrkesexamen inom lagerbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

Specialyrkesexamen för kraftverksbranschen (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för instrumentskötare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom miljöbranschen

Kostnadsgrupp 3:

Grundexamen i audiovisuell kommunikation (slopas 31.7.2017)

Grundexamen inom gruvbranschen

Grundexamen i fiskeri

Grundexamen i visuell framställning (slopas 31.7.2018)

Grundexamen inom hantverk och konstindustri (slopas 31.7.2018)

Grundexamen i natur och miljö

Grundexamen inom lantmäteribranschen

Grundexamen inom mediebranschen (i kraft 1.8.2017)

Grundexamen i medier och bild (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen i sjöfart

Grundexamen inom trädgårdsbranschen (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen i trädgårdsskötsel (slopas 31.7.2018)

Grundexamen inom cirkusbranschen

Grundexamen inom konstindustrin (i kraft 1.8.2018)

Grundexamen i dans

Yrkesexamen för arborist (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för vapensmedsgesäll (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen inom bioenergibranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i djurskötsel (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för djurskötare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

Yrkesexamen för florist (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för skötare av golfbana (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom hästhushållning (i kraft 1.1.2018)

Yrkesexamen för hästtränare (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för fiskförädlare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för fiskodlare (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för fiskeguide (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen i fiskeri (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen för hovslagare (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen för bokbindare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för förgyllare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för hantverkare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för glasblåsargesäll (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen inom naturbranschen (i kraft 1.8.2018)

Yrkesexamen inom lantbruksbranschen (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom mediebranschen

Yrkesexamen för biodlare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i musikproduktion (i kraft 1.1.2018)

Yrkesexamen inom renhushållning

Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för ridlärare (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen för restaureringsgesäll (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för producent inom rytmmusik (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll

Yrkesexamen för seminolog (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för smedsgesäll (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom inredningsbranschen (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom konstindustrin (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen inom teaterbranschen (slopades 31.12.2016)

Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst

Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för fotograf (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för tapetserare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för grönsektorn (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i gröninredning (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen inom vinproduktion (slopas 31.7.2018)

Yrkesexamen för odlare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i audiovisuell kommunikation (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen i djurskötsel (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

Specialyrkesexamen för floristmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för golfbanemästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom hästhushållning (i kraft 1.1.2018)

Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i fiskeri (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för bokbindarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för förgyllare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för hantverkarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för trafiklärare

Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom naturbranschen (i kraft 1.8.2018)

Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden

Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen inom mediebranschen

Specialyrkesexamen inom skogsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för skogsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i virkesdrivning (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för ridlärare (slopas 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för restaureringsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för viltmästare (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare

Specialyrkesexamen för smedsmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom konstindustrin (i kraft 1.1.2019)

Specialyrkesexamen för stallmästare (slopas 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för farmarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom teaterbranschen (slopades 31.12.2016)

Specialyrkesexamen för fotograf (slopas 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för tapetserarmästare (slopas 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för grönsektorn (slopas 31.12.2018)

Kostnadsgrupp 4:

Grundexamen inom livsmedelsbranschen: kompetensområdet för mejeribranschen

Grundexamen inom hästhushållning

Grundexamen i flygplansmekanik

Grundexamen i idrott

Grundexamen i logistik: kompetensområdet för transportservice

Grundexamen inom lantbruksbranschen

Grundexamen inom skogsbranschen

Grundexamen i musik

Grundexamen inom byggnadsbranschen: kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

Yrkesexamen för fordonskranförare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen för yrkesdykare

Yrkesexamen inom transportbranschen

Yrkesexamen i flygplatsservice

Yrkesexamen för busschaufför (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen

Yrkesexamen inom skogsbranschen (i kraft 1.1.2019)

Yrkesexamen för skogsmaskinsförare (slopas 31.12.2018)

Yrkesexamen i biltransport av trävaror (slopas 31.12.2017)

Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare (slopas 31.12.2017)

Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen

Kostnadsgrupp 5:

Grundexamen inom skogsbranschen: kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.