651/2017

Helsingfors den 21 september 2017

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 3 §, sådan den lyder i förordning 216/2016, som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande avdelningar: avdelningen för regioner och tillväxttjänster, avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader, avdelningen för innovationer och företagsfinansiering samt energiavdelningen. Vid ministeriet finns dessutom en koncernstyrningsenhet vars operativa ansvarsområde omfattar hela ministeriet samt utanför avdelningsindelningen verksamhetsenheter som är direkt underställda kanslichefen.

Arbetsfördelningen mellan avdelningarna och verksamhetsenheterna bestäms i ministeriets arbetsordning.

Avdelningarnas och verksamhetsenheternas interna organisation bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrifter, som fastställs av chefen för avdelningen eller verksamhetsenheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 21 september 2017

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Kari Klemm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.