649/2017

Helsingfors den 21 september 2017

Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 7 §, 7 a § 1, 2 och 4 mom., 10 och 12–15 §, 18 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. samt 35–38 §,

av dem 7 § sådan den lyder i förordningarna 793/1997 och 1223/2004, 7 a § 1, 2 och 4 mom. samt 12 § sådana de lyder i förordning 793/1997, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 413/2007, 13 och 14 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 793/1997 samt 18 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. sådana de lyder i förordning 1241/2015, samt

ändras 3 § 2 mom. 1 och 6 punkten, 7 a § 3 mom., 8 § 1 mom., 19 a § och den finska språkdräkten i 28 § 1 mom. 3 punkten samt 28 § 2 mom. 1 punkten,

av dem 3 § 2 mom. 1 punkten och 28 § 2 mom. 1 punkten sådana de lyder i förordning 870/2016, 7 a § 3 mom. och 19 a § sådana de lyder i förordning 793/1997, 8 § 1 mom. sådan den lyder i förordning 416/2008 och den finska språkdräkten i 28 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning 575/2012, samt

fogas till 9 § ett nytt 4 mom. och 39 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, specialdomstolarna, statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna, dataombudsmannens byrå, konkursombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, barnombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden, Rättsregistercentralen, domarförslagsnämnden, domarutbildningsnämnden, rättegångsbiträdesnämnden och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden; beslut som gäller tjänster vid åklagarämbetena fattas dock av riksåklagarämbetet och beslut som gäller tjänster vid utsökningsverken av Riksfogdeämbetet,


6) fattar jord- och skogsbruksministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänsten som Forststyrelsens vildmarksdirektör,


7 a §

Beslut om att en tjänst på nytt ska meddelas vara ledig att sökas och om förlängning av ansökningstiden fattas av den utnämnande myndigheten. Om republikens president eller statsrådet är utnämnande myndighet, fattar likväl det ministerium som saken gäller beslutet.

8 §

Ansökan till en tjänst ska tillställas den utnämnande myndigheten eller en annan myndighet som uppgivits när tjänsten meddelades vara ledig att sökas. Till ansökan ska fogas de uppgifter som behövs.


9 §

Bestämmelser om utnämning av domare finns i domstolslagen (673/2016).

19 a §

Den redogörelse för bindningar som avses i 8 a § i statstjänstemannalagen ska tillställas det ministerium som saken gäller. Justitiekanslern i statsrådet och biträdande justitiekanslern överlämnar dock redogörelsen till justitieministeriet. Bestämmelser om den redogörelse för bindningar som domare och föredragande vid domstolar ska lämna finns i domstolslagen.

28 §

De ministerietjänstemän, som till tjänsteställningen motsvarar en avdelningschef och avses i 26 § 3 punkten i statstjänstemannalagen är


3) räddningsöverdirektören vid räddningsavdelningen vid inrikesministeriet,


Ämbetsverkschefer enligt 26 § 4 punkten i statstjänstemannalagen är cheferna för de ämbetsverk som är direkt underställda ministerierna och verkställande direktörerna för de statliga affärsverken med undantag av följande tjänster:

1) tjänsterna som direktör för statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, direktör för Rättsregistercentralen, direktör för Olycksutredningscentralen, dataombudsman, jämställdhetsombudsman, diskrimineringsombudsman och barnombudsman,


39 §

Bestämmelser om avstängning från tjänsteutövning i fråga om domare och föredragande vid domstolar finns i domstolslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 october 2017.

Helsingfors den 21 september 2017

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.