648/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 21 september 2017

Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 § 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), sådant det lyder i lag 673/2015:

1 §
Ansökan om bidrag

En ansökan om bidrag för frivillig återresa enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) ska göras skriftligen på en för ansökan uppgjord blankett. Ansökan ska ges in till den förläggning där sökanden är registrerad som klient i förläggningens klientregister. En person som är offer för människohandel och som inte har någon hemkommun ska ge in sin ansökan till förläggningen i Joutseno. Om sökanden inte är klient vid någon förläggning ska ansökan ges in till Migrationsverket.

2 §
Återkallande av andra ansökningar

Innan bidraget betalas ut och sökanden reser tillbaka till mållandet ska det säkerställas att sökanden inte har någon anhängig ansökan som gäller internationellt skydd. Bestämmelser om återkallande av en ansökan om internationellt skydd finns i 95 b § i utlänningslagen (301/2004).

Man ska i möjligaste mån sträva efter att säkerställa att sökanden inte har några andra anhängiga ansökningar eller ärenden som gäller invandring eller uppehåll.

3 §
Polisens utlåtande

Innan ett bidragsbeslut fattas ska förläggningen eller Migrationsverket begära ett utlåtande om sökandens frivilliga återresa av polisen i den kommun där utlänningen vistas. Polisen ska utan dröjsmål lämna en anmälan ifall sökanden inte kan delta i programmet för frivillig återresa.

Något utlåtande behöver dock inte begäras om polisen på eget initiativ har meddelat att det inte är möjligt att återsända migranten genom myndighetsåtgärder och att det inte finns något hinder för frivillig återresa.

4 §
Bidragets belopp och art

Bidrag beviljas antingen i form av kontantbetalning eller förnödenheter eller i vardera formen.

Bidragets storlek på basis av till vilket land återresan görs framgår av bilagan. Om landet inte har nämnts i bilagan bestämmer Migrationsverket till vilken grupp landet hör.

5 §
Nedsatt bidrag

Bidrag kan beviljas nedsatt om det anses att sökanden inte behöver bidrag till fullt belopp eller om det finns sådana skäl en nedsättning av bidraget som hänför sig till sökandens person.

Bidrag kan beviljas nedsatt eller förvägras helt om det finns grundad anledning att misstänka att sökanden uppenbart har för avsikt att missbruka bidragssystemet.

För ett barn som reser med familjen betalas nedsatt bidrag.

6 §
Förhöjt bidrag

Bidrag kan beviljas förhöjt om det är motiverat på grund av sökandens ålder, handikapp, sjukdom, familjesituation eller av någon annan personlig orsak eller om sökanden är offer för människohandel.

7 §
Betalning av bidrag

I bidrag betalas högst 200 euro i Finland direkt innan utlänningen avlägsnar sig ur landet och resten i utlänningens målland. Om det inte är möjligt att betala bidraget i mållandet kan bidraget dock betalas i sin helhet i Finland.

8 §
Tjänsteleverantörens anmälningsskyldighet

Den tjänsteleverantör som svarar för genomförandet av en frivillig återresa ska informera den förläggning som beviljat bidraget eller Migrationsverket och polisen om när sökanden har avlägsnat sig ur landet.

Tjänsteleverantören ska utan dröjsmål informera den förläggning som beviljat bidraget eller Migrationsverket och polisen om att den planerade frivilliga återresan inte genomförs. Av anmälan ska orsakerna till att återresan inte lyckades framgå.

9 §
Samarbetsgruppen för frivillig återresa

Migrationsverket ska tillsätta en samarbetsgrupp som ska ge Migrationsverket stöd i det praktiska genomförandet och styrningen av systemet för frivillig återresa. Samarbetsgruppen ska främja samarbetet och kommunikationen mellan myndigheterna.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 september 2017 och gäller till utgången av 2018.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa (854/2015).

Helsingfors den 21 september 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Jorma Kantola

Bilaga

BIDRAG FÖR FRIVILLIG ÅTERRESA ENLIGT LAND

Kontant stöd (4 och 5 § i förordningen)

Kontant stöd betalas enligt land, som följer:

Grupp A

- normalt bidrag 1 500 €

- nedsatt bidrag 750 €

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Demokratiska folkrepubliken Korea, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Jemen, Kambodja, Kenya, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Moçambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Grupp B

- normalt bidrag 800 €

- nedsatt bidrag 500 €

Armenien, Bolivia, Egypten, Elfenbenskusten, El Salvador, Filippinerna, Georgien, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Kamerun, Kap Verde, Kirgizistan, Marocko, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Republiken Kongo, Sri Lanka, Swaziland, Syrien, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Västbanken

Grupp C

- normalt bidrag 500 €

- nedsatt bidrag 300 €

Algeriet, Argentina, Azerbajdzjan, Botswana, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, Gabon, Iran, Jamaica, Jordanien, Kazakstan, Kina, Kuba, Libanon, Libyen, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Moldavien, Namibia, Panama, Peru, Sydafrika, Thailand, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Vitryssland

Grupp D

- normalt bidrag 200 €

- nedsatt bidrag 100 €

Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Israel, Kosovo, Montenegro, Serbien, Ryssland samt Europeiska unionens medlemsstater.

Förhöjt bidrag (6 § i förordningen)

Det förhöjda bidraget är oberoende av land högst 2 000 € per vuxen och 1 000 € per barn som reser med familjen.

Bidrag i form av förnödenheter (4 § i förordningen)

Bidrag i form av förnödenheter kan betalas i stället för kontant bidrag till sådana länder som Migrationsverket har fastställt och där det är möjligt att ordna bidraget i form av förnödenheter. Bidrag i form av förnödenheter uppgår till högst 2 500 € per vuxen återvändare och till högst 1 500 € per barn som reser med familjen. När sökanden betalas bidrag i form av förnödenheter kan en del av bidraget betalas i kontanter, dock så att beloppet av det totala bidraget inte överskrider 2 500 € per vuxen återvändare och 1 500 € per barn som reser med familjen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.