639/2017

Helsingfors den 1 september 2017

Finansministeriets förordning om ändring av bilaga till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras avgiftstabellen i bilagan till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1364/2016) i enlighet med bilagan.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2017 och gäller till utgången av 2018.

På ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas den förordning som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 1 september 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Upi Talsi

Bilaga

I TULLÅTGÄRDER  
1. Sådan överlåtelse av vara som införs i kommersiellt syfte till fri omsättning som inte sker i samband med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder som getts elektroniskt  
1.1. Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 22 euro
1.2. Lördagar och helgdagar 27 euro
2. Övriga tullåtgärder  
2.1. Av orsak som har samband med varuhavaren och upplagshavaren nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager godkänt av Tullen eller i tillfälligt lager 102 euro/timme
2.2. Lossningstillstånd i form av en handling beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid 9 euro
2.3. Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har samband med kunden 102 euro/timme
2.4. Användning av Tullens fordon för utförande av en övervakningsprestation, mätt från Tullens närmaste expeditionsplats, om avståndet från denna expeditionsplats i en riktning är över 10 km 1,1 euro/km
2.5. Om den beställda åtgärden av orsak som inte beror på Tullen inte har kunnat inledas på överenskommen tid, tas för väntetiden ut 102 euro/timme
2.6. Sådan beräkning, vägning, genomlysning eller annan inspektion av vara eller last som orsakas av att försegling eller annan motsvarande av Tullen applicerad eller godkänd identifieringsmärkning saknas 102 euro/timme
2.7. Förvaring och skötsel av sällskapsdjur 50 euro/begynnande dygn
3. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sundhetskontroll av växter (frukter, bär och grönsaker)  
3.1. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter som importeras till eller exporteras från Europeiska unionen:  
3.1.1. för det första varupartiet 147 euro/varuparti
3.1.2 för de följande varupartierna 100 euro/varuparti
3.2 Sundhetskontroll av växter som importeras till Europeiska unionen:  
3.2.1. för det första varupartiet 147 euro/varuparti
3.2.2. för det första varupartiet under 50 kg 70 euro/varuparti
3.2.3. för de följande varupartierna 48 euro/varuparti
3.2.4 för de följande varupartierna under 50 kg 30 euro/varuparti
3.3. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer samt sundhetskontroll av växter som importeras till Europeiska unionen:  
3.3.1. för det första varupartiet 147 euro/varuparti
3.3.2. för de följande varupartierna 100 euro/varuparti
3.4. Noggrannare kontroll av växter som importeras till eller exporteras från Europeiska unionen, då brister upptäckts vid kontrollen 245 euro/varuparti
  varupartiet under 50 kg eller varupartierna med endast brister i förpackningspåskrift 123 euro/varuparti
3.5. Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder samt för växter som importeras från Europeiska unionen eller från andra länder 123 euro/varuparti
  varupartiet under 50 kg eller varupartierna med endast brister i förpackningspåskrift 60 euro/varuparti
3.6. Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som importeras från Ryska federationen 2 euro/intyg
II TULLENS BESLUT  
1. Förhandsavgöranden  
1.1. Förhandsavgörande om punktbeskattningen:  
1.1.1. Vilket har krävt tullaboratorieundersökning 500 euro/vara
1.1.2. Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning 350 euro/vara
1.2. Annat förhandsavgörande som gäller beskattning:  
1.2.1. När det är fråga om kommersiell verksamhet 500 euro
1.2.2. När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet 150 euro
1.3. Beslut om att inte ge förhandsavgörande 50 euro
2. Tillstånd och beslut om tullupplagring och tullförfarande  
2.1. Tillstånd att inrätta friområde och frilager 480 euro
2.2. Förlängning eller mindre ändring av i punkt 2.1. nämnt tillstånd 155 euro
2.3. Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager 400 euro
2.4. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring av i punkt 2.3. nämnt tillstånd, eller avslagsbeslut 180 euro
2.5. Beslut som gäller ändring av friområdets gränser 130 euro
3. Övriga tillstånd och beslut  
3.1. Tillstånd till undantag i fråga om tullväg eller allmän trafikplats, vilket beviljats andra än privatpersoner 42 euro
3.2. Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenklat förfarande 52 euro
3.3. Beslut om att befria bananer från importkontroller 300 euro
3.4. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnda beslut 77 euro, dock högst avgiften för tillståndet
3.5. Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet 38 euro
3.6. Befrielse från skatt på motorfordon 44 euro
3.7. Intyg över befrielse från farledsavgift 30 euro
4. Viseringar  
4.1. Visering 60 euro
4.2. Visering för flygplatstransfer 60 euro
4.3. Visering för barn mellan 6 och 11 år 35 euro
4.4. Nedsatt viseringsavgift 35 euro
4.5. Separat blad för påförande av visering 12 euro
III TULLABORATORIETS PRESTATIONER
1. Laboratorieforskningar på Tullens initiativ enligt högsta pris för genomförd forskning; kontroll enligt livsmedelslagen (23/2006), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) och lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012)
1.1. Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde 1–3 prov 440 euro
  – när 4 eller flera prov undersöks 532 euro
  – när importpartiets värde är högst 1 500 euro 250 euro/varuparti
1.2. Varor som omfattas av tillämpningsområdet för konsumentsäkerhetslagen 1–3 prov 360 euro
  – när 4 eller flera prov undersöks 440 euro
  – när importpartiets värde är högst 1 500 euro 200 euro/varuparti
1.3. Varor som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om tillsyn över ekologisk produktion
– när 1 prov undersöks 310 euro
– när 2 eller flera prov undersöks 417 euro
– ekologiskt foder 482 euro
– när importpartiets värde är högst 1 500 euro 250 euro per varuparti
1.4. Varor som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
– när 1 prov undersöks 654 euro
– när 2 eller flera prov undersöks 1 030 euro
– när importpartiets värde är högst 1 500 euro 250 euro per varuparti
IV ÖVRIGA TJÄNSTER  
1. Till parterna:  
1.1. Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar:  
1.1.1. för den första sidan 10 euro/sida
1.2.1. för de därpå följande sidorna 1,00 euro/sida
1.2. Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior:  
1.2.1. för den första sidan 10,50 euro//sida
1.2.2. för de därpå följande sidorna 1,50 euro/sida
1.3. Tull- och andra intyg 27,50 euro/intyg
1.4. Sändning:  
1.4.1. Brevförsändelse 4,50 euro + postavgift
1.4.2. Paketförsändelse 7 euro + postavgift
1.4.3. Expeditionsavgift för försändelse mot postförskott/mottagningsbevis 7 euro + postavgift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.