629/2017

Helsingfors den 8 september 2017

Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 57 § 2 mom., sådant det lyder i lag 879/2014, och

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 910/2011, 879/2014, 474/2016 och 483/2017, en ny 13 a-punkt och till 91 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 879/2014, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med


13 a) fartygsåtervinningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG,


57 §
Besiktningshandlingar samt certifikat och säkerhetscertifikat

För genomförande av SOLAS-konventionen, lastlinjekonventionen, MARPOL 73/78-konventionen, non-SOLAS-direktivet, fiskefartygsdirektivet och fartygsåtervinningsförordningen samt övriga internationella förpliktelser meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare föreskrifter om de besiktningshandlingar samt certifikat och säkerhetscertifikat som utfärdas på basis av besiktningarna samt om hur länge de är giltiga och hur deras giltighet kan förlängas.


91 §
Fartygssäkerhetsförseelse

För fartygssäkerhetsförseelse döms även den fartygsägare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar den besiktningsskyldighet som gäller enligt artikel 8.3–8.7 i fartygsåtervinningsförordningen.


Denna lag träder i kraft den 15 september 2017. Lagens 91 § 2 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

RP 69/2017
MiUB 10/2017
RSv 66/2017
Euroopaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 (32013R1257); EUT L 330, 10.12.2013, s. 1

Helsingfors den 8 september 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.