627/2017

Helsingfors den 8 september 2017

Lag om ändring av 221 a § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 221 a § i miljöskyddslagen (527/2014), sådan paragrafen lyder i lag 327/2016, ett nytt 2 mom. som följer:

221 a §
Särskilda bestämmelser om nedmontering av fartyg

För auktorisering enligt artikel 14 i den förordning som avses i 1 mom. krävs det utöver vad som föreskrivs i denna lag att arbetarskyddsmyndigheten i sitt utlåtande anser att fartygsåtervinningsanläggningen uppfyller arbetarskyddskraven i den förordningen, och förordar auktoriseringen. Auktoriseringen ska återkallas när arbetarskyddsmyndigheten anser att arbetarskyddskraven i den förordningen inte längre uppfylls. Arbetarskyddsmyndigheten utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om arbetarskydd vid fartygsåtervinningsanläggningen på det sätt som föreskrivs i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).


Denna lag träder i kraft den 15 september 2017.

RP 69/2017
MiUB 10/2017
RSv 66/2017
Euroopaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 (32013R1257); EUT L 330, 10.12.2013, s. 1

Helsingfors den 8 september 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.