625/2017

Helsingfors den 8 september 2017

Lag om ändring av 2 kap. i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polislagen (872/2011) 2 kap. 7 § och

fogas till 2 kap. en ny 6 a § som följer:

2 kap.

Allmänna befogenheter

6 a §
Tillträde och genomsökning för att säkerställa verkställigheten av beslut om temporärt omhändertagande av skjutvapen

En polisman har rätt att få tillträde till sådana hemfridsskyddade platser som avses i 24 kap. 11 § i strafflagen och att där i nödvändig utsträckning utföra genomsökning för att säkerställa verkställigheten av ett i 92 § i skjutvapenlagen (1/1998) avsett beslut om temporärt omhändertagande av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, om det finns anledning att misstänka att den person som innehar föremålen inte kommer att följa beslutet och överlämna vapnet, vapendelen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna till polisen och om åtgärden är nödvändig för att skydda liv och hälsa.

En åtgärd enligt 1 mom. kräver ett förordnande av en polisman som hör till befälet.

7 §
Vidtagande av åtgärder

I sådana fall som avses i 4–6 och 6 a § får ett rum, en förvaringsplats eller något annat objekt för åtgärden vid behov öppnas med våld. Efter att åtgärden avslutats ska objektet för åtgärden stängas på lämpligt sätt. Över åtgärder som vidtagits med stöd av de nämnda paragraferna ska det upprättas protokoll eller göras motsvarande anteckningar i någon annan handling.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

RP 266/2016
FvUB 12/2017
RSv 82/2017

Helsingfors den 8 september 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.