623/2017

Helsingfors den 8 september 2017

Lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i skjutvapenlagen (1/1998) 19 § 1 mom. 3 punkten, 45 c, 46, 50–53, 59 a och 60 § samt 103 § 4 punkten,

av dem 19 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 601/2001, 45 c och 53 § sådana de lyder i lag 124/2011, 46 och 50 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 124/2011, 52 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 601/2001, 59 a § sådan den lyder i lagarna 601/2001 och 508/2009 samt 103 § 4 punkten sådan den lyder i lag 532/2007,

ändras 1 § 2 mom., 18 § 1 mom., 25 §, 27 § 3 mom., 42 §, 43 § 1 mom., 44 § 1 mom., rubriken för 45 § och 45 § 1 mom., 45 a §, 45 b § 2 mom., 47, 54, 55, 55 a, 61, 62 och 65 §, 66 § 2 och 3 mom., 67 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom., 70, 73, 74, 79, 83 a, 85, 89, 90 och 93 §, 103 § 3 och 5 punkten, 113 § 2 mom., 115 § 1 mom., 116 § 1 och 2 mom. samt 117 §,

av dem 1 § 2 mom., 18 § 1 mom., 70 § samt 116 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 764/2015, 25 §, 27 § 3 mom., 44 § 1 mom., rubriken för 45 § och 45 § 1 mom., 45 b § 2 mom., 66 § 2 mom. och 89 § sådana de lyder i lag 124/2011, 42 § sådan den lyder i lagarna 601/2001 och 508/2009, 43 § 1 mom. och 55 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 124/2011, 45 a, 55 a, 61 och 62 §, 66 § 3 mom., 67 § 3 mom., 73 och 90 § sådana de lyder i lag 601/2001, 54 § sådan den lyder i lagarna 601/2001 och 124/2011, 65, 74 och 85 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 601/2001, 83 a § sådan den lyder i lag 508/2009, 103 § 3 och 5 punkten sådana de lyder i lag 532/2007, 113 § 2 mom. sådant det lyder i lag 800/2003, 115 § 1 mom. sådant det lyder i lag 190/2016 och 117 § sådan den lyder i lag 690/2013, samt

fogas till 12 § ett nytt 3 mom., till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 764/2015, ett nytt 3 mom., till lagen nya 42 a–42 d och 66 a §, till 103 §, sådan den lyder i lagarna 532/2007, 124/2011 och 764/2015, en ny 2 a-punkt samt till lagen en ny 119 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vad som i denna lag föreskrivs om skjutvapen gäller också robot- och raketuppskjutningssystem, gassprayer samt effektiva luftvapen. På gassprayer tillämpas dock inte 2–10, 12, 15, 31–33, 35, 35 a, 36, 42, 42 a–42 d, 43–45, 45 a, 45 b, 45 d, 47–52, 53 a, 54, 55, 56–59 och 61–63 §, 66 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 67 b, 68, 70–72, 74–77, 80–82, 89, 90 och 106 §, 106 a § 2 och 3 mom., 106 b, 110, 110 a–110 c, 112, 112 a och 112 b §. På effektiva luftvapen tillämpas inte 3–12, 31–33, 35, 35 a, 36, 45 d, 53 a, 55 a–55 c, 61–63, 67 b, 72, 106 b, 110 eller 110 a–110 c §. I 17 § föreskrivs om andra undantag från tillämpningsområdet.

12 §
Modifiering av skjutvapen och vapendelar

Med temporär modifiering av ett skjutvapen avses en åtgärd som leder till att vapentypen, funktionssättet eller kalibern ändras tillfälligt när ett vapens pipa eller slutstycke eller vardera byts.

18 §
Tillståndsplikt

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, krävs det tillstånd för

1) överföring och införsel till Finland, överföring och utförsel från Finland, kommersiell transitering, kommersiell förvaring, förvärv, innehav och tillverkning av samt handel med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar, med undantag för temporär modifiering av en enskild persons vapen med vapendelar som innehas med stöd av tillstånd för innehav av vapendelar.


Polisstyrelsen fastställer formulär för tillståndshandlingarna och beslutar om övriga omständigheter som hänför sig till framställningen av dem.

25 §
Anmälan till vapenregistersystemet och förande av register

En vapennäringsidkare ska till vapenregistersystemet anmäla identifieringsuppgifter om skjutvapen, effektiva luftvapen, gasspray och vapendelar, namnet på överlåtaren och förvärvaren av ett föremål samt namnet på den som gett i uppdrag att reparera eller modifiera ett föremål. Vapennäringsidkaren ska också göra anmälan om patroner och särskilt farliga projektiler eller föra register över dem. Anmälan ska med hjälp av sådana elektroniska tjänster som avses i 119 a § göras inom 10 dagar från det att ett sådant föremål har kommit i vapennäringsidkarens besittning. Bestämmelser om anmälan av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar vid överlåtelse av föremålet finns i 42 c §. Anmälan om överlåtelse av patroner och särskilt farliga projektiler ska göras i samband med överlåtelsen.

I ett register över patroner och särskilt farliga projektiler ska namnet på överlåtaren och förvärvaren av föremålet antecknas. Personuppgifter i registret får endast lämnas ut till den tillsynsmyndighet som avses i 115 § för myndighetens tillsynsuppgifter. Vapennäringsidkaren ska på anfordran visa upp registret för polisen samt överlåta det till tillståndsmyndigheten när näringstillståndet i vapenbranschen upphör att gälla eller om det återkallas. Registret ska förvaras i minst 30 år efter det att den sista anteckningen har gjorts i det och det ska förstöras när det har gått 50 år sedan den senaste anteckningen gjordes i det.

Närmare bestämmelser om anmälan av identifieringsuppgifter om skjutvapen, effektiva luftvapen, gasspray, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt om förande, uppvisande och överlåtande av register över patroner och särskilt farliga projektiler utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Vapenhanteringstillstånd

Vapenhanteringstillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som utifrån sitt hälsotillstånd och uppförande ska anses lämplig att hantera skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler. När vapenhanteringstillstånd meddelas en person som inte har fyllt 20 år ska tillståndsmyndigheten förena tillståndet med ett villkor om att tillståndet inte ger tillståndshavaren rätt att hantera sådana skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten förrän han eller hon har fyllt 20 år.


42 §
Vapentillstånd

Vapentillstånd är ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel. Ett vapentillstånd kan förenas med rätt att förvärva (förvärvsrätt) eller för privat ändamål tillverka eller modifiera ett skjutvapen eller en vapendel (rätt till privat tillverkning). Vapentillstånd meddelas och återkallas av en polisinrättning. Vapentillstånd förenad med förvärvsrätt eller rätt till privat tillverkning av särskilt farligt skjutvapen och delar till ett sådant meddelas och återkallas dock av Polisstyrelsen.

Tillståndsansökan ska lämnas in till en polisinrättning. Ansökan får lämnas in med hjälp av elektroniska tjänster. Sökanden eller den vapenansvarige i en sammanslutning eller stiftelse ska dock på begäran infinna sig personligen vid polisinrättningen. Av särskilda skäl kan ansökan lämnas in också till en finsk beskickning i utlandet.

En sökande som inte har hemkommun i Finland ska visa upp ett av en myndighet i bosättningslandet meddelat samtycke till förvärv av det skjutvapen, det effektiva luftvapen eller den vapendel som ansökan avser. Sökanden ska dessutom lämna skriftlig utredning om sin avsikt att inneha skjutvapnet eller vapendelen i Finland.

42 a §
Förvärvsrätt och rätt till privat tillverkning

Med vapentillstånd förenad förvärvsrätt eller rätt till privat tillverkning meddelas för högst ett år. Av särskilda skäl kan sådan rätt meddelas för högst två år.

Rätt till privat tillverkning kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 och 45 a § med iakttagande av vad som föreskrivs i 43 §, med undantag för 43 § 1 mom. 8 punkten och 2 mom., och med iakttagande av vad som föreskrivs i 44 §.

Ett vapentillstånd upphör att gälla om ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel inte har förvärvats under förvärvsrättens giltighetstid eller inte har tillverkats eller modifierats under giltighetstiden för rätten till privat tillverkning.

Den som med stöd av sin förvärvsrätt inte har förvärvat eller med stöd av sin rätt till privat tillverkning inte har tillverkat eller modifierat ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel ska inom 30 dagar från det att vapentillståndet har upphört att gälla lämna in tillståndsbeviset till en polisinrättning, om inte tillståndet är elektroniskt.

42 b §
Beslut samt giltighetstid och tillståndsvillkor

När ett vapentillstånd meddelas i enlighet med ansökan ges sökanden varken ett separat förvaltningsbeslut eller en besvärsanvisning.

Vapentillståndet gäller tills vidare, om inte tillståndet av särskilda skäl ska meddelas för viss tid. Det första vapentillstånd som meddelas en fysisk person för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, för sport- och hobbyskytte eller för en uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning, beviljas för ett skjutvapen inom en kategori som omfattar de vapentyper som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten och för högst fem år. Samtliga vapentillstånd som meddelas tillståndshavaren för skjutvapen inom samma vapenkategori som det första vapentillståndet och som meddelas medan det första vapentillståndet är i kraft meddelas för viss tid och upphör att gälla senast vid samma tidpunkt som det första vapentillståndet. För arbete där ett skjutvapen är nödvändigt meddelas vapentillstånd dock för högst fem år i sänder. I ett sådant vapentillstånd ska det tas in ett villkor om att tillståndet är i kraft endast så länge tillståndshavaren sköter arbetsuppgiften i fråga. Vapentillstånd för förvaring och transport av ett hagelgevär, ett kombinationsvapen, ett gevär eller ett salongsgevär som är avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under en vapentillståndshavares vårdnad meddelas för viss tid som går ut senast när den yngsta innehavaren av parallelltillstånd fyller 19 år.

Tillståndsmyndigheten kan förena ett vapentillstånd med ett villkor om att det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en samling. I ett vapentillstånd som har meddelats för förvaring och transport av ett hagelgevär, ett kombinationsvapen, ett gevär eller ett salongsgevär som är avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under en vapentillståndshavares vårdnad ska det tas in ett villkor om att tillståndshavaren inte får skjuta med vapnet.

42 c §
Anmälan till polisen av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar

Identifieringsuppgifterna om ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel ska anmälas till polisen. Uppgifterna lämnas

1) av överlåtaren i samband med överlåtelsen, om överlåtaren är innehavare av ett i 20 § avsett näringstillstånd i vapenbranschen,

2) i andra fall än de som avses i 1 punkten av den vapentillståndshavare som förvärvat, tillverkat eller modifierat föremålet inom 30 dagar från förvärvet, tillverkningen eller modifieringen av föremålet; anmälan får lämnas med hjälp av elektroniska tjänster.

Närmare bestämmelser om förfarandena för och innehållet i anmälan av identifieringsuppgifter om skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar utfärdas genom förordning av statsrådet.

42 d §
Uppvisande av vapen och vapendelar samt tillståndsbevis för polisen

När en vapentillståndshavare anmäler de identifieringsuppgifter som avses i 42 c §, och överlåtarens tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen eller vapendelar har meddelats före 2000, ska skjutvapnet eller vapendelen visas upp för polisen inom 30 dagar från förvärvet. Ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel som förvärvats utomlands eller tillverkats eller modifierats av en enskild person ska visas upp för polisen inom 30 dagar från förvärvet, tillverkningen eller modifieringen.

Ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel ska på begäran visas upp för polisen inom den tidsfrist som angetts av polisen. Ett tillståndsbevis ska på begäran visas upp för och överlämnas till polisen inom den tidsfrist som angetts av polisen.

43 §
Godtagbara användningssyften

Vapentillstånd kan meddelas för

1) sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen,

2) sport- och hobbyskytte,

3) arbete där ett vapen är nödvändigt,

4) uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning,

5) musei- eller samlarändamål,

6) förvaring som minnessak,

7) signalering,

8) förvaring och transport av ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär eller ett kombinationsvapen avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under tillståndshavarens vårdnad.


44 §
Krav som gäller skjutvapen och vapendelar som förvärvas

Vapentillstånd kan endast meddelas för ett sådant skjutvapen eller en sådan vapendel som på basis av antalet patroner i magasinet, kaliber eller andra egenskaper inte är onödigt eldkraftigt och effektivt för det användningssyfte som sökanden angett och som lämpar sig väl för det syftet. Om det användningssyfte som sökanden har angett är sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, ska vid bedömningen av skjutvapnets lämplighet dessutom iakttas jaktlagen (615/1993) och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. För sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen kan vapentillstånd inte meddelas för något annat i 6 § 2 mom. 4–7 punkten avsett skjutvapen än miniatyrpistol med enkelskott eller miniatyrrevolver.


45 §
Krav som gäller en fysisk person som innehavare av vapentillstånd

Vapentillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som utifrån sitt hälsotillstånd och uppförande kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Tillståndsmyndigheten har rätt att få en medicinsk bedömning av sökanden, om tillståndsmyndigheten utifrån tillgänglig information eller en intervju med sökanden har anledning att ifrågasätta att sökanden som person är lämplig att inneha ett skjutvapen. Trots tystnadsplikten har tillståndsmyndigheten rätt att i den medicinska bedömningen få sådana hälsouppgifter om sökanden som är nödvändiga när tillståndsmyndigheten bedömer om sökanden är lämplig att inneha ett skjutvapen. En värnpliktig person ska på begäran visa upp utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst. Om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst ska han på begäran visa upp ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta. Vapentillstånd för pistol, miniatyrpistol, revolver eller miniatyrrevolver eller för delar till sådana kan endast meddelas personer som har fyllt 20 år. Vapentillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten och som används för sport- och hobbyskytte kan meddelas en fysisk person endast om denne visar upp ett intyg över sin hobby, som han eller hon ska ha utövat aktivt i minst två års tid. Intyget ska vara utfärdat av en skytteinstruktör i en förening som har ett tillstånd enligt 4 § i föreningslagen (503/1989). Hälften av den tjänstgöring som en värnpliktig har fullgjort i vapentjänst eller hälften av den tjänstgöring som har fullgjorts i frivillig militärtjänst för kvinnor räknas in i den tvååriga period under vilken hobbyn fortsatt ska ha utövats aktivt. Vapentillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten i denna lag och som används för sport- och hobbyskytte kan meddelas också om personen visar upp en tillförlitlig utredning över sin hobby och ett intyg från den statliga myndighet som är personens arbetsgivare över att personen i sina tjänsteuppdrag bär ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten.


45 a §
Krav som gäller en sammanslutning eller stiftelse som innehavare av vapentillstånd

Vapentillstånd kan meddelas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag och som utifrån syftet med verksamheten och andra omständigheter kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Vapentillstånd kan meddelas endast en sökande vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna finns och som har en i 45 b § avsedd vapenansvarig.

Beträffande de krav som gäller innehavaren av en vapentillstånd iakttas dessutom i tillämpliga delar 45 § 2 och 3 mom.

45 b §
Vapenansvarig i en sammanslutning eller stiftelse

Den vapenansvarige godkänns och godkännandet återkallas av polisinrättningen på sammanslutningens eller stiftelsens hemort. Polisinrättningen kan kräva att det finns fler än en vapenansvarig, om det behövs med beaktande av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet. Som vapenansvarig kan godkännas en person som har fyllt 18 år och som utifrån sitt hälsotillstånd, sitt uppförande och sin förtrogenhet med skjutvapen och vapendelar kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Om den vapenansvarige ansvarar för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten för en sammanslutnings räkning kan som vapenansvarig endast godkännas en person som har fyllt 20 år.


47 §
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Tillstånd för en utomlands bosatt person att förvärva ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler (förvärvstillstånd för utomlands bosatt person) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. Tillståndet berättigar till förvärv av det skjutvapen, den vapendel, de patroner och de särskilt farliga projektiler som nämns i tillståndet. Tillståndet berättigar inte till innehav av föremålen och de får inte överlåtas till tillståndshavaren i Finland, utan de ska utan dröjsmål sändas till den adress i tillståndshavarens bosättningsland som nämns i tillståndet.

54 §
Parallelltillstånd

Till ett skjutvapen eller en vapendel som det har meddelats vapentillstånd för kan med tillståndshavarens samtycke meddelas en parallell innehavsrätt (parallelltillstånd). Med statens samtycke kan parallelltillstånd meddelas också för ett skjutvapen eller en vapendel som staten äger. För ett skjutvapen eller en vapendel som hör till en samling kan endast en vapensamlare meddelas parallelltillstånd. Tillståndet meddelas och återkallas av den myndighet som nämns i 42 § 1.

Parallelltillstånd kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 §, med iakttagande av 42 § 2 och 3 mom. samt av 43 och 44 §. Med vårdnadshavarnas samtycke kan tillstånd för ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär eller ett kombinationsvapen för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen eller för sport- och hobbyskytte dock meddelas också en person som har fyllt 15 men inte 18 år och som annars uppfyller de krav som gäller en tillståndshavare. Parallelltillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten får av synnerligen vägande skäl meddelas en person som har fyllt 18 men inte 20 år för sport- och hobbyskytte.

Då parallelltillstånd söks ska vapentillståndshavarens samtycke eller statens samtycke till att ett parallelltillstånd meddelas visas upp. Tillståndsmyndigheten kan dessutom kräva att skjutvapnet eller vapendelen visas upp för polisen.

55 §
Parallelltillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

Parallelltillstånd meddelas för den tid vapentillståndet är i kraft, om det inte av särskilda skäl ska meddelas för en kortare tid. Tillstånd för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten meddelas emellertid för högst fem år och tillstånd för andra skjutvapen för högst tio år. Om en person har ett i 42 b § 2 mom. avsett vapentillstånd som har meddelats för fem år, meddelas parallelltillstånd för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten för viss tid som går ut senast samma dag som giltighetstiden för vapentillståndet.

Tillståndsmyndigheten kan förena ett parallelltillstånd med ett villkor om att det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en samling.

55 a §
Tillstånd för gassprayer

Tillstånd att förvärva och inneha gassprayer (tillstånd för gassprayer) meddelas och återkallas av en polisinrättning med iakttagande av 42 § 2 och 3 mom. Tillståndet meddelas för högst fem år i sänder. Tillstånd för musei- eller samlarändamål kan också meddelas tills vidare.

Tillståndet berättigar under tillståndets giltighetstid till förvärv, innehav och byte av sådana gassprayer som antecknats i tillståndet. Ett tillstånd som meddelas en sammanslutning ger den som har fyllt 18 år, är anställd hos tillståndshavaren och är tillräckligt förtrogen med trygg hantering av gassprayer rätt att bära en i tillståndet avsedd gasspray i arbetet, om det är nödvändigt för skyddande av egen eller någon annans personliga integritet eller av egendom.

61 §
Förvärv och innehav av patroner

Ett vapentillstånd och ett parallelltillstånd berättigar till förvärv och innehav av sådana andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för ett skjutvapen som tillståndshavaren har rätt att låna ut så som föreskrivs i 87 § 1 mom. Innehavare av ett europeiskt skjutvapenpass, ett privat införseltillstånd som ger rätt att inneha ett skjutvapen eller ett tillstånd att inneha ett skjutvapen som har meddelats i Norge, Sverige, Island eller Danmark har rätt att vid vistelse i Finland förvärva och inneha sådana andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för att användas i vapnet. I tillståndet kan tillståndsmyndigheten dock ta in ett villkor om att tillståndet inte berättigar till förvärv och innehav av patroner som lämpar sig för ett vapen som hör till en samling eller som förvaras som minnessak.

62 §
Skjutförnödenhetstillstånd

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha patroner och särskilt farliga projektiler (skjutförnödenhetstillstånd) meddelas och återkallas av en polisinrättning.

Tillstånd kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 § 1 mom. eller 45 a § 1 mom., med iakttagande av vad som i 42 § 2 och 3 mom. föreskrivs om vapentillstånd.

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha särskilt farliga patroner och projektiler kan meddelas endast av särskilda skäl.

65 §
Samtycke

Den som har hemkommun i Finland meddelas på begäran ett samtycke som är avsett att visas upp för myndigheterna i utlandet (samtycke) och av vilket framgår att personen i fråga i utlandet får meddelas tillstånd att förvärva ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler. Samtycke meddelas av en polisinrättning.

Samtycke meddelas en fysisk person som har ett vapentillstånd för skjutvapnet eller vapendelen i fråga eller ett tillstånd för gassprayer eller rätt att förvärva och inneha dessa patroner eller särskilt farliga projektiler. Samtycke meddelas också en i 45 b § avsedd vapenansvarig som med stöd av det tillstånd som meddelats en sammanslutning eller stiftelse har rätt att förvärva och inneha föremålet. Det tillståndsbevis som gäller vapentillståndet, tillståndet för gassprayer eller tillståndet att förvärva och inneha patroner eller särskilt farliga projektiler ska visas upp för polisen då samtycke söks.

Samtycke meddelas för den tid de tillstånd som avses i 2 mom. är i kraft. Det meddelas dock för högst två år.

66 §
Tillståndens och samtyckets upphörande

Ett parallelltillstånd upphör att gälla när vapentillståndet upphör att gälla eller återkallas. Ett vapentillstånd som har meddelats för förvaring och transport av ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär eller ett kombinationsvapen som är avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under tillståndshavarens vårdnad, upphör att gälla när parallelltillstånden upphör att gälla.

Ett samtycke upphör att gälla då vapentillståndet, tillståndet för gassprayer eller tillståndet att förvärva och inneha patroner eller särskilt farliga projektiler upphör att gälla eller återkallas.

66 a §
När ett ärende om återkallelse av tillstånd inleds

Ett ärende om återkallelse av ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler ska inledas, om

1) förutsättningarna enligt 67 § 1 mom. 2 eller 3 punkten för återkallelse av tillstånd uppfylls, eller

2) det finns grundad anledning att misstänka att förutsättningarna enligt 67 § 2 mom. för återkallelse av tillstånd uppfylls.

67 §
Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler ska återkallas


3) om innehavaren av vapentillståndet eller staten återkallar ett samtycke enligt 54 § 1 mom.


Den myndighet som återkallar ett parallelltillstånd ska meddela innehavaren av vapentillståndet om återkallande av parallelltillståndet.

70 §
Anmälan till polisen om förvärv samt uppvisande av vapendelar och effektiva luftvapen

Den som förvärvar en vapendel eller ett effektivt luftvapen ska inom 30 dagar från förvärvet göra en anmälan om förvärvet till en polisinrättning, om

1) rätten att förvärva och inneha vapendelen grundar sig på förvärvarens i 19 § 1 mom. 2 punkten avsedda rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar, eller

2) rätten att förvärva och inneha det effektiva luftvapnet grundar sig på förvärvarens i 19 § 1 mom. 8 punkten avsedda rätt att inneha ett skjutvapen.

Anmälan kan göras med hjälp av elektroniska tjänster. Vapendelen eller det effektiva luftvapnet ska på begäran visas upp för polisen.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid anmälan enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

73 §
Överföring till Finland med stöd av tillstånd som gäller innehav samt överföring och införsel till Finland med stöd av tillstånd som gäller innehav i de nordiska länderna

Ett vapentillstånd, ett parallelltillstånd och ett tillstånd för gassprayer ger rätt att för privat ändamål till Finland överföra det skjutvapen och den vapendel som nämns i tillståndet samt andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för vapnet i fråga.

Ett skjutförnödenhetstillstånd ger rätt att till Finland överföra de patroner och projektiler som nämns i tillståndet.

Ett sådant tillstånd att inneha ett skjutvapen eller en vapendel som har meddelats i Norge, Sverige, Island eller Danmark ger rätt att till Finland överföra och föra in det skjutvapen och den vapendel som nämns i tillståndet samt en behövlig mängd patroner som lämpar sig för att användas i vapnet i fråga, samt att inneha föremålen i högst tre månader från överföringen eller införseln till Finland. En förutsättning är att syftet med överföringen eller införseln är deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang som ordnas i Norge, Sverige, Island, Danmark eller Finland. Tillståndet ger också rätt att föra föremålen tillbaka till Sverige eller Danmark.

74 §
Europeiskt skjutvapenpass

Till en fysisk person som med stöd av ett vapentillstånd eller parallelltillstånd har rätt att inneha ett skjutvapen eller en vapendel utfärdar en polisinrättning ett europeiskt skjutvapenpass. Det tillståndsbevis som gäller vapentillståndet eller parallelltillståndet ska visas upp för polisen då skjutvapenpass söks.

Innehavaren av ett europeiskt skjutvapenpass ska visa upp skjutvapenpasset och på begäran överlämna det till en polisinrättning för att nödvändiga anteckningar ska kunna införas då

1) personuppgifterna för innehavaren av skjutvapenpasset har ändrats,

2) vapentillståndets eller parallelltillståndets giltighetstid eller tillståndsvillkor har ändrats,

3) skjutvapnet eller vapendelen har modifierats,

4) skjutvapnet eller vapendelen har överlåtits, förkommit, stulits eller försatts i varaktigt obrukbart skick.

I de fall som nämns i 2 mom. ska det europeiska skjutvapenpasset visas upp och på begäran överlämnas inom 30 dagar från den händelse som nämns i 1–4 punkten.

Ett europeiskt skjutvapenpass är i kraft under giltighetstiden för de tillstånd som antecknats i passet och som berättigar till innehav av skjutvapen eller vapendelar. Passet är dock i kraft högst fem år från den dag det utfärdades. Skjutvapenpassets giltighetstid kan förlängas.

79 §
Tillståndsvillkoren och giltighetstiden för privat införseltillstånd

Privat införseltillstånd meddelas för högst ett år. Av särskilda skäl kan tillstånd meddelas för högst två år. Ett tillstånd kan berättiga till innehav i högst tre månader av de föremål som förts in med stöd av tillståndet.

Privat införseltillstånd och föremål som förts in med stöd av det ska i samband med införseln visas upp för Tullen.

83 a §
Tullens anmälningsskyldighet

Tullen ska med tre månaders intervaller underrätta Polisstyrelsen om införsel till Finland av föremål som nämns i ett vapentillstånd, ett tillstånd för gassprayer och ett privat införseltillstånd. Närmare bestämmelser om detta utfärdas genom förordning av statsrådet.

85 §
Rätt till varaktig överlåtelse

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler får i kommersiellt syfte överlåtas varaktigt endast av vapennäringsidkare som har rätt därtill med stöd av näringstillstånd i vapenbranschen.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag får skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler varaktigt överlåtas för privat ändamål endast av innehavaren av ett vapentillstånd eller tillstånd för gassprayer samt patroner och särskilt farliga projektiler dessutom av innehavaren av ett parallelltillstånd eller skjutförnödenhetstillstånd.

89 §
Anmälan om överlåtelse

Den som varaktigt överlåter ett skjutvapen eller en vapendel till någon annan ska inom 30 dagar från överlåtelsen lämna in en anmälan om saken till en polisinrättning. Anmälan kan lämnas in med hjälp av elektroniska tjänster. Vid överlåtelse mellan vapennäringsidkare ska överlåtaren dock lämna in en anmälan med hjälp av elektroniska tjänster till polisens vapenregistersystem inom tio dagar från överlåtelsen. Överlåtelse av en ljuddämpare ska anmälas endast om mottagarens rätt att förvärva ljuddämparen grundar sig på ett vapentillstånd som meddelats för en ljuddämpare eller om överlåtarens innehavsrätt grundar sig på ett vapentillstånd eller ett parallelltillstånd som meddelats för en ljuddämpare.

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

90 §
Skyldighet att visa upp och överlämna bevis på vapentillstånd

Innehavaren av ett vapentillstånd ska inom 30 dagar från det att ett skjutvapen eller en vapendel varaktigt har överlåtits till någon annan visa upp och på begäran överlämna tillståndsbeviset till en polisinrättning, utom om vapentillståndet är elektroniskt.

93 §
Temporärt omhändertagande och tillståndets giltighetstid

Om ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler omhändertas temporärt upphör det näringstillstånd i vapenbranschen som gäller föremålet i fråga eller det tillstånd som berättigar till innehav av föremålet för privat bruk att gälla.

Om polisen temporärt omhändertar ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av ett parallelltillstånd, fortsätter det vapentillstånd och de övriga parallelltillstånd som gäller skjutvapnet eller vapendelen i fråga att vara i kraft.

103 §
Skjutvapenförseelse

Den som i strid med denna lag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


2 a) försummar anmälningsskyldigheten enligt 42 c § 1 mom. 1 punkten,

3) försummar anmälningsskyldigheten enligt 42 c § 1 mom. 2 punkten eller försummar skyldigheten enligt 42 d § 1 mom. att för polisen visa upp ett skjutvapen eller en vapendel eller ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel som förvärvats utomlands eller tillverkats eller modifierats av en enskild person eller försummar skyldigheten enligt 42 § d 2 mom. att visa upp ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel på begäran för polisen,

5) försummar skyldigheten enligt 42 d § 2 mom. eller 90 eller 112 § att visa upp eller överlämna ett tillståndsbevis till polisen, skyldigheten enligt 74 § 3 mom. att visa upp eller överlämna ett europeiskt skjutvapenpass till polisen eller skyldigheten enligt 96 § 1 mom. att överlämna ett tillståndsbevis eller samtycke till polisen,


ska för skjutvapenförseelse dömas till böter.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

113 §
Polisens skyldighet att föra register

De register som avses i 1 mom. är sekretessbelagda. Sekretessbelagda är också tillståndsansökningar som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler samt ansökningar om förhandssamtycke, samtycke och godkännande som vapensamlare samt beslut i en sådan sak. Polisen kan dock av särskilda skäl genom beslut bekräfta giltigheten för eller en uppgift i ett enskilt tillstånd, om identiteten hos den som begär informationen är känd för polisen. På registerföringen samt på användningen, utlämnandet och utplåningen av uppgifter ur registren tillämpas i övrigt lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).

115 §
Tillsynen över efterlevnaden av lagen

Polisstyrelsen övervakar efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Gränsbevakningsväsendet, Tullen och Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare övervakar inom sina respektive ansvarsområden efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.


116 §
Tillsynen över vapennäringsidkare och vapensamlare

En vapennäringsidkares förvaringsutrymmen för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler ska vara säkra till sin konstruktion. För att säkerställa detta ska polisen inspektera förvaringsutrymmena. En ny inspektion ska göras, om förvaringsutrymmena ändras. Dessutom ska polisen minst en gång per år granska de register som de i området verksamma vapennäringsidkarna för med stöd av 25 § 1 mom. och deras bokföring samt inspektera deras lager och förvaringsutrymmen. Polisen har rätt att vid granskningen och inspektionen ta del av vapennäringsidkarens bokföring och få tillträde till utrymmen där föremål som avses ovan förvaras.

Förvaringsutrymmena för skjutvapen och vapendelar i en samling ska vara säkra till sin konstruktion. För att säkerställa detta ska polisen inspektera förvaringsutrymmena innan tillstånd att förvärva det första skjutvapnet eller den första vapendelen i en samling meddelas. En ny inspektion ska göras, om förvaringsutrymmena ändras.


117 §
Uppvisande av dokument och vapen

Ett tillståndsbevis enligt denna lag och ett i denna lag och i vapenexportförordningen avsett europeiskt skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som antecknats i det europeiska skjutvapenpasset ska på begäran visas upp för polisen, gränsbevakningsmyndigheterna, tullmyndigheterna eller för en sådan tjänsteman vid Forststyrelsen som utför jakt- och fiskeövervakning på statens mark i Forststyrelsens besittning.

119 a §
Elektroniska tjänster

I 25 §, 42 § 2 mom., 42 c § 1 mom., 70 § 2 mom. och 89 § 1 mom. avsedda elektroniska tjänster förutsätter ett identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

Bestämmelserna i 25 §, 42 c § 1 mom. 1 punkten och 103 § 2 a-punkten träder dock i kraft först den 1 december 2018.

Bestämmelserna om elektroniska tjänster i 42 § 2 mom., 42 c § 1 mom. 2 punkten, 70 § 2 mom. och 89 § 1 mom. samt ändringen av 116 § 1 mom. tillämpas först från och med den 1 december 2018. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 42 c § 1 mom. 2 punkten börjar tillämpas ska identifieringsuppgifter om ett vapen lämnas vid ett besök på en polisinrättning, och skjutvapnet, det effektiva luftvapnet eller vapendelen ska visas upp i samband med att uppgifterna lämnas. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 89 § 1 mom. börjar tillämpas ska i det momentet avsedda anmälningar om överlåtelse göras vid ett besök på en polisinrättning. Vad som i 45 § 1 mom. föreskrivs om skyldigheten för en värnpliktig person att vid ansökan om vapentillstånd på tillståndsmyndighetens begäran lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta, tillämpas från och med den 1 december 2018. Före nämnda tidpunkt ska en värnpliktig person alltid lägga fram utredning som avses ovan vid ansökan om vapentillstånd.

Giltiga tillstånd för förvärv, för innehav och för privat tillverkning som meddelats före denna lags ikraftträdande förblir vid ikraftträdandet i kraft för den tid för vilken de har beviljats. Om en innehavare av ett sådant tillstånd ansöker om en dubblett av tillståndet, ska ett vapentillstånd meddelas. Identifieringsuppgifter om ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel som förvärvats eller tillverkats med stöd av ett tillstånd för förvärv eller för privat tillverkning ska efter denna lags ikraftträdande lämnas till en polisinrättning och vapnet, effektivt luftvapnet eller vapendelen visas upp på polisinrättningen inom 30 dagar från förvärvet för att få vapentillstånd för föremålet i fråga.

En vapensamlare som när denna lag träder i kraft har av Polisstyrelsen beviljad rätt att föra ett register över skjutvapen eller inneha vapendelar för vilka vapensamlaren inte har ett tillstånd som berättigar till innehav, ska inom ett år från denna lags ikraftträdande ansöka om vapentillstånd för dessa skjutvapen och vapendelar. Om en vapensamlares rätt att förvärva och inneha en vapendel har grundat sig på att vapensamlaren haft i 19 § 1 mom. 2 punkten avsedd rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar, ska vapendelarna inom ett år från denna lags ikraftträdande anmälas till och på begäran visas upp för polisen i enlighet med 70 §.

Vad som i 61 och 73 § föreskrivs om vapentillstånd gäller också giltiga tillstånd som berättigar till förvärv, privat tillverkning och innehav och som meddelats före ikraftträdandet av denna lag. Vad som i 65 § 2 mom., 66 § 3 mom. och 83 a § föreskrivs om vapentillstånd gäller också giltiga tillstånd som berättigar till förvärv och privat tillverkning och som meddelats före ikraftträdandet av denna lag. Vad som i 54 §, 66 § 2 mom., 67 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom., 74 § 1 och 2 mom., 85 § 2 mom., 90 § och 93 § 2 mom. föreskrivs om vapentillstånd gäller också giltiga tillstånd som berättigar till innehav och som meddelats före ikraftträdandet av denna lag.

RP 266/2016
FvUB 12/2017
RSv 82/2017

Helsingfors den 8 september 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.