605/2017

Helsingfors den 29 augusti 2017

Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 53/2017, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på förskottsbetalningen av andra skattskyldiga än samfund enligt

3 § och samfällda förmåner enligt 5 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

2 §
Nedre gräns för förskottsbetalning

Förskott fastställs inte om förskottets belopp är under 170,00 euro.

3 §
Förskottets uppbördsrater

Förskottet uppbärs beroende på skattens belopp i två eller flera lika stora rater med en cents noggrannhet på följande sätt:

Förskottsbeloppet som ska uppbäras, euro Antalet uppbördsrater Uppbördsmånader
170,00 – 500,00 2 mars och september
över 500,00 men högst 1 700,00 3 februari, juli och november
över 1 700,00 men högst 10 000,00 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000,00 12 januari – december
4 §
Uppbörd av ändrat förskott

Det ändrade förskottet uppbärs minskat med beloppet av de redan förfallna förskottsraterna i jämnstora rater. Raterna för ett förhöjt och ett nytt förskott uppbärs beroende på förskottets storlek och på ändringens tidpunkt med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 3 § bestäms om antalet uppbördsrater och uppbördsmånader. Raterna för ett nedsatt förskott uppbärs under samma uppbördsmånader som de före nedsättningen skulle uppbäras. Om det ändrade förskottet minskat med beloppet av de redan förfallna förskottsraterna är mindre än 170,00 euro, uppbärs det i en rat under den kalendermånad som följer efter ändringen av förskottet.

Avvikande från 1 mom. kan förskottet som uppbärs för säsongartad inkomst fastställas i jämnstora rater under den månad eller period då inkomsten flyter in. Detsamma gäller förskott som ska fastställas enligt 16 a § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2017.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott (1099/2016).

Helsingfors den 29 augusti 2017

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.