594/2017

Helsingfors den 29 augusti 2017

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 28 och 31 § samt

ändras 2, 3, 5, 6, 10–12, 46, 52 och 53 §, av dem 46 § sådan den lyder i förordning 345/2017, som följer:

2 §
Ministeriets organisation

De avdelningar och andra verksamhetsenheter vid ministeriet som avses i 3 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet är avdelningen för koncernstyrning, avdelningen för tjänsteproduktion, avdelningen för kunskapshantering, nätavdelningen och ministeriets kommunikation. Vad som nedan föreskrivs om en avdelning gäller i tillämpliga delar även ministeriets kommunikation.

3 §
Ledande tjänstemän

Bestämmelser om kanslichefens uppgifter finns i reglementet för statsrådet (262/2003).

Chef för en avdelning är en avdelningschef. Chef för ministeriets kommunikation är kommunikationsdirektören och chef för förvaltningsenheten är förvaltningsdirektören. Enhetsdirektörerna förordnas av ministern.

5 §
Ministeriets ledningsgrupp

För handläggningen av vittsyftande eller i övrigt viktiga frågor som gäller ministeriet och dess förvaltningsområde finns ministeriets ledningsgrupp där kommunikationsministern är ordförande samt kanslichefen, avdelningscheferna och kommunikationsdirektören övriga medlemmar. Vid handläggningen av ekonomiska frågor deltar direktören för enheten för ekonomisk utveckling i ledningsgruppen.

Ministerns statssekreterare och ministerns specialmedarbetare har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten.

Ministern och kanslichefen får kalla in experter till ledningsgruppens möten.

Sekreteraren för ledningsgruppen förordnas av kanslichefen.

6 §
Tjänstemannaledningsgruppen

För samordningen av de ärenden som ska föreläggas ministern och av tjänstemannaberedningen av ministeriets förvaltningsärenden finns det en tjänstemannaledningsgrupp. Ordförande för tjänstemannaledningsgruppen är kanslichefen och övriga medlemmar avdelningscheferna och kommunikationsdirektören. Vid handläggningen av ekonomiska frågor deltar direktören för enheten för ekonomisk utveckling i ledningsgruppen.

Tjänstemannaledningsgruppen handlägger ärenden som gäller

1) ärenden som ska föredras för ministern i ledningsgruppen,

2) genomförande och uppföljning av ministerns beslut och anvisningar,

3) ministeriets lagberednings- och styrprocesser samt kvaliteten på tjänstemannaberedningen, särskilt lagberedningen,

4) samordning av verksamheten på de olika avdelningarna,

5) ministeriet som arbetsgivare, och

6) övriga ärenden som medlemmarna för fram.

Sekreteraren för ledningsgruppen förordnas av kanslichefen.

10 §
Uppgifter för avdelningen för koncernstyrning

Till ansvarsområdet för avdelningen för koncernstyrning hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) resurser som rör ekonomi och personal,

2) budgeten och planeringen av verksamheten,

3) den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet, resultatmålen och uppföljningen av dem,

4) kvalitetsuppföljningen av lagstiftningen samt lagstiftningsprocessen,

5) beredningen av strategier,

6) beredningsprocessen och samordningen i fråga om ärenden som gäller Europeiska unionen och andra internationella ärenden,

7) tillsynen av ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet i fråga om hur ekonomisk och effektiv den är,

8) skatter och avgifter, upphandlingen av tjänster i enlighet med budgeten, prissättningssystem och statsunderstöd,

9) resultatstyrningen av statsbolagen, fonderna och utvecklingen av affärsverksamhet,

10) bedömningen av ekonomiska konsekvenser,

11) personalpolitiken och ledningssystemen,

12) allmänna frågor som gäller förvaltning och juridik samt dataadministration,

13) samordning av forskning, framförhållning, utvärdering och utredning samt upphandling,

14) övervakning av kvaliteten på planerings-, uppföljnings- och rapporteringssystem som används vid ministeriet och vid ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets ansvarsområde samt övervakning av riskhanteringen,

15) utvärdering av uppgifter om förvaltningsområdets verksamhetsenheter i fråga om deras ekonomi, resultat och verkningsfullhet,

16) utveckling av förvaltningsområdets rapportering, riskhantering och framförhållning så att de är pålitliga, högklassiga och tillräckliga,

17) sakkunnigtjänster och redogörelser till kanslichefen i fråga om hur ekonomisk, resultatgivande och verkningsfull förvaltningsområdets verksamhet är,

18) sakkunnigtjänster till avdelningarna samt förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar i ärenden som är av ekonomisk betydelse med tanke på riskhanteringen, och

19) övriga ärenden, om de inte hör till någon annan avdelning eller enhet.

11 §
Enheterna vid avdelningen för koncernstyrning

Vid avdelningen för koncernstyrning finns följande enheter:

1) enheten för ekonomisk utveckling,

2) förvaltningsenheten, och

3) styrningsenheten.

12 §
Enheten för ekonomisk utveckling

Enheten för ekonomisk utveckling svarar för att koncernens verksamhet är ekonomisk och ekonomin planerad.

46 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör utöver vad som anges i 44 och 45 § också ärenden som gäller

1) utlåtanden till andra myndigheter i ärenden som hör till fler än en avdelnings ansvarsområde,

2) fördelning av de anslag som ministeriet förfogar över,

3) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt eller annars viktigt,

4) inrättande, ändring och indragning av en tjänst vid ministeriet,

5) tillstånd till bisyssla för tjänstemän vid ministeriet,

6) utnämning av överinspektör eller tjänsteman i lägre tjänsteställning eller utnämning till tjänsteman för viss tid till ett motsvarande tjänsteförhållande eller till ett annat tjänsteförhållande för högst ett år,

7) tilldelande av varning enligt 24 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

8) lönerna för ministeriets tjänstemän,

9) framställning om ministeriets representant i arbetsgrupper tillsatta av andra myndigheter eller i andra beredningsorgan, när det ärende som bereds gäller flera avdelningars ansvarsområde eller förvaltningsområde i allmänhet, och

10) förflyttning av tjänstemän för viss tid i enlighet med 20 § i statstjänstemannalagen.

52 §
Direktören för enheten för ekonomisk utveckling

Direktören för enheten för ekonomisk utveckling eller en annan tjänsteman som kanslichefen förordnat avgör ärenden som hör till verkställigheten av statsbudgeten och till den övriga ekonomiförvaltningen och som gäller den detaljerade indelningen av budgeten och ändringar i indelningen.

53 §
Semestrar

Ministern fastställer kanslichefens semester.

Kanslichefen fastställer semesterordningen och semestrarna för avdelningscheferna och kommunikationsdirektören.

Semesterordningen för enhetsdirektörerna fastställs av respektive avdelningschef.

Semestrarna för övriga tjänstemän fastställs av respektive enhetsdirektör eller någon annan motsvarande chef.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

Helsingfors den 29 augusti 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.