570/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 24 augusti 2017

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 2 § 2 mom. och 51 §, sådana de lyder, 2 § 2 mom. i förordning 240/2017 och 51 § delvis ändrad i förordning 531/1993, samt 

fogas till förordningen nya 11 a och 51 b § som följer:

2 §
Definitioner

2. I denna förordning avses med

1) kopplingsmassa släpfordonets vid koppling tillåtna faktiska massa, med undantag för den massa som belastar vändskivan eller dragkopplingen i dragfordonet till en påhängsvagn, en traktorsläpvagn och en medelaxelsläpvagn,

b) odelbar last en last som vid transport på väg inte kan delas upp i två eller flera laster utan oskälig kostnad eller risk för skada, och som på grund av sin massa eller sina dimensioner inte kan transporteras med något fordon eller någon fordonskombination utan att överskrida det värde för massa eller dimensioner som allmänt är tillåtet på vägen, med odelbar last avses också en för sjötransport avsedd container som, tom eller lastad på avgångsorten, transporteras till eller från utlandet, och som är över 2,80 meter hög eller över 12,30 meter lång; om transporten av en container som avses här kräver en höjd som överskrider 4,40 meter eller på motsvarande sätt transporten av en här avsedd container i en påhängsvagnskombination kräver att en längd på 18,00 meter eller den massa som allmänt tillåts på väg överskrids, anses containern vara ett odelat föremål bara om den används för transport av ett odelat föremål eller om den transporteras tom,

c) ministeriet kommunikationsministeriet,

d) arbetsredskap utbytbara maskiner som kopplas till fordonet och som helt saknar kontakt med marken under vägtransporten eller som i förhållande till fordonet inte kan rotera runt sin vertikalaxel under vägtransporten,

e) mått- och viktdirektivet rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, sådant det lyder senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719,

f) alternativa drivkrafter alternativa bränslen som avses artikel 2 a i mått- och viktdirektivet.

11 a §
Användning av fordonchassier på väg

På sådana fordonchassier som ännu inte är försedda med karosseri krävs dock inte reflektorer, backspeglar, stänkskärmar och stänkskydd även om chassiet skulle vara försett med förarhytt och inte heller kopplingsanordning, främre och bakre underkörningsskydd, sidoskydd, anordning som förhindrar obehörig användning eller färdskrivare.

51 §
Användning av vissa andra lyktor

1. En varningslykta på ett utryckningsfordon får användas endast när ett brådskande uppdrag utförs med fordonet eller om det annars är nödvändig för att varna andra trafikanter.

2. En varningslykta på en bogserbil ska användas även under ljus tid, när bogserbilen används för att lyfta ett fordon på vägen eller dra det över vägen så att det kan utgöra fara för den övriga trafiken. När bilen körs till en olycksplats och när ett fordon bogseras därifrån får lyktan inte användas, om det inte av särskilda skäl är nödvändigt för att varna den övriga trafiken.

3. Om det på någon annan bil än en bogserbil eller specialtransportbil eller dess varningsbil har monterats en varningslykta som avger roterande eller blinkande orangegult ljus, får lyktan användas endast om fordonet framförs eller parkeras på ett sätt som avviker från allmänna trafikregler eller fordonets bredd eller längd kan orsaka fara för den övriga trafiken.

4. Arbets- och hjälplyktor monterade på en bil i kategori N får inte vara tända, när bilen körs på väg. Detta förbud gäller inte arbete som utförs på vägen.

5. Den identifieringslykta för släpvagn som är tillåten på en lastbil som används som dragbil får användas endast om en släpvagn är kopplad till lastbilen.

6. Igenkänningslyktan för vägservicebilar och bilar som används för förstahjälpsverksamhet ska övertäckas eller avlägsnas då fordonet framförs på väg utan att det används i vägservice- eller förstahjälpsverksamhet.

7. Lyktor som nämns i denna paragraf får inte användas, om det inte finns något sådant behov som avses i denna paragraf.

51 b §
Identfieringsskylt för långa fordonskombinationer

För över 15,5 meter långa fordonskombinationer bestående av en lastbil med släpvagn eller släpvagnar krävs en identifieringsskylt som motsvarar den ursprungliga versionen eller en senare ändringsserie till E-reglemente nr 70. Alternativt får fordonskombinationen förses med en skylt på minst 0,30 x 0,80 meter försedd med 25 mm breda kanter i röd fluorescerande färg eller med reflekterande kanter samt med en bild på en fordonskombination i svart på gul reflekterande botten. Under bilden får finnas en markering för fordonskombinationens längd.


Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2017.

Helsingfors den 24 augusti 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Laura Eiro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.