528/2017

Nådendal den 11 augusti 2017

Lag om ändring av 28 och 30 § i lagen om Skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 28 § 1 mom. och 30 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1195/2016, som följer:

28 §
Förfarandet i brottmål

I fråga om de skatter och avgifter som enligt gällande bestämmelser ska tas ut av Skatteförvaltningen har Skatteförvaltningen rätt att på alla skattetagares vägnar anmäla ett ärende som gäller skattebrott eller något annat brott som hänför sig till beskattningen till förundersökningsmyndigheten för undersökning, och att genom ett ombud som Skatteförvaltningen förordnat föra talan i brottmål samt i ärenden som gäller skadestånd på grund av brott. Anmälningar om brott som gäller bilskatt, bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar, skatter som omfattas av punktskattelagens (182/2010) tillämpningsområde och mervärdesskatt på import av varor görs till Tullen och delges samtidigt polisen.


30 §
Beskattningskostnaderna och deras fördelning

Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. tar staten ut sammanlagt 28,9 procent av kommunerna, sammanlagt 3,2 procent av den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och 5,6 procent av Folkpensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Lagens 30 § 2 mom. tillämpas första gången när de årliga beskattningskostnaderna för kalenderåret 2018 tas ut. När de årliga beskattningskostnaderna för kalenderåret 2017 tas ut tillämpas 30 § 2 mom. i den lydelse det hade vid lagens ikraftträdande.

RP 45/2017
FiUB 3/2017
RSv 67/2017

Nådendal den 11 augusti 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.