523/2017

Nådendal den 11 augusti 2017

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 86 b §, 88 § 1 mom., 100 §, 101 § 2 mom., 101 b § 1 mom., 101 c, 101 d och 135 §, 141 § 4 punkten, 150 § 4 mom. 2 punkten, 156 b § 2 mom. 2 punkten, 160 § och 190 § 5 mom.,

av dem 86 b § sådan den lyder i lagarna 1486/1994 och 305/2016, 88 § 1 mom. samt 101 c och 101 d § sådana de lyder i lag 305/2016, 100 § sådan den lyder i lag 1486/1994, 101 § 2 mom. sådant det lyder i lag 877/2012, 101 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 267/2011, 135 § sådan den lyder i lag 505/2014, 150 § 4 mom. 2 punkten och 156 b § 2 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 1359/2009 samt 160 § och 190 § 5 mom. sådana de lyder i lag 962/2012, samt

fogas till lagen en ny 100 a §, till 135 a §, sådan den lyder i lag 505/2014, ett nytt 2 mom. och till 147 §, sådan den lyder i lag 773/2016, ett nytt 2 mom. som följer:

86 b §

Den deklarant som avses i artikel 5.15 i tullkodexen är skyldig att betala skatt på import av en vara. Om deklaranten är ett ombud, är deklarantens huvudman skattskyldig. I de fall som avses i artikel 79.1 a eller 79.1 c i tullkodexen är den person som avses i artikel 79.3 a eller artikel 79.4 första stycket skattskyldig.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också på den som har ställning av deklarant eller som dennas huvudman om införseln sker från Europeiska unionens tullområde till gemenskapen.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är den som enligt artikel 77.3, 78.3 eller 79.3 b eller 79.3 c eller artikel 79.4 andra stycket i tullkodexen är skyldig att betala den tullskuld som uppkommit solidariskt ansvarig för betalning av en sådan skatt som Tullen tar ut i enlighet med 160 §.

Köparen är skyldig att betala skatten på en vara som sålts på tullauktion.

88 §

Grunden för den skatt som ska betalas för import av varor är det tullvärde som Tullen bestämmer enligt artiklarna 69–76 i tullkodexen, artikel 71 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex och artiklarna 127–146 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.


100 §

Mervärdesskatt som Tullen tagit ut med stöd av 160 § återbärs inte på basis av beslut som gäller återbäring eller annullering av tull enligt tullkodexen eller på basis av beslut med anledning av besvär, om den skatt som har betalats på en importerad vara har kunnat dras av enligt 10 kap. eller fås som återbäring enligt 122, 130 eller 131 §.

100 a §

Skatteförvaltningen kan till den del det är fråga om sådan import av en vara som omfattas av dess beskattningsbehörighet bestämma att det särskilda förfarandet enligt 2 mom. ska tillämpas på en skattskyldigs import under en föreskriven tid om högst 36 månader, om den skattskyldige under de 12 månader som föregår den tiden, på en grund enligt 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd väsentligen försummat eller på någon annan motsvarande grund kan antas väsentligen försumma sina skyldigheter enligt 2 mom. i den paragrafen, eller om den skattskyldige under den föreskrivna tiden återkommande eller allvarligt brutit mot tullagstiftningen.

I det särskilda förfarandet överlåter Tullen de importerade varorna till fri omsättning eller till någon annan särskild användning enligt avdelning VII kap. 4 i tullkodexen än tillfällig import helt och hållet utan importtull först efter det att den skattskyldige har fullgjort sin anmälnings- och betalningsskyldighet i fråga om den mervärdesskatt som ska betalas på importen.

Skatteförvaltningen meddelar beslut i ärendet. Ändring i beslutet söks på det sätt som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

101 §

Till den del det gäller mervärdesbeskattning som Tullen ansvarar för i enlighet med 160 § 1 och 2 mom., tillämpas på förfarandet vid import av varor, betalning, återbäring och återindrivning av skatt samt på annat förfarande, på uppskov med betalning av skatt, säkerheter, skatteförhöjning, felavgift, efterbeskattning och sökande av ändring samt på sekretess i fråga om uppgifter och på utlämnande och erhållande av sekretessbelagda uppgifter, vad som i tullagstiftningen föreskrivs om tull, om inte något annat föreskrivs i denna lag.


101 b §

Vid sådan mervärdesbeskattning av varuimport som Tullen ansvarar för i enlighet med 160 § 1 och 2 mom. är det minsta skattebelopp som tas ut eller indrivs 5 euro.


101 c §

På dröjsmålspåföljder i fråga om betalning av sådan skatt för import av varor som Tullen ska ta ut i enlighet med 160 § 1 och 2 mom. tillämpas bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). När 3 § 3 mom. i den lagen tillämpas, ska skattetillägget beräknas för den tidsperiod för vilken den i artikel 114. 2 i tullkodexen avsedda räntan beräknas.

Om Tullen beviljar uppskov med betalningen av den skatt som ska betalas för importen, tas ränta ut i enlighet med 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

101 d §

Vid återbetalning av sådan skatt för import som Tullen tar ut i enlighet med 160 § 1 och 2 mom., betalas ränta enligt 32 § i lagen om skatteuppbörd (769/2016). Räntan beräknas från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen.

135 §

Skatt som ska betalas på försäljning och gemenskapsinternt varuförvärv samt skatt som ska betalas till Skatteförvaltningen för varuimport, skatt som ska avdras och affärshändelser som ska anmälas ska för redovisning av skatten och anmälan av affärshändelser hänföras till en kalendermånad i enlighet med detta kapitel.

135 a §

Sådan skatt på import som ska betalas till Skatteförvaltningen ska hänföras till den kalendermånad under vilken förtullningsbeslutet har getts. Om det i 100 a § avsedda särskilda förfarandet tillämpas på den skattskyldiges import, hänförs skatten dock till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatt har uppkommit.

141 §

Avdrag enligt 10 kap. skall hänföras till den kalendermånad under vilken


4) ett förtullningsbeslut som gäller en importerad vara har getts.

147 §

De som omfattas av det särskilda förfarande som avses i 100 a § kan betala skatt på varuimport separat från och med den tidpunkt när skyldigheten att betala skatt har uppkommit.

150 §

Den skatt som ingår i en anskaffning ska hänföras till den period under vilken


2) ett förtullningsbeslut som gäller en importerad vara har getts.


156 b §

Den skatt som ingår i en anskaffning ska hänföras till den period under vilken


2) ett förtullningsbeslut som gäller en importerad vara har getts.


160 §

Tullen svarar för beskattningen av och tillsynen över import av varor, om den som är skattskyldig för importen inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer. Tullen är skattemyndighet också när den skattskyldige är en fysisk person och importen inte anknyter till den skattskyldiges affärsverksamhet.

Om importen av varor sker när ett tullförfarande enligt 86 a § upphör till följd av en sådan situation som avses i artikel 79.1 a eller 79.1 c i tullkodexen, eller om de importerade varorna i en sådan situation, som avses i ovannämnda bestämmelser inte har anmälts hos Tullen, tar Tullen dock ut skatt på importen i fråga.

I samband med den företagsgranskning som Tullen genomför i anknytning till tullklareringen av varor som ska importeras eller som har importerats och i samband med annan tillsyn över tullklarering, utövar Tullen också tillsyn över riktigheten hos den mervärdesskatt som betalas på importen även när Skatteförvaltningen är skattemyndighet för importen i fråga. trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter. Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Tullen har rätt att lämna sådana uppgifter till Skatteförvaltningen om iakttagelser i samband med tillsynen som är betydelsefulla med tanke på bedömningen av riktigheten hos mervärdesbeskattningen. Uppgifterna kan lämnas med hjälp av elektronisk dataöverföring.

190 §

Tullen meddelar ett förhandsavgörande om skatt på import av varor om sökanden inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då ansökan för förhandsavgörandet blir anhängig. Tullen meddelar dock förhandsavgörandet om sökanden är en fysisk person och den import som ansökan avser inte anknyter till hans eller hennes affärsverksamhet. I fråga om meddelande av förhandsavgörande och förhandsavgörandets giltighetstid gäller vad som föreskrivs om förhandsavgöranden som meddelas av Skatteförvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På sådan import av varor för vilken skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 86 b och 160 § i den lydelse de hade vid lagens ikraftträdande.

RP 45/2017
FiUB 3/2017
RSv 67/2017

Nådendal den 11 augusti 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.