515/2017

Helsingfors den 21 juli 2017

Högsta domstolens beslut om ändring av sin arbetsordning

I enlighet med högsta domstolens beslut i plenum den 21 december 2016

ändras i högsta domstolens arbetsordning (576/2006), fastställd den 17 maj 2006, 9 § och 13 § samt

fogas till 6 § i arbetsordningen ett nytt 5 mom. som följer:

6 §
Kanslichefens uppgifter

Kanslichefen kan efter att ha hört presidenten utse en eller flera föredragande som vid behov vikarierar och bistår kanslichefen i administrativa uppgifter.

9 §
Fördelningen av mål mellan föredragandena

Kanslichefen svarar för fördelningen av målen mellan föredragandena. Målens art och hur brådskande de är, den sakkunskap och erfarenhet som krävs för att bereda målen, det inbördes sambandet mellan anhängiga mål samt föredragandenas arbetssituation och en rättvis arbetsfördelning ska beaktas i fördelningen. Strävan att utveckla föredragandenas sakkunskap kan dessutom beaktas i fördelningen.

Efter att ha hört berörda föredragande kan kanslichefen överföra ett mål från en föredragande till en annan på grund av tjänstledigheter, de inbördes sambanden mellan anhängiga mål eller för att åstadkomma en med tanke på föredragandenas arbetssituation ändamålsenlig organisering av arbetet och fördelning av arbetsmängden.

13 §
Sessionsplan

Rättskipningsärenden avgörs vid sammanträde på en avdelning, om ärendet inte har hänskjutits till avgörande i plenum eller på förstärkt avdelning.

Kanslichefen svarar för att en sessionsplan görs upp. Sammanträdena ordnas enligt sessionsplanen.

Utgångspunkt för sessionsplanen är att ledamöterna väljs ut slumpmässigt till respektive sammanträde och att ledamöternas och föredragandenas arbetsmängd fördelas jämnt med hänsyn till även semestertider samt annan frånvaro och andra arbetsuppgifter. När sessionsplanen görs upp kan även målets handläggningsspråk, avdelningens könsfördelning och den särskilda sakkunskap som målet i fråga kräver samt andra med dessa jämförbara omständigheter beaktas. Mål som gäller samma rättsliga fråga eller som annars har kopplingar till varandra kan tilldelas samma avdelning.

Kanslichefen ansvarar för att en ny ledamot utses till en avdelning i stället för en annan, om det är nödvändigt på grund av sjukdom, jäv som upptäckts efter det att sessionsplanen utarbetades eller någon annan motsvarande ändring i förhållandena. I övrigt bestäms om omfördelning av ett mål eller ärende som tilldelats en ledamot i 8 kap. 8 § i domstolslagen (673/2016).


Denna ändring av arbetsordningen träder i kraft den 21 december 2016.

Helsingfors den 21 juli 2017


Högsta domstolens president Timo Esko

Kanslichef
Tommi Vuorialho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.