490/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (401/2011) 13 §,

ändras 4 § 1 mom. 5 punkten och 4 § 2 mom. samt 10, 11 och 14 §, av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 775/2015, samt

fogas till 4 § nya 3–6 mom. som följer:

4 §
Krav på körtillstånd

5) Körtillstånd för transport av radioaktiva ämnen, som beviljas på basis av en grundkurs och en specialkurs för radioaktiva ämnen i klass 7 och godkända prov i de kurserna, vid transport av andra ämnen än explosiva ämnen i klass 1 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. krävs ADR-körtillstånd dock inte för transporter som med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om transport av farliga ämnen helt eller delvis är undantagna transportbestämmelserna och som uppfyller de detaljerade krav på transportsäkerhet som utgör en förutsättning för undantag enligt vad som föreskrivs om kraven med stöd av 3 a, 10 a, 11 c, 13 a och 24 § 2 mom. i den lagen.

De detaljerade krav som utgör en förutsättning för undantag kan gälla bl.a. det transporterade ämnet och dess art, farlighet och mängd, hur transporten genomförs, förpacknings- och transportsättet, märkning och dokumentation, eliminering av riskfaktorer, ämnets eller föremålets användningsändamål eller andra krav.

Undantagen kan gälla hur transporten genomförs, transport av gaser eller flytande bränslen, särbestämmelser för vissa ämnen, farliga ämnen som förpackats i begränsande eller avvikande mängder, transport av tömda, ej rengjorda förpackningar som innehållit farliga ämnen, mängden ämnen som transporteras i samma transportenhet, transport av elektriska lagrings- och produktionssystem eller användning av vissa farliga ämnen för kylning och konditionering under transport, transport av lampor som innehåller farliga ämnen eller transport av vissa radioaktiva ämnen när det inte finns någon sekundärfara och begränsningarna i fråga om det totala antalet transporterade kollin och i fråga om transportindex har iakttagits och föraren har fått lämplig och tillräckligt utbildning om kraven på transport av radioaktiva ämnen.

ADR-körtillstånd krävs inte för vissa undantagna eller mindre, lokala transporter som hänför sig till

1) transporter till väg-, bygg-, brytnings- eller skogsarbetsplatser eller torvproduktionsområden,

2) transport i buss för persontransport och

3) transport av medicinsk syrgas när föraren eller en passagerare av medicinska skäl behöver syre under resan. Transporterna ska uppfylla de detaljerade krav på transportsäkerhet som utgör en förutsättning för undantag.

Av en person som utför besiktningar eller beviljar godkännanden av fordon förutsätts inte ADR-körtillstånd, när personen i anslutning till besiktning eller godkännande på verksamhetsställets område förflyttar ett tomt, icke rengjort fordon som innehållit ett farligt ämne eller en sådan transportenhet, förutsatt att personen fått för sin uppgift lämplig utbildning.

10 §
Körtillståndsprov

Om inte Trafiksäkerhetsverket bestämmer något annat ska körtillståndsprovet avläggas vid verksamhetsstället för mottagaren av körtillståndsprov. Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsverket ta emot ett körtillståndsprov utomlands.

Examinanden ska visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter som krävs av en förare av fordon som transporterar farliga ämnen när det gäller transporter i fråga om vilka han eller hon har deltagit i utbildningen för att avlägga provet.

Mottagaren av körtillståndsprov ska försäkra sig om identiteten hos provdeltagarna. Examinanden ska ha med sig sitt kursintyg som bevis på att han eller hon har slutfört den utbildning som krävs. Mottagaren av körtillståndsprov ska övervaka proven. Mottagaren av körtillståndsprov ska vidta behövliga åtgärder för att förhindra missbruk. Provmaterialet ska bevaras. En representant för Trafiksäkerhetsverket har rätt att följa med körtillståndsprovet.

Mottagaren av körtillståndsprov ska kontrollera och godkänna den elektroniska hårdvara, utrustning och programvara som används i provet. Den hårdvara, utrustning och programvara som används i provet ska vara välfungerande och får inte möjliggöra missbruk. Trafiksäkerhetsverket gör upp en förteckning över de frågor som ska användas i körtillståndsproven. De som deltar i provet får endast besvara de frågor som ställs.

11 §
Beviljande av körtillstånd samt förfallet körtillstånd

ADR-körtillstånd och ändring av sådana körtillstånd söks vid verksamhetsstället för mottagaren av körtillståndsprov.

Körtillstånd beviljas den som högst sex månader tidigare blivit godkänd i körtillståndsprovet.

Körtillstånd är giltiga i fem år från den dag sökanden har blivit godkänd i körtillståndsprovet.

Körtillståndet förfaller och mottagaren av körtillståndsprovet kan förstöra ett beviljat körtillstånd, om körtillståndet inte har avhämtats inom ett år från det att ansökan om körtillstånd lämnades in. Sedan körtillståndet förfallit ska den som ansöker om körtillstånd på nytt lägga fram utredning om förutsättningarna för beviljande av körtillstånd.

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts eller stulits eller om uppgifterna i det har ändrats, kan tillståndshavaren beviljas ett dubblettexemplar av körtillståndet. Dubblettexemplaret beviljas för viss tid som löper ut samtidigt som giltighetstiden för det ursprungliga körtillståndet.

14 §
Temporärt körtillstånd

En mottagare av körtillståndsprov kan på begäran av den som ansöker om körtillstånd av särskilda skäl bevilja denne ett temporärt körtillstånd som är giltigt i högst en månad, om han eller hon uppfyller förutsättningarna för beviljande av körtillstånd och med godkänt resultat har avlagt körtillståndsprovet.


Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2017.

Kommissionens direktiv 2016/2309/EU (32016L2309); EUT L 345, 20.12.2016, s. 48

Helsingfors den 28 juni 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.