483/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med riksdagen beslut

ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2 § 9 punkten, sådan den lyder i lag 910/2011, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med


9) klassificeringssällskapsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, med senare ändringar,Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 23/2017
KoUB 7/2017
RSv 50/2017
Kommissionens direktiv 2014/111/EU (32014L0111); EUT L 366, 20.12.2014, s. 83

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.