476/2017

Helsinfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) 3 §,

ändras 11 § 1 och 2 mom., av dem 11 § 2 mom. sådant det lyder i lag 538/2010, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder i lagarna 538/2010 och 594/2012, ett nytt 3 mom., till 13 §, sådan den lyder i lagarna 594/2012 och 485/2014, ett nytt 4 mom., till lagen en ny 13 a och en ny 18 a § och till 19 § ett nytt 3 mom. som följer:

7 §
Stödansökan till Kommunikationsverket

En stödansökan till Kommunikationsverket ska göras senast den 31 december 2018.

11 §
Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är sådana som

1) har uppstått efter inlämnandet av stödansökan,

2) har uppstått av byggandet av ett kommunikationsnät som behövs för att tillhandahålla avancerade kommunikationstjänster, och

3) är nödvändiga för att tillhandahålla sådana abonnemang inom ett projektområde som levereras till användaren på den ort där användaren bor eller finns stadigvarande.

Stödberättigande kostnader är inte

1) kostnader för underhåll av kommunikationsnätet,

2) kostnader som hänför sig till den del av accessnätet som finns på högst etthundra meters avstånd från den ort där användaren bor eller finns stadigvarande,

3) kostnader i områden som sträcker sig etthundra meter från en sådan anslutningspunkt där det kan tillhandahållas avancerade kommunikationstjänster.


13 §
Särskilda villkor för betalning av stöd

Trots bestämmelserna i 2 mom. ska en ansökan om utbetalning av stöd göras hos Kommunikationsverket senast den 30 juni 2019.

13 a §
Ändring av Kommunikationsverkets beslut om betalning

Stödtagaren kan hos Kommunikationsverket ansöka om ändring av ett beslut om betalning, om maximibeloppet av annat offentligt stöd enligt lag har ändrats efter det att Kommunikationsverket fattade beslutet.

18 a §
Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning

På projekt i fråga om vilka landskapsförbundet har kungjort att offentligt stöd kan sökas tidigast den 15 juli 2017 tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmäna gruppundantagsförordningen).

19 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Lagens 4–6 och 6 a § är i kraft till utgången av 2018.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2017.

Den 3 § som gällde när denna lag trädde i kraft ska tillämpas på projekt i fråga om vilka landskapsförbundet innan lagen trädde i kraft har förklarat att offentligt stöd är ledigt att sökas. Lagens 11 § 1 och 2 mom. tillämpas inte på projekt i fråga om vilka landskapsförbundet innan lagen trädde i kraft har förklarat att stöd är ledigt att sökas.

RP 2/2017
KoUB 10/2017
RSv 59/2017

Helsinfors den 28 juni 2017

Republikens president
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.