464/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 2 § 7 punkten, 10 § 2 mom. 3 punkten, 11 § 2 mom. och 16 § 1 mom.,

av dem 2 § 7 punkten sådan den lyder i lag 192/2014, och

fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 192/2014, en ny 9 a- och en ny 9 b- punkt, till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1099/2014, ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 909/2006, 1419/2007 och 498/2016, en ny 7 a-punkt och till 19 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


7) stamregister handelsregistret, föreningsregistret, stiftelseregistret och registret över religionssamfund som förs av Patent- och registerstyrelsen samt arbetsgivarregistret, förskottsuppbördsregistret och registret över mervärdesskattskyldiga som förs av skatteförvaltningen, vilka samtliga anknyter till företags- och organisationsdatasystemet,


4 §
Uppgifter som skall lagras i företags- och organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet lagras i fråga om de registreringsskyldiga i tillämpliga delar också basuppgifter om


9 a) anmälan till och införande i föreningsregistret,

9 b) anmälan till och införande i registret över religionssamfund,


10 §
Etableringsanmälan

I etableringsanmälan skall följande uppgifter och handlingar lämnas:


3) i Patent- och registerstyrelsens del av blanketten sådana uppgifter som ska registreras i handelsregistret, föreningsregistret, stiftelseregistret och registret över religionssamfund och som inte har anmälts i grunddelen samt bilagor enligt verksamhetsform.

Trots 1 mom. och 2 mom. 3 punkten ska uppgifter om sådana sammanslutningars verkliga förmånstagare som avses i 3 § 1 mom. 1 och 4–6 punkten i handelsregisterlagen (129/1979), med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), och om utländska trusters verkliga förmånstagare anmälas elektroniskt på det sätt som föreskrivs i handelsregisterlagen.


11 §
Anmälan om ändring och nedläggning

Uppgifter om sådana sammanslutningars verkliga förmånstagare som avses i 3 § 1 mom. 1 och 4–6 punkten i handelsregisterlagen, med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag, samt om utländska trusters verkliga förmånstagare ska anmälas elektroniskt. När anmälan lämnas ska i övrigt iakttas bestämmelserna i 10 § 1 mom. om lämnande av etableringsanmälan.

14 §
Ansvaret för att anmälningarna görs

Ansvariga för att en anmälan till registret görs är


7 a) för ett religionssamfund de myndiga medlemmar i styrelsen som anmälts till registret över religionssamfund,


16 §
Utlämnande av uppgifter ur registret över företags- och organisationsnummer

Var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg över anteckningarna i registret över företags- och organisationsnummer. Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan uppgifter ur registret över företags- och organisationsnummer lämnas ut genom teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form.


19 §
Straffbestämmelser

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas på anmälan om en sammanslutnings verkliga förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), om utländska trusters verkliga förmånstagare enligt 1 kap. 6 § i den lagen och om uppgifter om aktieägare i aktiebolag och europabolag endast om den person som ansvarar för registeranmälan faktiskt har haft möjlighet att göra en elektronisk anmälan.Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016
FvUB 8/2017
RSv 57/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.