462/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i föreningslagen (503/1989) 47 § 2 mom., 48 § 1 och 2 mom. och 52 § 1 mom.,

sådana de lyder, 47 § 2 mom. i lag 685/1999, 48 § 1 mom. i lag 1098/2014 samt 48 § 2 mom. och 52 § 1 mom. i lag 497/2016,

fogas till 47 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 685/1999 och 1098/2014, ett nytt 3 mom. som följer:

47 §
Myndigheter

Var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg från föreningsregistret och de därtill hörande handlingarna. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får Patent- och registerstyrelsen lämna ut uppgifter om fysiska personers namn, födelsetid, hemkommun och medborgarskap i form av utskrifter, genom teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form eller göra dem allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät.

Uppgifter om personbeteckningens slutled och en utomlands bosatt fysisk persons hemadress lämnas ut ur föreningsregistret endast om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall ska uppgift om personens bosättningsland lämnas ut i stället för uppgift om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress. En förutsättning för att i föreningsregistret införda uppgifter om personbeteckningens slutled och om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress ska lämnas ut är att den som begär uppgifterna ger Patent- och registerstyrelsen en utredning om att uppgifterna skyddas på ändamålsenligt sätt.

48 §
Grundanmälan

Anmälan om registrering av en förening (grundanmälan) ska på det sätt som föreskrivs i 10 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) göras på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta ändamål.

I grundanmälan, till vilken stiftelseurkunden och föreningens stadgar ska fogas, ska anges fullständigt namn, personbeteckning, hemkommun och medborgarskap i fråga om föreningens styrelseordförande och namntecknare samt sådana eventuella begränsningar av namnteckningsrätten som avses i 36 § 3 mom. Om en person saknar finländsk personbeteckning anges födelsetiden. I fråga om utomlands bosatta personer anges hemadress i stället för hemkommun. Också alla andra styrelsemedlemmar får uppges i grundanmälan.


52 §
Ändringsanmälningar

En anmälan (ändringsanmälan) ska enligt 11 § i företags- och organisationsdatalagen göras till registret när en förenings stadgar har ändrats samt när styrelseordföranden, någon annan i registret antecknad styrelsemedlem eller en namntecknare har bytts ut. Vid stadgeändring ska de ändrade stadgarna fogas till anmälan. På upprättande och undertecknande av anmälan ska i övrigt till-lämpas vad som i 48 § föreskrivs om upprättande och undertecknande av grundanmälan. Ändringsanmälan får undertecknas också av en person som är bemyndigad av den som är ansvarig för att anmälningarna görs. Dessutom får den som har avgått från sin i föreningsregistret antecknade post eller vars i registret antecknade uppdrag har upphört själv göra anmälan om detta.Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om en anmälan till registret har blivit anhängig innan denna lag har trätt i kraft, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om en begäran om utlämnande av uppgifter görs efter det att denna lag har trätt i kraft och de uppgifter som ska lämnas ut finns i elektronisk form i registret ska dock 47 § 3 mom. tillämpas.

Vad som föreskrivs i 3 mom. ska tillämpas också på utlämnande av uppgift om hemadress för en i Finland bosatt fysisk person.

RP 228/2016
FvUB 8/2017
RSv 57/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.