442/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Statsrådets förordning om understöd som beviljas för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på understöd som beviljas för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest. Understöd beviljas inte för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i landskapet Åland.

2 §
Åtgärder som stöds

Understöd kan beviljas för uppsättande av stängsel av ståltrådsnät i anslutning till ett befintligt stängsel runt hägnet eller för att utrusta ett befintligt stängsel runt hägnet med elstängsel. Kraven på stängsel av ståltrådsnät och elstängsel finns i bilagan.

3 §
Allmänna villkor för understöd

Understödet betalas av medel i gårdsbrukets utvecklingsfond. En förutsättning för beviljande av understöd är att bevillningsfullmakt eller anslag har anvisats för ändamålet i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

Understödet beviljas som stöd av mindre betydelse i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och i enlighet med de villkor som föreskrivs i den förordningen.

Understöd beviljas inte om det projekt som är föremål för understöd har påbörjats innan ansökan om understöd har anhängiggjorts. Projektet ska ha genomförts i dess helhet senast den 31 december 2017.

4 §
Understödets belopp

Understöd beviljas högst för uppsättande av ett så långt stängsel som behövs runt ett kvadratiskt hägn vars yta är 1 500 kvadratmeter per svin i hägnet. Elstängsel som uppsätts på båda sidor om stängsel som redan finns runt hägnet betraktas då som ett stängsel.

Om uppsättande av stängsel sker så att ett ytterligare stängsel av ståltrådsnät sätts upp i anslutning till det befintliga stängslet runt hägnet är understödet 7,50 euro per löpmeter nytt stängsel av ståltrådsnät.

Om uppsättande av stängsel sker så att elstängsel sätts upp i eller i anslutning till det befintliga stängslet runt hägnet är understödet 5,30 euro per löpmeter befintligt stängsel i hägnet.

5 §
Ansökan om understöd

Understöd ska sökas senast den 30 september 2017 på en av Landsbygdsverket fastställd blankett hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum finns. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum ska understödet sökas hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område hägnet finns.

En genomförandeplan av vilken stängslets längd och dess tekniska egenskaper framgår ska fogas till ansökan om understöd.

6 §
Prioriteringsordning vid beviljande av understöd

Vid beviljande av understöd prioriteras sökande som håller svin för köttproduktion.

7 §
Betalning av understöd

En ansökan om utbetalning av understöd ska göras på en av Landsbygdsverket fastställd blankett hos den närings-, trafik- och miljöcentral som avgjort understödsansökan. Stödet betalas som engångsbetalning med längden på det uppsatta stängslet som grund, dock högst det beviljade beloppet. En ansökan om utbetalning av understöd får göras efter att projektet avslutats. Utbetalning ska sökas inom två månader efter utgången av fristen för uppsättande av stängsel. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att understödet betalas på basis av en ansökan som gjorts efter tidsfristen, om sökanden lägger fram vägande skäl till att ansökan försenats.

Närings-, trafik- och miljöcentralen sammanställer uppgifterna om understöd som den beviljat och ger in dem till Landsbygdsverket. Landsbygdsverket svarar för kontrollen och godkännandet av utgifterna och för den tekniska utbetalningen av understöden.

8 §
Bokföring

Stödmottagaren ska föra bok över de utgifter som uppsättande av stängsel orsakat samt över mängden och värdet av eget arbete och maskinarbete. Bokföringen ska ordnas så att bokföringen för den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

Helsingfors den 28 juni 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Jarno Virta

Bilaga

Krav på stängsel av ståltrådsnät

Stängsel av ståltrådsnät ska byggas i anslutning till och på minst två meters avstånd från det befintliga stängslet. Trådarna i ståltrådsnätet ska vara varmförzinkade. Zinklagret ska vara minst 30 mikrometer. Nätets totala höjd ska vara minst 200 centimeter. Nätets nedre kant ska vara insänkt i marken på minst 40 centimeters djup räknat från markytan. Ytan av rutorna i nätet får vara högst 115 kvadratcentimeter på området från nätets nedre kant till 150 centimeters höjd och i nätets övre kant högst 350 kvadratcentimeter. Trådarna i nätet ska ha en diameter på minst 3 millimeter.

Stolparna i nätet ska vara på högst fyra meters avstånd från varandra. Stolpar av trä ska ha en diameter på minst 100 millimeter. Stolparna ska vara behandlade mot röta. Stolpar av annat material ska till sin hållfasthet vara minst på motsvarande nivå.

Krav på elstängsel

På båda sidor om befintliga stängsel i hägnet ska det installeras elstängsel. Det elstängsel som installeras på utsidan av det befintliga stängslet ska ha fyra trådar. Det elstängsel som installeras på insidan av det befintliga stängslet ska ha minst två trådar.

Stängseltrådens draghållfasthet ska vara minst 450 kilogram. Stängelstrådar av metall ska ha en diameter på minst 2,5 millimeter. Elstängslets vågräta avstånd från stolpar i det befintliga stängslet i hägnet ska vara minst 150 millimeter mätt från stolpens yttre yta. Elstängslets lägsta tråd ska vara på cirka 20 centimeters höjd från marknivån och den högsta tråden får vara på högst 100 centimeters höjd från marknivån.

Elstängselaggregatets jordledning ska kopplas till det befintliga stängslet i hägnet, om det är av metallnät, och stängslet ska dessutom jordas med jämna avstånd. Dessutom ska den näst understa tråden i ett elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet kopplas till elstängselaggregatets jordledning. De övriga trådarna ska kopplas till elstängselaggregatets elledning.

Om det installeras stolpar för elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet, ska stolparna ha en diameter på minst 80 millimeter.

Elstängsel som byggs på ut- och insidan av befintliga stängsel i hägnet ska ha ett eget till elnätet kopplat elstängselaggregat vars största stöteffekt i det yttre elstängslet ska vara minst 6 joule. Om det inte är möjligt att koppla aggregatet till elnätet kan en batteridriven anordning användas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.