440/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2017

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2017 (1426/2016) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

Helsingfors den 28 juni 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Polisdirektör
Sanna Heikinheimo

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER
SKJUTVAPEN (POLISEN)
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar samt skjutförnödenhetstillstånd
Förvärvstillstånd, innehavstillstånd och privat tillverkningstillstånd 86 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 40 €
Innehavstillstånd som beviljats med stöd av ett av Polisstyrelsen beviljat för-värvstillstånd eller privat tillverkningstillstånd 43 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 40 €
Förvärvstillstånd eller privat tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret 31 €
Förvärvstillstånd till utomlands bosatt person 35 €
Parallelltillstånd, tillstånd för gassprayer, skjutförnödenhetstillstånd, förvärvs- och innehavstillstånd för gasvapen och privat tillverkningstillstånd för gasvapen 33 €
Vapenhanteringstillstånd 35 €
Anmälan om vapendelar eller effektiva luftvapen 27 €
Anmälan om införande av innehavstillstånd i registret minst 1 €/vapen 11 €
Överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på en sammanslutning eller stiftelse 52 €/1–10 vapen
Införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings eller stiftelses register 38 €/1–10 vapen
Godkännande som skytteinstruktör 60 €
Utbildning för skytteinstruktörer 30 €
Dubblettexemplar, övrigt tilläggstillstånd eller tilläggskort till samma typ av tillstånd som söks samtidigt, förnyande av innehavstillstånd eller ändring av godkännande som skytteinstruktör 29 €
Godkännande som vapenansvarig
Godkännande som vapenansvarig 60 €
Dubblettexemplar av godkännande som vapenansvarig 29 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen 26 €
Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen
(20 § 3 mom. i skjutvapenlagen (1/1998)) 88 €
Annan kontroll av förvaringslokaler 88 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke, överföringstillstånd, införseltillstånd eller samtycke 30 €
Europeiskt skjutvapenpass 64 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 29 €
Tilläggsblad till europeiskt skjutvapenpass 29 €
LOTTERIER OCH PENNINGINSAMLINGAR
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävling 31 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävling 29 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 29 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
(56 § i lotterilagen (1047/2001)) 31 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 63 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 26 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 69 €
Ändring av varulotteritillstånd 34 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 36 €
Varuvinstautomat
Tillstånd till varuvinstautomat 38 €
Ändring av tillstånd till varuvinstautomat 23 €
TRAFIK
Avstängning av väg
Tillstånd till avstängning av väg (51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen (182/1982)) 363 €
Beslut om tillfällig avstängning av väg (51 § 3 mom. i vägtrafikförordningen) 27 €
Utlåtande om sökandens lämplighet enligt 91 a § i körkortslagen 27 €
RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIERING AV PERSONER
Identitetskort
Identitetskort (inbegriper en avgift på 13,20 € som tillfaller Befolkningsregis-tercentralen (BRC)) 58 €
Identitetskort, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 13,20 €) 54 €
Identitetskort, gemensamt utfärdande (inbegriper BRC:s avgift 13,20 €) 52 €
Identitetskort, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 13,20 €) 48 €
Identitetskort för minderårig 40 €
Identitetskort för minderårig, elektronisk ansökan 36 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande 34 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan 30 €
Temporärt identitetskort 36 €
Begäran om upplåsning av kort (dessutom uttas BRC:s avgift på 10 €, om ett brev som innehåller PUK-koden beställs) 21 €
Avslagsbeslut 33 €
Identifiering av en person
(66 och 67 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009)), 17 § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) 47 €
Pass
Pass (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 52 €
Pass, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 48 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper BRC:s avgift 2,50 €) 26 €
Pass för personer som deltagit i Finlands Krig, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 2,50 €) 24 €
Provisoriskt pass (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 52 €
Snabbpass (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 71 €
Snabbpass, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 67 €
Expresspass (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 91 €
Expresspass, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 87 €
Tillfälligt pass 88 €
Sjömanspass 68 €
Sjömanspass, elektronisk ansökan 64 €
Avslagsbeslut 48 €
SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)
Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 134 €
Godkännande som ordningsvakt 46 €
Ändring av godkännande som ordningsvakt 36 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 36 €
Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 27 €
Tillsättande av ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsvä-sendet 186 €
Ändring av tillsättande av ordningsvakter 148 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 46 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 36 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 36 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som säkerhetskontrollör 64 €
Ändring av godkännande som säkerhetskontrollör 52 €
Väktare
Godkännande som väktare 46 €
Ändring av godkännande som väktare 36 €
Dubblettexemplar av väktarkort 36 €
Godkännande som tillfällig väktare 43 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 33 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 33 €
OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR SAMT ANMÄLNINGAR
Offentliga tillställningar
Behandling av en anmälan om offentlig tillställning 30 €
Behandling av en anmälan om anordnande av fyrverkeri 30 €
Anmälningar
Behandling av en anmälan som avses i 4 § i lagen om inkvarterings- och för-plägnadsverksamhet (308/2006) 37 €
Behandling av en anmälan som avses i 59 § i alkohollagen (1142/1994) 19 €
Behandling av en anmälan om utförande av sprängningsarbete 30 €
2. POLISSTYRELSENS PRESTATIONER
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen i Polisstyrelsens lokaler 17 €/vapen
Besiktning av skjutvapen (besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning, kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktnings-förrättarens förfogande och kunden har ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
Typbesiktning av patroner 800 €
Partibesiktning av patroner 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
Allmän inspektion av patronfabrik 2 700 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen 63 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 135 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 135 €
Kommersiellt förhandssamtycke 40 €
Kommersiellt införseltillstånd 63 €
Kommersiellt överföringstillstånd 40 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 40 €
Meddelande om en överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 32 €
Kommersiellt utförseltillstånd 135 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 135 €
Privat utförseltillstånd 105 €
Märkning av skjutvapen 10 €/vapen
Besiktning av deaktiverat vapen (i Polisstyrelsens lokaler) 26 €/vapen
Besiktning av deaktiverat vapen (besiktningarna utförs någon annanstans än i Polisstyrelsens lokaler) 400 €/ besiktning
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen 375 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 188 €
Beslut som fattas på grund av näringsidkarens ändringsanmälan 105 €
Prov för ansvarig person 150 €
Godkännande som ansvarig person 150 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut hos innehavare av nä-ringstillstånd i vapenbranschen:
Handel och förvaring 170 €
Handel (endast handel med patroner eller gassprayer) 85 €
Tillverkning 170 €
Reparation och modifiering
(tas inte ut om även tillstånd för tillverkning finns för samma verksamhetsställe) 85 €
 Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.
 Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört med näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare 240 €
Ändring av godkännande som vapensamlare 125 €
Beslut om vapensamlares rätt att föra register 90 €
Särskilt farliga skjutvapen
Tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 118 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 60 €
Privat tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 118 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 60 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 60 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 30 €
Skjutbana
Skjutbanetillstånd 400 €
Anmälan om småskalig skjutbana 170 €
Ändring av eller anmälan om banansvarig 40 €
Ändring av ordningsstadga 40 €
Annan ändring av skjutbanetillstånd 100 €
Annan ändring av anmälan om småskalig skjutbana 70 €
Kontroll av sportskyttecentrum 185 €
Sprängämnesprekursorer
Tillstånd för sprängämnesprekursorer 30 €
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävlingar 31 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävlingar 29 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 29 €
Bingo
Bingotillstånd 160 €
Ändring av bingotillstånd 43 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 43 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 300 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 100 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 300 €
Ändring av varulotteritillstånd 100 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 40 €
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen 375 €
Ändring av näringstillstånd för säkerhetsbranschen 188 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan 70 €
Beslut som fattas på grundval av ändringsanmälan 105 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som tas ut hos innehavare av tillstånd för bevakningsföretag eller av näringstillstånd för säkerhetsbranschen:
antalet väktare högst 5                       det huvudsakliga verksamhetsstället 180 €
verksamhetsställe 155 €
antalet väktare 6―10                      det huvudsakliga verksamhetsstället 230 €
verksamhetsställe 210 €
antalet väktare 11―50                      det huvudsakliga verksamhetsstället 300 €
verksamhetsställe 250 €
antalet väktare 51―200                     det huvudsakliga verksamhetsstället 400 €
verksamhetsställe 300 €
antalet väktare 201 eller fler                  det huvudsakliga verksamhetsstället 600 €
verksamhetsställe 450 €
 Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.
 Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisation senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av näringstillstånd för säkerhetsbranschen.
Godkännande som ansvarig föreståndare för innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen
Godkännande som ansvarig föreståndare, ställföreträdare för ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare 160 €
Ändring av godkännande 160 €
Utbildare av ordningsvakter
Godkännande som utbildare av ordningsvakter 160 €
Ändring av godkännande 130 €
Utbildare av väktare i användningen av maktmedel
Godkännande som utbildare i användningen av maktmedel eller skytteinstruktör 160 €
Ändring av godkännande 130 €
Polisstyrelsens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 45 €
3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER
Lydnadskontroll för hund
Lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 100 €
Lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 75 €
Omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 25 €
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel 1 255 €
Utbildning för vapeninstruktörer 2 555 €
Repetitionsutbildning för utbildare i användningen av maktmedel 550 €
Repetitionsutbildning för vapeninstruktörer 800 €
Utbildning för utbildare av ordningsvakter
Grundkurs för utbildare av ordningsvakter 855 €
Repetitionskurs för utbildare av ordningsvakter 450 €
Specialutbildning för inspektion av förvaringslokaler 1 150 €
4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER
Säkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning 57 €
Normal säkerhetsutredning 110 €
Omfattande säkerhetsutredning 245 €
Intyg över säkerhetsutredning av person 57 €
5. ANDRA PRESTATIONER
Annat beslut som ges på ansökan 33 €
Intyg som utfärdas på begäran 26 €
Annat beslut som fattas på grundval av anmälan 47 €
Kontrollpass 22 €
Förlängning av visum 30 €
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen (523/1999)
Utövande av rätten till insyn mer än en gång om året 68 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.