428/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 33 § och 34 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 24 d § som följer:

24 d §
Begäran om stöd gällande territorialövervakningen av militärmyndigheten i en annan stat

Bestämmelser om begärande av stöd av militärmyndigheten i en annan stat för territorialövervakningen finns i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd (418/2017) och i lagen om försvarsmakten (551/2007).

Försvarsmakten kan med stöd av ett beslut som avses i 1 mom. framställa en begäran om ett uppdrag hos militärmyndigheten i en annan stat eller vidta andra åtgärder som gäller verkställigheten av beslutet.

33 §
Användning av militära maktmedel

Försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet kan för att trygga Finlands territoriella integritet använda behövlig vapenmakt med krigsmateriel som är slagkraftigare än användningen av en militärpersons personliga vapen.

Beslut om användning av sådana maktmedel fattas av försvarsministeriet, om inte något annat följer av den behörighet som försvarsmaktens överbefälhavare har eller om något annat inte föreskrivs i 34 §.

34 §
Avvärjande av fientlig verksamhet

Försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet ska utan dröjsmål vidta alla behövliga åtgärder i syfte att avvärja fientlig verksamhet som medför direkt och allvarlig fara för rikets säkerhet. Då ska vid behov användas sådana i 33 § avsedda maktmedel som kan anses vara försvarliga med beaktande av hur farlig verksamheten är och övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen. Försvarsministeriet ska utan dröjsmål underrättas om att åtgärder vidtas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

RP 94/2016
FsUB 2/2017
RSv 56/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.