417/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

Denna lag innehåller bestämmelser om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (kompetenscentret). I kompetenscentrets verksamhet deltar de regeringar som undertecknat det samförståndsavtal om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot som ingicks den 11 april 2017, eller som senare har bjudits in att delta i centrets verksamhet.

Kompetenscentrets uppgift är att stödja de regeringar som deltar i komptenscentrets verksamhet i deras strävan att förbättra sin civila och militära prestationsförmåga och beredskap när det gäller att motverka hybridhot samt motståndskraften mot hybridhot, med särskilt fokus på säkerheten i Europa.

2 §
Rättslig ställning

Kompetenscentret är en offentligrättslig juridisk person. Det har rättskapacitet i Finland för utförandet av sina uppgifter och för sitt ändamål. På kompetenscentret tillämpas finsk lagstiftning, om inte något annat föreskrivs nedan.

Kompetenscentret får förvärva, äga och överlåta fast och lös egendom, ingå avtal och vara part i rättegångar. I Finland förs kompetenscentrets talan av centrets direktör.

Kompetenscentret har sitt säte i Helsingfors.

3 §
Kompetenscentrets organ och personal

Kompetenscentret har en direktion med en medlem från varje i 1 § 1 mom. avsedd part i samförståndsavtalet.

Kompetenscentret har en direktör, som leder centret och är underställd direktionen, samt ett behövligt antal övriga anställda.

4 §
Direktionens uppgifter

Kompetenscentrets direktion har till uppgift att

1) leda och övervaka kompetenscentrets verksamhet,

2) utnämna och avsätta kompetenscentrets direktör,

3) för direktionen välja en ordförande, som ska vara ordförande för direktionens möten, för en mandatperiod på tre år,

4) bestämma kompetenscentrets verksamhetsprinciper och godkänna centrets arbetsprogram,

5) godkänna de årliga deltagaravgifterna,

6) godkänna kompetenscentrets årliga budget och fastställa centrets bokslut på förslag av direktören,

7) svara för att övervakningen av kompetenscentrets medelsförvaltning och bokföring har ordnats på behörigt sätt,

8) godkänna kompetenscentrets verksamhetsberättelse,

9) godkänna en instruktion för kompetenscentret och fatta andra behövliga beslut samt ge anvisningar för att trygga centrets verksamhet.

5 §
Kompetenscentrets immunitet

Kompetenscentret ska i Finland åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden, om inte centret i ett enskilt fall uttryckligen har hävt sin immunitet. En hävning av immuniteten innefattar inte ett samtycke till åtgärder för verkställighet av en dom. En dom kan verkställas endast om samtycke till detta har lämnats separat.

Kompetenscentrets lokaler och egendom är, oberoende av var de finns eller vem som innehar dem, befriade från tvångsåtgärder i Finland, om inte kompetenscentret i ett enskilt fall uttryckligen har avstått från detta.

6 §
Kompetenscentrets lokaler

Kompetenscentrets lokaler är okränkbara och står under direkt tillsyn av direktören.

Direktören svarar för kompetenscentrets säkerhet i centrets lokaler. En tjänsteman eller en annan person som utövar offentlig makt i Finland har tillträde till kompetenscentrets lokaler för att utföra sina tjänsteuppdrag endast med direktörens eller en av direktören utsedd persons uttryckliga samtycke.

Om det inträffar en brand eller annan nödsituation som äventyrar personalens säkerhet eller kompetenscentrets lokaler och som kräver omedelbara åtgärder, har de behöriga myndigheterna dock rätt att vidta skäliga åtgärder för att skydda centrets personal och lokaler.

Behöriga finska myndigheter har också rätt att vidta skäliga åtgärder för att skydda kompetenscentrets lokaler mot intrång eller skada och för att förhindra att centrets frid störs eller att dess anseende kränks. Kompetenscentret och behöriga finska myndigheter samarbetar på ett ändamålsenligt sätt i frågor som gäller centrets säkerhet.

7 §
Arkivets okränkbarhet

Kompetenscentrets arkiv är okränkbart. Arkivet omfattar all den information, oavsett form, som tillhör eller innehas av kompetenscentret inom Finlands territorium.

8 §
Kommunikation

Inga sådana officiella meddelanden som är riktade till kompetenscentret eller dess personal eller som avsänts av kompetenscentret eller dess personal får förhandsgranskas, och ingrepp i meddelandenas integritet får inte göras genom tillsynsåtgärder eller andra åtgärder.

9 §
Skattefrihet

Kompetenscentret är befriat från alla direkta skatter.

Kompetenscentret är dock skyldigt att betala sådana avgifter av skattenatur som utgör faktiska avgifter för offentliga tjänster som centret anlitat, om det för tjänsterna tas ut avgift enligt en fast taxa baserad på tjänsternas omfattning och tjänsterna noggrant kan anges och specificeras.

10 §
Social trygghet

Kompetenscentrets direktör och centrets anställda omfattas inte av Finlands bosättningsbaserade eller arbetsbaserade sociala trygghet, om de omfattas av den utsändande statens eller organisationens system för social trygghet.

Om direktören eller en anställd vid kompetenscentret omfattas av finsk lagstiftning vid den tidpunkt då han eller hon inleder arbetet vid centret, ska han eller hon dock omfattas av det finländska systemet för social trygghet också under den tid arbetet vid centret varar.

Kompetenscentret och den utsändande staten eller organisationen ska avtala om arrangemang som hänför sig till direktörens och de anställdas sociala trygghet, om dessa inte omfattas av något system för social trygghet.

11 §
Immunitet för direktionsmedlemmarna och personalen

Medlemmarna i kompetenscentrets direktion samt centrets direktör och personal ska i Finland åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden i fråga om de muntliga och skriftliga utlåtanden de ger på grundval av sina uppgifter och de åtgärder de vidtar på grundval av sina uppgifter. De av kompetenscentrets anställda som inte är finska medborgare eller bosatta i Finland är dessutom befriade från alla allmänna nationella serviceskyldigheter i Finland.

Immuniteten enligt 1 mom. gäller emellertid inte en situation där en person som avses i det momentet har gjort sig skyldig till trafikbrott eller där det är fråga om skada som orsakats av ett motorfordon som ägs eller körs av en sådan person.

Privilegier och immunitet enligt denna lag beviljas i enlighet med kompetenscentrets intresse och inte för de berörda personernas eget intresse. Den regering som en direktionsmedlem representerar har rätt att häva direktionsmedlemmens immunitet mot rättsliga förfaranden, om den anser att immuniteten skulle skada rättskipningen och immuniteten kan hävas utan att detta är till skada för kompetenscentrets intressen. Direktionens ordförande har rätt att häva immuniteten för direktören och direktören rätt att häva immuniteten för personalen.

En hävning av immuniteten enligt 3 mom. innefattar inte ett samtycke till verkställigheten av en dom. En dom kan verkställas endast om samtycke till detta har lämnats separat.

12 §
Finansiering av verksamheten

Kompetenscentrets verksamhet finansieras med årliga, av direktionen godkända deltagaravgifter från de länder som deltar i verksamheten och med frivilliga finansiella bidrag.

Inom ramen för det anslag som årligen anvisas i statsbudgeten betalar finska staten en deltagaravgift till kompetenscentret samt ett finansiellt bidrag som inkluderar centrets nödvändiga lokalkostnader och underhållskostnaderna för lokalerna som en särskilt angiven post.

13 §
Bokföring och bokslut

Kompetenscentret är bokföringsskyldigt. På kompetenscentrets bokföring och bokslut tillämpas det som i bokföringslagen (1336/1997) föreskrivs om bokföring och bokslut.

Kompetenscentrets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Kompetenscentret ska upprätta ett bokslut för varje räkenskapsperiod före utgången av mars månad. Bokslutet undertecknas av kompetenscentrets direktion och direktör.

14 §
Revision

Kompetenscentrets revisor ska vara en i revisionslagen (1141/2015) avsedd CGR-revisor eller en sådan revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor ska vara CGR-revisor.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

RP 59/2017
FvUB 10/2017
RSv 73/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.