408/2017

Helsingfors den 26 juni 2017

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

upphävs i arbets- och näringsministeriet arbetsordning (1750/2015) 19 § 2 mom., och

ändras 2, 4, 6, 11, 30, 34, 37, 43 och 51 §, av dem  11 och 51 § sådana de lyder i förordning 345/2016, som följer:

2 §
Godkännande av arbetsordningen

Innan näringsministern på föredragning av kanslichefen fattar beslut om arbetsordningen eller en ändring av den, ska arbetsministern och bostads-, energi- och miljöministern godkänna arbetsordningen för sitt ansvarsområdes del. Innan beslut angående förslaget fattas ska också ministeriets enheter och avdelningar samt personalorganisationerna höras.

4 §
Styrnings- och ledningsprinciper

Ministrarna leder verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet och biträds av kanslichefen, koncernstyrningsenheten samt av ministeriets ledningsgrupp.

Vid ministeriet finns dessutom en tjänstemannaledningsgrupp samt vid behov tidsbundna lednings- och samarbetsgrupper, om vilkas sammansättning och uppgifter bestäms i de beslut genom vilka grupperna tillsätts. Det kan finnas en särskild stab som är underställd kanslichefen.

6 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp biträder ministrarna vid beredningen av strategiska frågor och riktlinjer som berör ministeriet och förvaltningsområdet, samordningen av verksamheten samt vid beredningen av operativa ärenden som är av stor betydelse och principiell natur.

Ledningsgruppen har till uppgift att sörja för styrningen av ministeriet och förvaltningsområdet, så att de uppsatta målen nås genom iakttagande av gemensamma strategier och verksamhetsprinciper.

Ministeriets ledningsgrupp behandlar vittsyftande och principiellt viktiga mål, riktlinjer och utvecklingsprojekt som gäller ministeriet och förvaltningsområdet, strategibaserade frågor som gäller prognostisering samt analys av verksamhetsmiljön, ram- och budgetfrågor samt andra frågor som ministern eller kanslichefen bestämmer.

Till ledningsgruppen hör ministrarna, kanslichefen, understatssekreteraren, avdelningscheferna samt andra tjänstemän som ministrarna särskilt förordnat. Ekonomidirektören, personal- och förvaltningsdirektören och kommunikationsdirektören deltar i mötena.

Ordförande för ledningsgruppen är näringsministern och vice ordförande är arbetsministern. Sekreterare är en av kanslichefen förordnad tjänsteman.

11 §
Utarbetande och fastställande av ställningstagandet till bokslut

För närings-, trafik- och miljöcentralernas del och för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentrets del utarbetas det ämbetsverks- och inrättningsspecifika ställningstagandet till bokslutet av företags- och regionavdelningen och för andra ämbetsverks och inrättningars del av den ansvariga avdelningen.

Koncernstyrningsenheten utarbetar ställningstagandet till bokslutet på ministerienivå. Det undertecknas av ministrarna.

30 §
Att föredra ett ärende för ministern

Innan ett ärende föredras för ministern ska föredragandena lämna handlingarna till de verksamhetsenhetschefer som är deras chefer samt för kanslichefen för påseende.

Om ett ärende hör till flera ministrars ansvarsområde, ska det, innan ärendet föredras för den minister som ska avgöra ärendet, utredas om den minister som inte avgör ärendet godkänner beslutsförslaget till den del ärendet faller inom hans eller hennes ansvarsområde.

34 §
Ärenden som avgörs av ministrarna

Ministrarna avgör för sitt ansvarsområdes del de ärenden i vilka beslut ska fattas vid ministeriet, om inte beslutanderätten i denna arbetsordning har delegerats till ministeriets tjänstemän.

Ministern avgör ett ärende inom sitt ansvarsområde som en tjänsteman annars skulle få avgöra, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande eller om ett utlåtande om ärendet ska inhämtas av statsrådets finansutskott.

37 §
Ärenden som avgörs av en avdelningschef, enhetschef eller av en av denne förordnad tjänsteman

Avdelningschefer, enhetschefer eller av dem förordnade tjänstemän avgör ärenden som gäller

1) givande av utlåtande, avgörande om klagomål samt givande av anvisningar i frågor som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde,

2) fördelning av anslag som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde eller har ställts till dess förfogande, fattande av ett utgiftsbeslut och godkännande av de utgifter som dessa föranleder upp till 500 000 euro,

3) godkännande av de inkomster som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde,

4) placering av verksamhetsenhetens personal vid grupper och ansvarsområden.

Den begränsning i euro som avses i 1 mom. 2 punkten gäller dock inte fördelning av anslag och befogenheter, fattande av utgiftsbeslut eller godkännande av utgifter i följande fall:

1) landskapsutvecklingspengar,

2) anslaget för införande av regionala innovationer och försök,

3) medlen för strukturfondsprogram,

4) medlen för Finlands SMF-företagsinitiativprogram,

5) stödjande av företags investerings- och utvecklingsprojekt,

6) regionalt transportstöd,

7) sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder,

8) överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte,

9) ersättningar som betalas till kommuner med stöd av lagen om främjande av integration.

Chefen för en verksamhetsenhet får dessutom godkänna en ändring av ringa betydelse i ett utgiftsbeslut där beloppet av utgifter överskrider beloppet enligt 1 mom. 2 punkten, om ändringen inte har någon väsentlig inverkan på sakinnehållet i beslutet.

43 §
Ärenden som avgörs av chefen för personal- och förvaltningsenheten

Den direktör som är chef för personal- och förvaltningsenheten eller en av denne förordnad tjänsteman avgör ärenden som gäller

1) det avtal om anställningsvillkoren som avses i 44 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

2) tillstånd till bisyssla för tjänstemän vid ministeriet,

3) tjänstebenämningarna vid ministeriet, grundande och indragning av tjänster, löner, arvoden och ersättningar till ministeriets personal samt godkännande av löneutgifterna,

4) arbetsrotation och avtal om distansarbete för ministeriets personal,

5) ministeriets interna förvaltning och ordning, om inte ärendet ska avgöras av kanslichefen,

6) godkännande av representationsutgifter för ministrarna, kanslichefen, understatssekreteraren, avdelningscheferna, enhetscheferna, ekonomidirektören, riksförlikningsmannen och samarbetsombudsmannen,

7) tillstånd till bisysslor för chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet,

8) betalningsrörelse- och bokföringsuppgifter som hör till ministeriet i egenskap av bokföringsenhet,

9) betalning av utgifter som gäller ett tidigare år av anslaget för pågående budgetår som är avsett för motsvarande ändamål,

10) uppgifter som attesterande myndighet för strukturfondernas operativa program (programperioderna 2007–2013 och 2014–2020), Europeiska globaliseringsfonden, fonden för dem som har det sämst ställt samt för Finlands SMF-företagsinitiativprogram,

11) beslut om utlämnande av en handling i enlighet med 14 och 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

12) lämnandet av personuppgifter i enlighet med 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ur arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

51 §
Förordnanden om tjänsteresor och utbildning

Ministern utfärdar ett permanent förordnande om inrikes tjänsteresor för kanslichefen, understatssekreteraren och avdelningscheferna.

Personal- och förvaltningsdirektören eller en av denne förordnad tjänsteman utfärdar förordnande om utrikes tjänsteresor för kanslichefen och avdelningscheferna samt förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor för enhetscheferna, riksförlikningsmannen, samarbetsombudsmannen och specialmedarbetarna.

Ekonomidirektören utfärdar ett förordnande om utrikes tjänsteresor för understatssekreteraren och ett förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor för personal- och förvaltningsdirektören.

Avdelningschefen eller en av denne förordnad tjänsteman, enhetschefen eller en av denne förordnad tjänsteman, gruppchefen, chefen för ett ansvarsområde, riksförlikningsmannen och samarbetsombudsmannen utfärdar förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor för de tjänstemän som är underställda dem.

För andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän kan något permanent förordnande om tjänsteresor inte ges.

Vad som ovan har bestämts om förordnanden om tjänsteresor ska även iakttas vid förordnanden om utbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

Helsingfors den 26 juni 2017

Näringsminister
Mika Lintilä

Kanslichef
Jari Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.