403/2017

Helsingfors den 21 juni 2017

Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 16 § i lagen om taxitrafik (217/2007) och 2 kap. 15 § 2 punkten i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan punkten lyder i lag 561/2008:

1 §
Grundavgift

Den grundavgift som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken får uppgå till högst 5,36 euro, om transporten börjar en vardag mellan klockan 6 och 20. Högst 5,36 euro får tas ut också för transporter som börjar mellan klockan 6 och 16 lördagar, dagarna före de i 4 kap. 3 § i kyrkolagen (1054/1993) angivna högtidsdagarna och dagarna före första maj och självständighetsdagen. Andra tider och när dagen före en helg infaller på en söndag är grundavgiften högst 8,18 euro.

2 §
Avgift baserad på körsträckans längd

Den avgift baserad på körsträckans längd som bestäms enligt färdsträckan och antalet passagerare indelas i fyra taxeklasser på följande sätt:

Taxa I: (1 eller 2 personer)………… 1,45 €/km
Taxa II: (3 eller 4 personer)………… 1,74 €/km
Taxa III: (5 eller 6 personer)………… 1,88 €/km
Taxa IV: (mer än 6 personer)………... 2,03 €/km

Vid valet av taxeklass räknas två barn under 12 år som en person.

Om det för transport av en passagerare behövs en bil med lämplig bårutrustning, bestäms avgiften baserad på körsträckans längd enligt taxa III om bilen och dess utrustning uppfyller de särskilda krav på bårbilar som anges i Trafiksäkerhetsverkets rekommendation av den 1 juli 2016 (TRAFI/242411/03.04.03.00/2016).

3 §
Väntetidsavgift

För väntetid får det tas ut högst 42,76 euro per timme i väntetidsavgift.

Väntetidsavgift får tas ut

1) i stället för avgift baserad på körsträckans längd, om körningen till följd av trafikstockning eller annan liknande orsak är så långsam att väntetidsavgiften blir större än avgiften baserad på körsträckans längd,

2) när taxiföraren på den plats dit taxibilen beställts väntar på en kund som är försenad eller på något annat ställe väntar på en kund som avlägsnat sig ur fordonet under transporten.

4 §
Tilläggsavgifter

För transporter får följande tilläggsavgifter tas ut:

1) högst 6,45 euro i förbeställningsavgift, när transporten har beställts minst 30 minuter före den avgångstid som kunden uppgett,

2) högst 2,27 euro i flygplatstillägg, om taxibilen måste betala en avgift för styrning och kontroll av taxitrafiken för att på flygplatsen komma in på passagerarterminalområdet för att hämta kunden,

3) i assistanstillägg

a) högst 14,27 euro, om kunden behöver assistans från avhämtningsplatsen till bilen eller från bilen in vid transportens ändpunkt och det för transporten behövs en bil som uppfyller kraven på fordonets tillgänglighet enligt 2 § 6 punkten i lagen om taxitrafik (217/2007),

b) högst 28,55 euro, om kunden behöver sådan assistans och transport som avses i underpunkt a och kunden dessutom dras med handkraft eller med en särskild CE-märkt trappklättrare i byggnadens trappuppgång, eller

c) högst 26,55 euro, om kunden assisteras med bår och det för transporten behövs en taxibil med bårutrustning och taxibilen uppfyller kraven i den rekommendation som nämns i 2 § 3 mom.

4) högst 2,54 euro i godstransporttillägg för transport av stora föremål och husdjur.

Sådan förbeställningsavgift som avses i 1 mom. 1 punkten får dock inte tas ut för

1) transporter som avses i 9 § i socialvårdsförordningen (607/1983),

2) transporter som avses i 4–6 § i förordningen om service och stöd på grund av handikapp (759/1987),

3) transporter som avses i 39 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977),

4) transporter som avses i 4 kap. 1–5 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004),

5) transporter som avses i 15 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), eller

6) transporter som avses i 61 § i folkpensionslagen (568/2007).

Sådant godstransporttillägg som avses i 1 mom. 4 punkten får dock inte tas ut för passagerarens bagage av normal storlek eller för en rörelsehindrad passagerares rullstol, rollator eller ledar- eller assistenthund eller andra nödvändiga hjälpmedel.

5 §
Prisinformation

De priser som anges i denna förordning innehåller inte mervärdesskatt.

Innan det avtalas om resan ska konsumenten informeras om taxiresans totalpris inklusive skatt eller, om ett exakt pris inte kan anges i förväg, grunderna för prissättningen inklusive skatt.

6 §
Taxameter

Taxiresans pris bestäms med hjälp av taxametern, om inte föraren kommit överens med kunden om något annat pris än de maximipriser som föreskrivs i denna förordning. Om taxametern är i olag eller om plomberingen har brutits, ska ett maximipris som beräknas enligt grundavgiften och körsträckans längd iakttas.

7 §
Område där grundavgift tillämpas

Det område där grundavgift tillämpas bestäms av en sammanslutning som företräder majoriteten av innehavarna av taxitillstånd på stationsplatsen, är bindande för alla åkare i området och utgörs av en cirkel med en radie på 2,5 kilometer runt en taxistation eller, om en sådan inte finns, runt bilens jourplats.

Området där grundavgift tillämpas kan också vara större.

8 §
Användning av taxameter inom ett område där grundavgift tillämpas

Inom ett område där grundavgift tillämpas får det för körning till kunden inte tas ut mer av kunden än en grundavgift enligt 1 §.

Inom ett område där grundavgift tillämpas ska taxametern ställas in på den taxa som motsvarar antalet passagerare när bilen står till passagerarens eller passagerarnas förfogande. Om det är fråga om en förbeställning får taxametern dock slås på först vid den avgångstid som kunden meddelat vid beställningen.

9 §
Användning av taxameter utanför ett område där grundavgift tillämpas

Om en kund beställer en taxibil till en plats utanför det område där grundavgift tillämpas, ska taxametern slås på enligt taxa I när taxibilen är vid gränsen för det område där grundavgiften tillämpas. Om den avhämtade kunden transporteras längs samma rutt tillbaka in på det område där grundavgift tillämpas eller vidare via detta område ska taxametern stå i ett sådant läge att avgift inte tas ut ända fram till gränsen för området. Därefter får taxametern ställas in på en taxa enligt antal passagerare för den återstående transporten. Om passagerarna är fler än två får föraren nollställa taxametern och använda taxan enligt antalet passagerare under hela återresan.

Om en kund stiger in i taxibilen inom ett område där grundavgift tillämpas och resan sträcker sig utanför det område där grundavgift tillämpas och därifrån längs samma rutt tillbaka in på det område där grundavgift tillämpas, ska taxametern utanför området där grundavgift tillämpas hållas på en avgift som baserar sig på körsträckans längd endast under en resa i en riktning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken (570/2016).

Helsingfors den 21 juni 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Laura Eiro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.