396/2017

Helsingfors den 19 juni 2017

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 2, 7, 8 och 10 §,

sådana de lyder, 2 § i förordningarna 209/2016 och 184/2017, 7 § i förordningarna 1253/2014 och 184/2017, 8 § i förordningarna 78/2013, 1030/2014 och 1253/2014 och 10 § i förordning 209/2016, samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Vid ministeriet finns följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen,

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen,

4) finansmarknadsavdelningen,

5) personal- och förvaltningspolitiska avdelningen,

6) kommun- och regionförvaltningsavdelningen,

7) informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT),

8) utvecklings- och förvaltningsfunktionen.

Finansmarknadsavdelningen är direkt underställd understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT) är direkt underställda understatssekreteraren för förvaltningspolitik.

Dessutom finns vid ministeriet en finanscontrollerfunktion. Vid personal- och förvaltningspolitiska avdelningen finns statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk), som är direkt underställd statssekreteraren såsom kanslichef.

Stabsorgan för ministeriets ledning är EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden, som är direkt underställa understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Statssekreteraren som kanslichef tillsätter befattningen som överdirektör, som är underställd ledningen. Statssekreteraren som kanslichef kan separat tillsätta även andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer.

Vad som i denna arbetsordning sägs om avdelningar, gäller utöver de i 1 mom. nämnda verksamhetsenheterna i tillämpliga delar även de i 3 mom. nämnda funktionerna och de i 4 mom. avsedda stabsorganen.

7 §
Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen

Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen bereder ärenden som gäller

1) statens personalpolitik samt åtgärder för att främja förändringar i statsförvaltningens verksamhet och arbetssätt,

2) utveckling av styrningen av statsförvaltningen och statens koncernpolitik,

3) åtgärder som främjar produktivitet och effektivitet inom statsförvaltningen,

4) de statsanställdas rättsliga ställning,

5) strategisk personalutveckling, personalledning, personalens deltagande och arbetsmiljön,

6) verksamhets- och ekonomiplanering samt propositionen om statsbudgeten och tillämpning av budgeten när det gäller personalutgifterna,

7) bevakning av statens pensionssystem och i samarbete med finansmarknadsavdelningen ärenden som gäller Statens pensionsfond, ifall de är personalpolitiskt betydelsefulla,

8) informationshanteringen inom statens personaladministration,

9) främjande av god förvaltning och medborgarinflytande,

10) administrativa bestämmelser som gäller Statskontoret, uppgifter och resultatstyrning som gäller den administrativa styrningen av Statskontoret samt ersättningar och förmåner som Statskontoret beviljat,

11) uppgifterna för och resultatstyrningen av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,

12) styrningen av HAUS kehittämiskeskus Oy,

13) statens husbyggnadsverksamhet, fastighetsförmögenhet, ämbetslokaler samt Senatfastigheter,

14) statens upphandlingsverksamhet och aktiebolaget Hansel,

15) Jubileumsfonden för Finlands självständighet,

16) utvecklingen av offentliga servicesystem samt utvärderingen av kvalitetskontrollen och den verksamhetsmässiga effektiviteten hos dem,

17) styrningen av det funktionella utvecklandet av Statskontorets Medborgarrådgivning och Suomi.fi -tjänster i samarbete med informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen,

18) den allmänna utvecklingen av den offentliga förvaltningen samt utvecklingen av statsförvaltningens strukturer, styrningssystem och verksamhet,

19) områdesindelningarna inom den statliga region- och lokalförvaltningen och samordningen av dem,

20) koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statliga funktioner,

21) regionförvaltningsverkens och magistraternas uppgifter och resultatstyrningen av dem.

7 a §
Statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk)

I anslutning till personal- och förvaltningspolitiska avdelningen finns statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk). Statens arbetsgivarfunktion bereder ärenden som gäller

1) statens arbetsgivarpolitik,

2) bevakning av statens intressen som förhandlingsmyndighet i inkomst- och arbetsmarknadspolitiken och i det samhälleliga beslutsfattandet när det gäller arbetslivsfrågor,

3) de statsanställdas anställningsvillkor och grunder för förhandlings- och avtalssystemet och kostnaderna av dem,

4) främjande av statens arbetsgivarkommunikation,

5) informationshantering inom statens verksamhet som arbetsgivare,

6) statens pensionsförmåner till den del de hör till arbetsmarknadspolitiken.

8 §
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen bereder ärenden som gäller

1) utvecklandet av det kommunala självstyret,

2) kommunernas förvaltning,

3) kommunindelningen och kommunala samarbetet,

4) allmän utveckling och förutseende av kommunernas verksamhet och ekonomi samt kommunekonomiprogrammet,

5) kommunernas statsandelar som hör till ministeriets förvaltningsområde och statsandelssystemet,

6) förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna,

7) utvecklandet och utvärderingen av kommunal service,

8) de kommunanställdas anställningsskydd,

9) Kommunala arbetsmarknadsverket och Kommunernas garanticentral,

10) tillsyn över och finansiering av det kommunala pensionssystemet.

10 §
Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT)

Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen bereder ärenden som gäller

1) den allmänna utvecklingen och styrningen av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen,

2) utvecklingen av interoperabiliteten mellan den offentliga förvaltningens gemensamma data, tjänster och informationstekniska system,

3) styrningen av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster,

4) styrningen av och tillsynen över säkerhetsnätets verksamhet och tjänsteproduktionen för säkerhetsnätet,

5) styrning av de gemensamma stödtjänsterna för den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster och förvaltning samt av tjänsteproduktionen,

6) uppgifterna vid Befolkningsregistercentralen, Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och Statskontorets digitaliseringsteam och resultatstyrningen av dessa samt folkbokföringen,

7) den allmänna styrningen av aktionsberedskapen, beredskapen och säkerheten i den offentliga förvaltningens informationshantering och i ovannämnda tjänster och tjänsteproduktion inom den offentliga förvaltningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

Helsingfors den 19 juni 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.