392/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen (1054/1993) 2 kap. 3 § 1 mom., 19 kap. 11 § samt 23 kap. 16 och 17 §,

sådana de lyder, 2 kap. 3 § 1 mom. i lag 1274/2003 samt 19 kap. 11 § och 23 kap. 16 och 17 § i lag 414/2014, som följer:

2 kap.

Kyrkolagen och andra författningar som gäller kyrkan

3 §
Valordning för kyrkan och publiceringen av författningar

Kyrkomötet utfärdar en valordning för kyrkan, som innehåller närmare bestämmelser om församlingsval, om val av ombud till kyrkomötet och av medlemmar i stiftsfullmäktige och om val av biskop, präst, domkapitlets prästassessor och lekmannamedlem.


19 kap.

Domkapitlet

11 §
Kontraktsprosten

Biskopen och domkapitlet biträds i prosteriets förvaltning av kontraktsprosten, som domkapitlet utnämner för fyra år i sänder bland kyrkoherdarna i prosteriets församlingar.

23 kap.

Förtroendevalda och val

16 §
Biskopsval och rösträtt

Val av biskop sker med slutna sedlar. Samtliga röstberättigade får rösta på en präst som är uppställd som kandidat.

Röstberättigade vid biskopsval är

1) stiftets präster,

2) stiftets lektorer,

3) de lekmannamedlemmar som har valts till stiftsfullmäktige, de lekmannaombud som har utsetts till kyrkomötet och den lekmannamedlem som har utsetts till kyrkostyrelsen från stiftet,

4) i valet av biskop i Uleåborgs stift det sameombud till kyrkomötet som sametinget utsett,

5) lekmannaelektorerna i stiftets församlingar,

6) domkapitlets lagfarne assessor och lekmannamedlem.

Lekmannamedlemmarna i församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd utser så många lekmannaelektorer att det finns lika många sådana lekmannaelektorer som avses i 2 mom. 3–6 punkten som röstberättigade präster och lektorer sammanlagt.

Röstberättigade vid val av ärkebiskop är dessutom de ombud till kyrkomötet som utsetts från de övriga stiften och det ombud som sametinget har utsett till kyrkomötet samt medlemmarna av stiftsfullmäktige, domkapitlen och kyrkostyrelsen. När valresultatet räknas ska vikten minskas i fråga om de röster som avges av de röstberättigade i ärkestiftet enligt 2 mom. i enlighet med vad som närmare föreskrivs i valordningen för kyrkan.

17 §
Rösträtt vid val av prästassessor

Röstberättigade i valet av domkapitlets prästassessor är stiftets präster och lektorer.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

Mandatperioden för den som innehade en tjänst som kontraktsprost när denna lag trädde i kraft fortgår till utgången av den tidsperiod för vilken han eller hon har utnämnts.

RP 26/2017
FvUB 7/2017
RSv 45/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.