371/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av lagen om Utbildningsstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Utbildningsstyrelsen (564/2016) 3 § och

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

3 §
Direktion

Utbildningsstyrelsen har en av statsrådet tillsatt direktion som har i uppgift att

1) godkänna strategier som hänför sig till ämbetsverkets verksamhetsområde samt avgöra andra för verksamheten principiellt viktiga ärenden,

2) godkänna riktlinjerna för ämbetsverkets verksamhet och ekonomi,

3) godkänna och underteckna ämbetsverkets bokslut.

Direktionen ska höras om grunderna för läroplaner, för examina, för handledande utbildningar och för planen för småbarnspedagogik samt om ämbetsverkets arbetsordning och utnämningen av direktörer.

Bestämmelser om direktionens sammansättning, tillsättande av direktionen och beslutsfattandet i direktionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 a §
Utbildningsstyrelsens fristående enheter

Vid Utbildningsstyrelsen finns som fristående enheter Nationella centret för utbildningsutvärdering som avses i 1 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013) och kansliet för studentexamensnämnden som avses i 18 b § i gymnasielagen (629/1998).

Utvärderingscentrets direktör fastställer fördelningen av centrets arbetsuppgifter efter att ha hört det utvärderingsråd som avses i 4 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering. Generalsekreteraren för kansliet fastställer fördelningen av kansliets arbetsuppgifter efter att ha hört studentexamensnämnden.

Chefen för en fristående enhet utnämner eller anställer personalen vid enheten.

Bestämmelser om uppgifterna för en fristående enhet utfärdas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Bestämmelser om ställningen för den personal i tjänsteförhållande som finns vid Nationella centret för utbildningsutvärdering och studentexamensnämndens kansli och om överföringen av personalen till de fristående enheterna vid Utbildningsstyrelsen finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).

De ärenden som är anhängiga vid Nationella centret för utbildningsutvärdering och studentexamensnämndens kansli överförs till de motsvarande fristående enheterna vid ikraftträdandet av denna lag. På de fristående enheterna och Utbildningsstyrelsen övergår vid samma tidpunkt också avtal, med undantag för ämbetsverkens specifika tjänste- och arbetskollektivavtal, och förbindelser och de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa.

Utbildningsstyrelsen ska i samarbete med Nationella centret för utbildningsutvärdering och studentexamensnämndens kansli utarbeta en arbetsordning och ordna förvaltningstjänsterna och andra stödtjänster så att de fristående enheterna kan inleda verksamheten vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 31/2017
KuUB 4/2017
RSv 49/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.