364/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av konkurslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkurslagen (120/2004) 1 kap. 2 § 2 mom., 3 kap. 2 § och 6 § 1 mom., 7 kap. 1 § 1 mom. och 12 § 1 mom., 12 kap. 5 § 2 mom., 14 § 2 mom. och 17 §, 14 kap. 5 § 1 mom., 15 kap. 8 §, 22 kap. och 23 kap. 2 § 2 mom. samt

fogas till 23 kap. en ny 3 § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Lagens tillämpning

Om ett ärende har sådan anknytning till en annan medlemsstat som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden, och den förordningen tillämpas på medlemsstaten i fråga, ska den förordningen tillämpas i stället för denna lag.


3 kap.

Rättsverkningarna av att en konkurs börjar

2 §
Godtrosskydd

En rättshandling som gäldenären företar beträffande egendom som ingår i konkursboet är inte bindande för konkursboet. Rättshandlingen binder dock konkursboet om gäldenären har företagit rättshandlingen innan en anteckning om att konkursen har börjat fördes in i det register över konkursärenden som avses i 22 kap. 1 § och den andra parten inte visste eller borde ha vetat att gäldenären inte hade rätt att råda över sin egendom. I sådana fall har konkursboet dock rätt att vägra lämna ut egendom eller att yrka att egendomen ska återlämnas mot att boet ersätter den andra parten för det vederlag som denne har betalat och de behövliga kostnader som slutförandet av rättshandlingen har förorsakat denna andra part.

En uppsägning eller någon annan motsvarande handling som företas av eller mot gäldenären efter att uppgiften om att konkursen har börjat har förts in i registret över konkursärenden är bindande för konkursboet, om inte

1) den andra parten visste eller borde ha vetat att gäldenären inte hade rätt att företa handlingen eller att handlingen inte fick riktas mot gäldenären, och

2) det måste anses uppenbart oskäligt att handlingen inte vore bindande för konkursboet.

En betalning till gäldenären efter att konkursen har börjat är giltig, utom när betalaren visste eller borde ha vetat att gäldenären inte hade rätt att ta emot betalningen. Om betalningen har skett innan uppgiften om att konkursen har börjat fördes in i registret över konkursärenden, anses betalaren ha varit i god tro, om inte något annat visas. Om betalningen har skett efter det att uppgiften fördes in i registret, anses betalaren inte ha varit i god tro, om inte något annat visas.

6 §
Rätt att fortsätta separat verkställighet

Om egendom som ingår i konkursboet har utmätts innan konkursen började, ska verkställigheten avbrytas samt den utmätta egendomen och de penningmedel som eventuellt har influtit överlämnas till konkursboet, om inte konkursboet yrkar att verkställigheten ska fortsättas för konkursboets räkning. Om en annons om försäljning av den utmätta egendomen har publicerats innan konkursen har börjat, kan verkställigheten avbrytas endast om konkursboet begär det. Konkursboet svarar för verkställighetskostnaderna, om verkställigheten fortsätter på konkursboets begäran eller om en försäljning som redan utannonserats inställs.


7 kap.

Förfarandet i domstol

1 §
Internationell behörighet

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden finns det bestämmelser om finska domstolars behörighet i frågor som gäller försättande av en gäldenär i konkurs, när platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns i Finland eller i någon annan sådan medlemsstat i Europeiska unionen på vilken den förordningen tillämpas.


12 §
Beslutet att försätta gäldenären i konkurs

I beslutet att försätta gäldenären i konkurs ska det antecknas klockslaget när beslutet meddelades eller avkunnades samt dagen när konkursansökan blev anhängig. I beslutet ska det också anges huruvida domstolens internationella behörighet grundar sig på artikel 3.1 eller 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden eller på 1 § 2 mom. i detta kapitel.


12 kap.

Konkursfordringar, bevakning och utredning av fordringar

5 §
Bestämmande av bevakningsdag

Boförvaltaren ska utan dröjsmål meddela Rättsregistercentralen att bevakningsdagen har bestämts. Bestämmelser om kungörelse om bevakning av fordringar i konkurs (konkursbevakning) och meddelanden som anknyter till bevakningen finns i 22 kap.


14 §
Granskning av bevakningen

Om en bevakningsskrift inte är avfattad på finska, svenska eller engelska och borgenären inte på begäran lämnar en översättning av den, ska boförvaltaren se till att skriftens innehåll till behövliga delar översätts till något av dessa språk.


17 §
Bevakning i en emittents konkurs

När en borgenärs fordran grundar sig på ett i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) avsett värdepapper som gäldenären har emitterat, beaktas fordran i förslaget till utdelningsförteckning utan att den bevakas, om uppgifter om rättsinnehavarna finns i värdeandelsregistret eller annars kan utredas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av ett register över rättsinnehavare eller ett konto. I annat fall ska rättsinnehavaren inom två år från konkursens början till boförvaltaren lämna värdepapperet eller, om inget skriftligt bevis har utfärdats över värdepapperet, de uppgifter om fordran som ska uppges i bevakningsskriften.

Boförvaltaren ska publicera ett meddelande om att konkursen har börjat på samma sätt som en emittent ska fullgöra sin informationsskyldighet enligt lag. De omständigheter som avses i 1 mom. ska anges i meddelandet och, om det med stöd av 22 kap. 2 eller 4 § publiceras en kungörelse i saken, i kungörelsen.

Bestämmelser om tillsättning av ett ombud för att övervaka realiseringen av konkursboet finns i 29 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

14 kap.

Konkursboets förvaltning

5 §
Boförvaltarens uppgifter

Boförvaltaren ska

1) i sin besittning ta den egendom som ingår i konkursboet, inklusive bokföringsmaterial och dokument, samt se till att denna egendom vårdas och bevaras,

2) vidta de åtgärder som behövs för att driva in gäldenärens fordringar och trygga boets rättigheter samt för att säga upp avtal som inte är nödvändiga med tanke på förvaltningen av boet,

3) fullgöra de lönegarantiuppgifter som hör till boförvaltaren,

4) utreda boets omfattning samt möjligheterna att låta rättshandlingar återgå och att återvinna egendom till boet,

5) göra upp boförteckningen och gäldenärsutredningen,

6) bestämma bevakningsdagen, ta emot bevakningar och utreda fordringar som på basis av bevakning eller annars kan beaktas i utdelningsförteckningen samt göra upp utdelningsförteckningen,

7) sköta försäljningen av boets egendom,

8) redovisa medlen till borgenärerna enligt utdelningsförteckningen och göra upp en slutredovisning över konkursen,

9) handha den löpande förvaltningen av boet och utföra de övriga uppgifter som boförvaltaren har enligt denna eller någon annan lag eller som annars hör till förvaltningen av boet,

10) besluta om deltagande i ett samordningsförfarande för koncerner enligt artiklarna 61–77 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden efter att ha gett den borgenärsdelegation som avses i 12 § eller de största borgenärerna tillfälle att bli hörda i saken.


15 kap.

Hur borgenärerna utövar sin beslutanderätt

8 §
Kallelse till borgenärssammanträde

När en kallelse till borgenärssammanträde utfärdas före bevakningsdagen ska kallelsen sändas till de kända borgenärerna och till gäldenären. Kallelsen kan vid behov publiceras i den officiella tidningen, i en eller flera för ändamålet lämpliga dagstidningar eller på något annat ändamålsenligt sätt.

Om en kallelse till borgenärssammanträde utfärdas efter bevakningsdagen, ska den sändas till de borgenärer som har rätt att utöva borgenärernas beslutanderätt och till gäldenären. Kallelsen ska sändas till mottagarna i tillräckligt god tid.

Boförvaltaren ska underrätta Rättsregistercentralen om tiden och platsen för ett borgenärssammanträde som hålls före bevakningsdagen. Uppgifterna om borgenärssammanträdet förs in i registret över konkursärenden enligt vad som föreskrivs särskilt om detta.

22 kap.

Konkursregistret, kungörelser och meddelanden

1 §
Registret över konkursärenden

De uppgifter om behandlingen av konkursärenden som förts in i registret över konkursärenden ska vara tillgängliga avgiftsfritt via det allmänna datanätet. Bestämmelser om registret över konkursärenden finns i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004).

2 §
Kungörelse om att konkursen har börjat

Boförvaltaren ska se till att en kungörelse om att konkursen har börjat publiceras i den officiella tidningen, i en eller flera dagstidningar eller på något annat ändamålsenligt sätt, om boförvaltaren anser att kungörelse är nödvändig på grund av antalet okända borgenärer eller gäldenärens bristfälliga bokföring eller av någon annan orsak.

Boförvaltaren ska begära publicering av en kungörelse utomlands, om detta följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden eller av ett internationellt fördrag som är bindande för Finland, på det sätt som förutsätts i förordningen eller i det internationella fördraget. Boförvaltaren kan begära publicering av en kungörelse utomlands också i annat fall, om det är nödvändigt att kungörelsen publiceras.

Av den kungörelse som avses i 1 mom. ska datum och klockslag för försättande av gäldenären i konkurs framgå. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen i den officiella tidningen utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

3 §
Meddelanden om beslutet på konkursansökan

Domstolen ska på lämpligt sätt underrätta gäldenären och den borgenär som har gjort konkursansökan eller som har hörts i saken om sitt beslut i ett ärende som gäller försättande av en gäldenär i konkurs.

Om gäldenären försätts i konkurs, ska domstolen utan dröjsmål underrätta boförvaltaren om beslutet. Boförvaltaren ska underrätta borgenärerna om att konkursen har börjat. De utländska borgenärer som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden ska underrättas på det sätt som förordningen förutsätter. Bestämmelser om övriga meddelanden som boförvaltaren ska lämna med anledning av att konkursen har börjat utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

4 §
Meddelanden och kungörelse om konkursbevakning

Boförvaltaren ska lämna ett meddelande om konkursbevakningen till gäldenären och de borgenärer som har lämnat boförvaltaren sina kontaktuppgifter, eller som boförvaltaren annars känner till. De utländska borgenärer som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden ska underrättas på det sätt som förordningen förutsätter.

Boförvaltaren ska se till att en kungörelse om konkursbevakningen publiceras i den officiella tidningen, om kungörelse är nödvändig på grund av antalet okända borgenärer eller av någon annan orsak. Bevakningsdagen ska framgå av kungörelsen. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen i den officiella tidningen utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

5 §
Meddelanden om offentlig utredning samt om att konkursen avslutas i vissa fall

Om en konkurs läggs ned ska domstolen underrätta gäldenären, den borgenär som har gjort konkursansökan eller som har hörts i saken samt boförvaltaren om nedläggningen. Boförvaltaren ska lämna underrättelse om att konkursen har lagts ned också till de borgenärer till vilka boförvaltaren lämnade underrättelse om att konkursen började.

Boförvaltaren eller den offentliga utredaren ska enligt vad domstolen bestämmer underrätta gäldenären och borgenärerna om att ett beslut om att gäldenären försatts i konkurs har upphävts, om att konkursen har förfallit och om att förlikning har fastställts, liksom om offentlig utredning och om att förvaltningen av konkursboet har återförts på borgenärerna. Bestämmelser om övriga meddelanden som hör samman med den offentliga utredningen eller avslutande av konkursen och som boförvaltaren eller den offentliga utredaren ska lämna utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

6 §
Meddelanden till handelsregistret

Domstolen ska för införande av uppgiften i handelsregistret utan dröjsmål underrätta Patent- och registerstyrelsen om att en gäldenär har försatts i konkurs, om att konkursen har lagts ned eller förfallit samt om att beslutet om att försätta gäldenären i konkurs har upphävts.

Rättsregistercentralen ska utan dröjsmål efter att ha fått anmälan om att slutredovisningen har godkänts underrätta Patent- och registerstyrelsen om saken för införande av denna uppgift i handelsregistret.

De underrättelser som avses i 1 och 2 mom. kan lämnas via konkurs- och företagssaneringsregistret.

7 §
Delgivningssätt

Boförvaltaren kan sända sådana meddelanden, kallelser och andra delgivningar samt handlingar som avses i denna lag på ändamålsenligt sätt per post eller med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod till den adress som borgenären eller gäldenären har uppgett eller till en postadress som borgenären eller gäldenären senare har meddelat magistraten. Delgivning kan också ske per telefon, om ett skriftligt förfarande inte är nödvändigt på grund av sakens natur.

Om inte något annat följer av en begäran av boförvaltaren, kan borgenärerna och gäldenären lämna boförvaltaren de yttranden, bemötanden och meddelanden som avses i denna lag på det sätt som anges i 1 mom.

8 §
Ankomsttidpunkten för ett meddelande som har skickats med användning av en elektronisk dataöverföringsmetod

Ett meddelande som har sänts med användning av en elektronisk dataöverföringsmetod anses ha anlänt till mottagaren inom utsatt tid, om det har anlänt så som det föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

23 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §
Avgift för översändande av handlingar

Kostnaderna för översättning av en bevakningsskrift kan dras av från den utdelning som tillfaller borgenären, om skriften har avfattats på något annat språk än finska, svenska eller engelska och borgenären inte har lämnat in en översättning av den till något av dessa språk.

3 §
Sökande av ändring i särskilda fall

I sådana beslut av samordnaren som avses i artikel 69.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden får ändring sökas hos den tingsrätt som har avgjort ansökan om att inleda ett samordningsförfarande för koncerner. Ändring ska sökas inom 30 dagar från det att förvaltaren har fått del av samordnarens beslut.


Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På sådana konkursförfaranden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag där beslutet om att försätta gäldenären i konkurs har fattats före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 2 § 2 mom. och 7 kap. 1 § 1 mom. i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av denna lag.

Bestämmelserna i 3 kap. 2 §, 12 kap. 5 § 2 mom. och 17 §, 15 kap. 8 § samt 22 kap. tillämpas till och med den 25 juni 2018 i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av denna lag.

Om en bevakningsskrift har lämnats in före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på avdrag för kostnaderna för översättning av den 23 kap. 2 § 2 mom. i den lydelse det hade vid ikraftträdandet.

RP 12/2017
LaUB 6/2017
RSv 40/2017
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 (32015R0848); EUT L 141, 5.6.2015, s. 19

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.