359/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 6 punkten, 4 § 1 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. 6 punkten och 5 § 2 mom. i lag 758/2012 samt 4 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lag 1443/2016, som följer:

1 §
Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är


6) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 8 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) och kontoförvaltare enligt 10 punkten i samma paragraf,


4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgiftsbelopp i procent av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014) balansomslutning 0,0027
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0027
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar omsättning 0,24
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut balansomslutning 0,0027
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) balansomslutning x 4 0,0027
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,0027
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,0027
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) balansomslutning 0,0027
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) balansomslutning x 4 0,0027
pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser balansomslutning 0,0027
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning 0,0027
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,0027
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa balansomslutning 0,0027
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) balansomslutning 0,0027
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) balansomslutning x 0,4 0,0027
arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden balansomslutning 0,0027
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen samt stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) balansomslutning x 4 0,0027
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), pensionsanstalten Keva enligt lagen om Keva (66/2016) och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen (1054/1993) balansomslutning x 0,4 0,0027
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I kalkylmässiga balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 0,0009
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II kalkylmässiga balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 0,0014
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III kalkylmässiga balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 0,0018
filial till tredjeländers kreditinstitut kalkylmässiga balansomslutning för filialer till tredjeländers kreditinsitut 0,0027
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES omsättning 0,10
filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,0009
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0021
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 0,32
auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder de av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0021
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 § omsättningen från dessa funktioner 0,32
företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonder de av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0021
börser enligt lagen om handel med finansiella instrument omsättning 1,24 %, avgiften är dock minst 50 000 euro
andra värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) än sådana som avses i 6 kap. 1 § 3–5 mom. i den lagen omsättning 0,32
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3–5 mom. i lagen om investeringstjänster omsättning 0,10
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor medlemsavgiftsintäkter 0,63
filialer till utländska EES-värdepappersföretag omsättning 0,14
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer omsättning 0,32
filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finland omsättning 0,14
filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjeland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0010
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finland omsättning 0,14
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland omsättning 0,32
filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,029

5 §
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Grundavgift tas inte ut av börser.

6 §
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift euro
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 278 200
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) 12 840
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 140
juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 1 070
fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 214
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 3 210
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 1 070
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 140
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 210
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 210
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 5 350
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 140
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 6 420
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 10 700
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag 10 700
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 070
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 070 Grundavgiften höjs med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms.
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 6 420
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 160 500
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 12 840
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen 2 140
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 16 585 Grundavgiften höjs med 17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument.
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 13 375
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 11 235 Grundavgiften höjs med 11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument.
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 3 210
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 3 210
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 4 280
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 1 070
finländska kreditförmedlare som är registrerade i enlighet med 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och som inte är ombud för någon kreditgivare 1 200
Pensionsskyddscentralen 10 700
trafikförsäkringsnämnden och patientskadenämnden 1 070
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 19 260
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 1 070
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 1 070
tredjeländers kreditinstituts representationer 1 070
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 321
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 10 700
utländska kreditförmedlare som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och som har filial i Finland 400
förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering 2 140


Denna lag träder i kraft den 21 juni 2017.

RP 28/2016
EkUB 7/2017
RSv 44/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.