345/2017

Helsingfors den 13 juni 2017

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 39, 46 och 47 §, av dem 46 § sådan den lyder i förordning 189/2016, som följer:

39 §
Ministerns beslutanderätt

Ministern avgör de ärenden som ska avgöras vid ministeriet, om inte beslutanderätten har delegerats till ministeriets tjänstemän.

46 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör utöver vad som anges i 44 och 45 § också ärenden som gäller

1) utlåtanden till andra myndigheter i ärenden som hör till fler än en avdelnings ansvarsområde,

2) fördelning av de anslag som ministeriet förfogar över,

3) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt eller annars viktigt,

4) inrättande, ändring och indragning av en tjänst vid ministeriet,

5) tillstånd till bisyssla för tjänstemän vid ministeriet,

6) utnämning av överinspektör eller tjänsteman i lägre tjänsteställning eller utnämning till tjänsteman för viss tid till ett motsvarande tjänsteförhållande eller till ett annat tjänsteförhållande för högst ett år,

7) tilldelande av varning enligt 24 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

8) lönerna för ministeriets tjänstemän, och

9) framställning om ministeriets representant i arbetsgrupper tillsatta av andra myndigheter eller i andra beredningsorgan, när ärendet som bereds gäller flera avdelningars ansvarsområde eller förvaltningsområde i allmänhet.

47 §
Avdelningschefens beslutanderätt

Avdelningschefen avgör ärenden som gäller

1) utlåtanden i ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde,

2) förvaltningsklagan i ärenden som är av liten allmän betydelse och som hör till avdelningens ansvarsområde,

3) användning av de anslag som avdelningen förfogar över eller fördelning av anslagen till en enhet, och

4) framställning om ministeriets representant i arbetsgrupper tillsatta av andra myndigheter eller i andra beredningsorgan, om ärendet med stöd av 46 § inte hör till kanslichefens beslutanderätt.


Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2017.

Helsingfors den 13 juni 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.