334/2017

Helsingfors den 8 juni 2017

Statsrådets förordning om delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 62 § 2  mom. i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (1494/2016):

1 §
Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt finns i anslutning till Patent- och registerstyrelsen.

2 §
Delegationens mandatperiod

Delegationens mandatperiod är tre år.

3 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har en ordförande, en sekreterare och högst 15 andra medlemmar, var och en med en personlig ersättare.

Ordförande för delegationen är en tjänsteman som står i anställningsförhållande till undervisnings- och kulturministeriet. Sekreteraren är en tjänsteman som står i anställningsförhållande till Patent- och registerstyrelsen.

I delegationen ska ingå företrädare för de viktigaste kollektiva förvaltningsorganisationerna, rättsinnehavarna, användarna och myndigheterna. I delegationens sammansättning ska det beaktas att en medlem kan höra till eller ha bindningar till fler än en av de ovan nämnda grupperna. Högst hälften av delegationens medlemmar får företräda kollektiva förvaltningsorganisationer och rättsinnehavare. I delegationens sammansättning ska det tas hänsyn till tillräcklig sakkunskap om hur de kollektiva förvaltningsorganisationerna och den upphovsrättsliga marknaden fungerar.

4 §
Komplettering av delegationen under mandatperioden

Om delegationens ordförande, sekreterare eller någon annan medlem eller en ersättare avgår under mandatperioden eller är bestående förhindrad att delta i delegationens arbete, utser undervisnings- och kulturministeriet en ny person i dennes ställe för den återstående mandatperioden.

5 §
Ordnandet av verksamheten

Delegationen kan höra sakkunniga.

Delegationen kan tillsätta en sektion för att behandla en viss fråga. Sektionen ska ha en ordförande och ett behövligt antal medlemmar. Ordföranden och minst en medlem ska vara medlem i delegationen.

6 §
Beslutförhet

Delegationen är beslutför när ordföranden, sekreteraren och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Om meningsskiljaktighet uppkommer vid beslutsfattandet, avgörs frågan med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, gäller som beslut den mening som ordföranden har omfattat.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 juni 2017.

Helsingfors den 8 juni 2017

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Upphovsrättsrådet
Viveca Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.