333/2017

Helsingfors den 1 juni 2017

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 3 § 21 punkten, 12 § 7 punkten och 26 § 1 mom., sådana de lyder, 3 § 21 punkten i förordning 325/2007, 12 § 7 punkten i förordning 160/2015 och 26 § 1 mom. i förordning 777/2011, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 284/2004, 325/2007, 905/2009, 970/2011, 92/2012, 387/2012 och 1028/2012, en ny 22 punkt som följer:

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


21) tillsättning av kommittéer för viss tid för beredning av samhällspolitiskt betydande ärenden,

22) konstaterande av att undantagsförhållanden enligt 3 § i beredskapslagen (1552/2011) råder och lämnande av sådana meddelanden med anledning av undantagsförhållandena som gäller uppfyllande av internationella människorättsförpliktelser.

12 §
Statsrådets kanslis ansvarsområde

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör


7) statsrådets gemensamma lägesbild, beredskap och säkerhet, den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer samt den allmänna samordningen av konstaterande av att undantagsförhållanden råder och av utfärdande av ibruktagningsförordningar enligt 6 § i beredskapslagen,


26 §
EU-ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utskottet för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet) och de övriga ledamöterna är följande: som av statsrådet förordnad ledamot den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde, utrikesministern, den minister som har förordnats att behandla utrikeshandelsärenden, justitieministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern och näringsministern samt vid behov andra ministrar som statsrådet förordnar. Ledamot i utskottet är dessutom den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör. Också någon annan minister kan delta i behandlingen av ett ärende.Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2017.

Helsingfors den 1 juni 2017

Statsminister
Juha Sipilä

Regeringsråd
Arno Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.