314/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010) 3 och 5 §, 10 § 2 mom. och 11 § som följer:

3 §
Plats för verksamheten

Verksamheten får inte placeras på mindre än 400 meters avstånd från sjukhus, daghem, vårdinrättningar, läroanstalter eller andra objekt som är särskilt exponerade för buller eller damm.

Stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar ska dessutom placeras så att verksamhet som alstrar buller eller damm inte ligger på mindre än 300 meters avstånd från en byggnad som används som bostad eller semesterbostad eller från ett gårdsområde i byggnadens omedelbara närhet som är avsett för människor att vistas på eller från någon annan plats som exponeras för störningar.

Ett stenbrott som har haft miljötillstånd den 16 september 2010 och en stenkross kan dock på det sätt som avses i 2 mom. placeras på mindre än 300 meters avstånd från en plats som exponeras för störningar, om verksamhetsutövaren genom att placera stenkrossens verksamhet inomhus eller genom att i stenkrossen eller stenbrottet utnyttja andra tekniska metoder kan säkerställa att verksamheten på den närmaste plats som exponeras för störningar inte orsakar buller som överskrider de riktvärden för bullernivån som avses i 7 § och att de gränsvärden för luftkvaliteten som avses i 5 § inte riskerar att överskridas. En avvikelse förutsätter att verksamhetsutövaren till tillståndsmyndigheten för godkännande har lämnat en tillräckligt tillförlitlig utredning om att förutsättningarna för avvikelse uppfylls.

Ett område för stödverksamhet kan placeras på mindre än 300 meters avstånd från de platser som exponeras för störningar.

På grund av en i 3 mom. avsedd utredning som gäller stenbrott ska tillståndet vid behov ändras så som föreskrivs i 89 § i miljöskyddslagen (527/2014).

5 §
Luftkvalitet

Bestämmelser om luftkvaliteten på områden där människor bor eller vistas och där människor kan exponeras för luftföroreningar finns i statsrådets förordning om luftkvaliteten (79/2017).

10 §
Avfalls- och dagvatten

Bestämmelser om behandlingen av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet finns i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017).


11 §
Avfallshantering

Avfallshanteringen på verksamhetsområdet ska ordnas i enlighet med avfallslagen (646/2011) och förordningar som utfärdats med stöd av den så, att verksamheten inte medför nedskräpning av miljön, förorening av marken eller olägenhet för hälsan eller miljön.

Bestämmelser om utvinningsavfall finns i statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013).


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

Helsingfors den 24 maj 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.