306/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till handelsregisterlagen (129/1979) nya 20 a–20 c och 24 a § som följer:

20 a §

Registermyndigheten ska försöka säkerställa att en uppgift eller handling införs i registret senast inom 21 dagar från det att alla uppgifter och handlingar som behövs för registeranteckningen har lämnats till registermyndigheten.

20 b §

I denna lag avses med offentlighetsdirektivet Europarlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen och med filialdirektivet rådets elfte direktiv 89/666/EEG om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat.

Registermyndigheten ska se till att de uppgifter som avses i artiklarna 2 och 3d.1 i offentlighetsdirektivet och de uppgifter som avses i artiklarna 2.1 och 5a.1 i filialdirektivet offentliggörs via det system för sammankoppling av register som avses i artikel 4a.2 i offentlighetsdirektivet.

20 c §

Registermyndigheten ska utan dröjsmål meddela de berörda registren i Europeiska unionens medlemsstater, när ett bolag som bildas till följd av en gränsöverskridande fusion registreras i Finland. Meddelandet lämnas via systemet för sammankoppling av register.

24 a §

Registermyndigheten ska avregistrera en filial, när registermyndigheten har fått information enligt artiklarna 5a.1 och 5a.2 i filialdirektivet om att en utländsk näringsidkare som registrerat en filial i Finland har avvecklats eller av annan anledning avförts från registret i sin registreringsstat.

Innan ett beslut enligt 1 mom. om avregistrering av en filial fattas, ska registermyndigheten ge filialen en tid av 21 dygn att yttra sig om förutsättningarna för avregistreringen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

Om en utländsk näringsidkares filial har införts i handelsregistret före ikraftträdandet av denna lag, har Patent- och registerstyrelsen rätt att utifrån uppgifter som erhållits via det system för sammankoppling av register som avses i 20 b § eller direkt från registermyndigheten i registreringsstaten för det bolag som registrerat filialen i Finland uppdatera handelsregistrets uppgifter om det register där den näringsidkare som grundat filialen är införd i sitt hemland, näringsidkarens registernummer i det registret samt näringsidkarens rättsliga form.

RP 14/2017
EkUB 6/2017
RSv 38/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU (32012L0017), EUT Nr L 156, 16.6.2012, s. 1

Helsingfors den 24 maj 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.