297/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fiske (379/2015) samt 7 § 3 mom. i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på den artikel 2.2 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41/2017 och 42/2017) avsedda laxförande delen av vattendraget som följer:

1) Pulmankijärvi, Gálddašjohka ända till mynningen av Luovosvárjohka, Ylä-Pulmankijoki ända till Yläputous, Luossajohka ända till Luossajávri, Morešveaijohka fyra kilometer uppströms från utflödet i Ylä-Pulmankijoki samt Skihpajohka ända till första sjöutvidgningen,

2) Vetsijoki ända till Vetsijärvi och Vaisjoki ända till Váišluoppali,

3) Utsjoki älv ända till Mierasjärvi, Čársejohka från mynningen av Liŋkinjohka ända till 10 kilometer uppströms och Kevojoki mynningen av Fiellogahjohka,

4) Kuoppilasjoki ända till mynningen av Birkejohka, Birkejohka ända till Yläputous samt Goaskinjohka ända till Goaskinjávri,

5) Nilijoki 13 kilometer ända till det andra grynnfältet,

6) Akujoki ända till strömfallet, samt

7) Karigasjoki fem kilometer uppströms från mynningen av Luomusjoki.

Förutom denna förordning tillämpas statsrådets förordning om fiske (1360/2015, nedan fiskeförordningen) på fiske inom områden som avses i 1 mom. till den del något annat inte föreskrivs i denna förordning.

2 §
Tillåtna fångstredskap

Fiske av lax och öring är tillåtet:

1) med mockpata (joddu), mjärdpata (meardi) och stående nät i Utsjoki, Vetsijoki och Pulmankijoki vattendrag, samt

2) med spö och konstgjort bete.

Fiske av andra fiskarter än lax och öring är tillåtet med följande fångstredskap och på följande sätt:

1) stående nät,

2) spö och konstgjort bete,

3) katsa utanför fors- och strömområden på större avstånd än 200 meter från älvens inlopp eller mynning,

4) mete och pilkfiske utanför fors- och strömområden, samt

5) lakkrok vid fiske på isen.

3 §
Områden med fiskeförbud

Fiske är förbjudet inom följande områden:

1) i Övre Pulmankijoki med biälvar,

2) i mynningen av Gálddašjohka och i Gálddašjohka ända till mynningen av Luovosvárjohka inbegripet tjärnen Gálddašluoppal,

3) i Utsjoki älv från älvens mynning ända till landsvägsbron mellan Utsjoki och Nuorgam, samt

4) i Čársejohkas nedre fall på en sträcka av 60 meter från fallets utlopp nedåt.

4 §
Allmän veckofredning

Under den fiskesäsong som avses i 5, 9 och 10 § samt 12 § 1 mom. är allt fiske förbjudet från söndag kl. 19 till måndag kl. 19, med undantag för fiske i insjöar av andra fiskarter än lax eller öring när fisket sker mer än 200 meter från älvens eller åns utlopp eller inlopp.

5 §
Fiskesäsong för fiske med spö och konstgjort bete

Fiske med spö och konstgjort bete är tillåtet i Pulmankijokis, Vetsijokis och Utsjokis vattendrag från den 1 juni till 31 augusti.

I tillämpningsområdets andra vattendrag än de som avses i 1 mom. är fiske med spö och konstgjort bete tillåtet från 1 juni till 20 augusti.

6 §
Begränsningar som gäller bete och krokredskap

Det är förbjudet att använda räkor, fisk eller mask som bete.

Lakkrok får endast användas vid isfiske av lake. Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. är det vid fiske med lakkrok tillåtet att använda död betesfisk från Tana älvs vattendrag och användning av mask som bete är tillåten vid pilkfiske på is.

Det är dock tillåtet att använda skaftförsedd huggkrok, fiskyxa och håv som hjälpmedel för att lyfta en fisk som har fastnat i redskap upp i båten eller på land.

7 §
Fångstkvot för lax

Vid fiske med spö och konstgjort bete får högst två laxar behållas per fiskare och dygn.

Med avvikelse från 4 § 1 mom. i fiskeförordningen gäller fiskekvoten inte pata- och nätfiske inom denna förordnings tillämpningsområde.

8 §
Förbjudna områden för spöfiske

Handredskapsfiske är förbjudet:

1) innanför patornas ledarmar och på ett område som ligger närmare än 50 meter nedanför patan eller närmare än 10 meter från dess sida,

2) närmare än 10 meter från stående nät,

3) från bro,

4) från båt och från strand närmare än 200 meter från biälvens närmaste strand i Kevojokis och mynningen av Čársejohka i Kevojärvi, i mynningen av Čársejohka i Kevojoki eller i mynningen av Gálddašjohka och Ylä-Pulmankijoki i Pulmankijärvi.

9 §
Fiskesäsong för fiske med stående nät

Fiske av lax och öring med stående nät är tillåtet från den 1 juni till 31 juli från måndag kl. 19 till torsdag kl. 19.

10 §
Fiskesäsong för patafiske

Fiske med pata är tillåtet från den 1 juni till 31 juli från måndag kl. 19 till torsdag kl. 19.

När fiske inte är tillåtet ska nätgarnen i tvärpata (doares), ledarm (cuollo) och hjälpledarm (vuojahat) vara upplyfta ovanför vattenytan eller på land. Alla andra knutna delar av fångstredskap, inklusive kroknät (joddu) och mjärdar (meardi) i patan, ska förvaras på land.

11 §
Antalsbegränsning för fångstredskap av garn

Vid fiske av lax eller öring med stående nät eller pata får man endast använda två pator eller två nät eller ett av vardera åt gången per fastighet med beaktande även av fiske som sker i Tanas huvudfåra.

Vid fiske av andra fiskarter än lax är det tillåtet att använda högst fem stående nät åt gången per fastighet.

12 §
Fisketid för andra arter

Fiske av andra fiskarter än lax eller öring med stående nät är tillåtet från den 20 maj till 20 juni samt från den 1 augusti till 31 augusti.

Fiske av andra fiskarter än lax eller öring är tillåtet hela året i insjöar när fisket sker mer än 200 meter från älvens eller åns utlopp eller inlopp.

13 §
Fiske från båt

Det är förbjudet att fiska, inklusive att lägga ut redskap från båt med motorn igång och från båt som är förankrad i ström.

14 §
Utmärkning av fångstredskap

Stående nät och pator som har satts ut för fångst ska märkas ut så att de lätt kan observeras av dem som färdas på vattnet. Fångstredskapen ska förses med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan eller med en flagga vars kortaste sida är minst 15 centimeter och som är fäst vid en flaggstång som har en höjd av minst 40 centimeter ovanför vattenytan.

Redskapen ska förses med namnet på och kontaktuppgifter till den som satt ut fångstredskapet samt namnet på den fastighet som fiskerätten hänför sig till. På stående nät fästs märket på ett lätt synligt flöte i ändan av redskapet. På en pata fästs märket på en skylt eller ett flöte på tvärpatans (doaris) yttersta stolpe eller bock.

15 §
Fångstmått för lax

Den lax som fångas ska vara minst 30 centimeter lång.

16 §
Knutavstånd och garnkvalitet

Vid fångst av lax och öring är det minsta tillåtna knutavståndet i stående nät och kroknät i pator 58 millimeter mätt från en knuts mittpunkt till följande knuts mittpunkt när fångstredskapet är vått. Det är förbjudet att använda metalltråd, metallvajer eller liknande material i fångstredskap.

I nät som avses i 1 mom. får endast användas garn tillverkat av hampa, bomull, nylonbindgarn eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylen). Genomskinligt material, såsom entrådigt nylongarn, får inte användas.

17 §
Pata

I fråga om patans konstruktion ska bestämmelserna i 22 § i fiskestadgan i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag iakttas.

18 §
Stående nät för fiske av lax och öring

Stående nät avsett för fångst av lax eller öring är ett enkelt rakt nät med flöte i vardera ändan. Nätet får inte fästas med stolpar eller andra fästanordningar vid andra ställen av nätet än dess ändar. Fästanordningen får endast bestå av ett sänke eller en enskild stång. Stående nät får inte sättas ut i form av en krok.

Stående nät avsett för fångst av lax eller öring får vara högst 30 meter långt. Två eller flera nät får inte kopplas samman, om deras sammanlagda längd skulle överstiga 30 meter.

Vid fiske med stående nät får konstgjort strömskydd eller ledarm inte användas.

Avvikande från 1 mom. får för fiske av lax i Pulmankijärvi användas nät, vars minsta tillåtna knutavstånd är minst 45 millimeter. Det är tillåtet att sammanfoga två sådana nät.

19 §
Nätredskap för fiske av andra fiskarter

Stående nät för fiske av andra arter än lax eller öring får vara högst 2 meter djupa bottennät som består av enkel nätduk utan påse (grimm) tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en maximal tjocklek på 0,17 millimeter.

Vid fiske med stående nät får konstgjort strömskydd eller ledarm inte användas.

Knutavståndet i stående nät och not ska vara minst 29 millimeter och högst 35 millimeter mätt från en knuts mittpunkt till följande knuts mittpunkt när fångstredskapet är vått.

I Pulmankijärvi, i sjöutvidgningarna i Utsjoki älv samt i Vetsijokis Riekkojärvi får stående nät avsedda för fiske av andra fiskarter vara djupare än 2 meter och vid fångst av dvärgsik får användas nät, vars knutavstånd är minst 17 millimeter. Från 1 september till 30 april får inom detta område användas nät avsedda för fiske av andra fiskarter som flytnät och nätens knutavstånd får vara 18–50 millimeter.

20 §
Djupådra och avstånd mellan fångstredskap

Ingen del av en pata eller ett stående nät får sättas ut över djupådrans mittlinje, varken i huvudloppet eller i ett bilopp. Den yttersta delen av ett fångstredskap får inte på någon punkt sträcka sig närmare den motsatta stranden än 10 meter. Med motsatt strand avses också öar, holmar och klippor som har egna lopp mellan sig.

En pata får inte till någon del ligga närmare än 120 meter från en annan pata.

Stående nät och en pata eller två stående nät får inte till någon del ligga närmare än 60 meter från varandra.

21 §
Förbjudna områden för fiske med nät

Ett stående nät eller en pata får inte placeras närmare än 200 meter från en biälvs närmaste strand i Kevojokis och Čársejohkas mynning i Kevojärvi, i Čársejohkas mynning i Kevojoki eller i Gálddašjohkas och Ylä-Pulmankijokis mynning.

22 §
Fångstanmälan till registret

Fiskare är skyldiga att föra fiskedagbok (elektronisk eller på papper) och att till det elektroniska fångstregistret för Tana älv rapportera följande upplysningar om varje fångad lax, öring, puckellax och regnbåge:

1) älv eller insjö där fisket har skett,

2) datum för fisket,

3) kön, längd och vikt,

4) antal fiskar som släppts tillbaka artspecifikt,

5) fiskeredskap (spö/konstgjort bete, stående nät, pata).

Vid återutsättning behöver inte fiskens kön, längd och vikt rapporteras.

Den som har fiskat utan att få någon fångst ska rapportera upplysningarna i 1, 2 och 5 punkten.

Fångstanmälan ska göras senast första måndagen efter fisket. Under fiskesäsongen 2017 kan fångstanmälan inlämnas efter fiskesäsongens slut, dock senast den 1 september.

Fångst av andra fiskarter kan rapporteras tillsammans med fångsten av lax och öring eller efter att fiskesäsongen avslutats. Rapporteringen för dessa arter ska omfatta totalvikten för varje art.

Bestämmelser om skyldigheten för den som upplåter fisketillstånd att ordna åtkomst för fiskare till det elektriska fångstregistret finns i 8 § i lagen om sättande i kraft av avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag och om dennes skyldighet att ta emot fångstanmälan i 7 § i den lagen.

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

Genom denna förordning upphävs förordningen om fiskeristadga för sidovattendragen inom Tana älvs fiskeområde (405/1990).

Helsingfors den 24 maj 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Bilaga: Översätting till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.