290/2017

Helsingfors den 17 maj 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (658/2016) 15 och 52 §, samt

fogas till arbetsordningen en ny 50 a § och före den en ny mellanrubrik som följer:

15 §
Uppgifter för enheten för intern revision

Enheten för intern revision ansvarar för ärenden som gäller den interna revisionen vid jord- och skogsbruksministeriet och beredning av utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen och riskhanteringen enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

Enheten för intern revision är den revisionsmyndighet och den utfärdare av deklarationer som avses i artikel 58 i förordningen om fiskerifonden samt den revisionsmyndighet för operativa program inom Europeiska havs- och fiskerifonden som avses i artikel 123.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Utöver ministeriet omfattar verksamheten vid enheten för intern revision även de av ministeriets verksamheter och uppgifter som har getts till andra ämbetsverk och inrättningar eller till sammanslutningar eller privata aktörer eller för vilka ministeriet annars ansvarar.

Enheten för intern revision är ett i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 avsett attesterande organ som ska lämna ett utlåtande, utarbetat i överensstämmelse med internationellt accepterade revisionsstandarder, om huruvida det utbetalande organets bokslutsuppgifter är fullständiga, korrekta och sanningsenliga och huruvida det utbetalande organets interna kontrollsystem fungerar korrekt (revisionsuppdrag).

Inom det uppdrag som avses i 4 mom. har enheten för intern revision till uppgift att på det sätt som avses i artikel 7.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 kontrollera de underliggande utgifternas laglighet och korrekthet på slutmottagarnivå (kvalitetssäkringsuppdrag).

Beslutanderätten för tjänstemän vid enheten för intern revision
50 a §
Beslutanderätten för chefen för enheten för intern revision

Med avvikelse från det som föreskrivs ovan är det chefen för enheten för intern revision som avgör revisions- och kvalitetssäkringsärenden som gäller det uppdrag som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013.

52 §
Tjänstledigheter

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal och befrielse som motsvarar sådan tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av den närmaste chefen. Det beslut som avses ovan fattas utan föredragning.

Annan tjänstledighet eller motsvarande befrielse än sådan som avses i 1 mom. beviljas

1) kanslichefen och en avdelningschef för högst två år av ministern och för över två år av statsrådet,

2) en av statsrådet utnämnd tjänsteman, med undantag av avdelningscheferna, av kanslichefen för högst två år och av statsrådet för över två år,

3) andra tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande för en längre tid än 14 dagar av den som utnämner till tjänsten eller av den som anställer personalen och för högst 14 dagar av den närmaste chefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017. Bestämmelserna i 15 § 5 mom. och 50 a § i förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2018. Förordningens 15 § 4 mom. tillämpas först från och med den 16 oktober 2018.

Helsingfors den 17 maj 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Överinspektör
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.